بررسی نقش عوامل موثر در ساختار بهینه سازی سرمایه و تاثیر آن بر سود آوری  …

بررسی نقش عوامل موثر در ساختار بهینه سازی سرمایه و تاثیر آن بر سود آوری …

۵-۴-۱-یشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتایج تحقیق ۱۰۱
۵-۴-۲-پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۰۱
۵-۵-محدودیتهای تحقیق ۱۰۲
پیوستها ۱۰۴
منابع و مآخذ ۱۱۴
منابع و ماخذ فارسی ۱۱۵
منابع و مآخذ انگلیسی ۱۱۸
چکیده انگلیسی(Abstract) 121
فهرست جداول
عنوان صفحه
۳-۱-جدول لیست شرکتهای نمونه آماری ۶۹
۴-۱-جدول لیست شرکتهای مورد مطالعه ۷۷
۴-۲- جدول شاخص های آمار توصیفی مربوط به متغییرهای تحقیق ۷۹
۴-۳-جدول آزمون کولموگورف- اسمیرنوف متغییرهای تحقیق ۸۰
۴-۴- جدول آزمون کولموگورف- اسمیرنوف متغییرهای لگاریتمی ۸۱
۴-۵-جدول نتیجه بررسی هم خطی VIF و tolerance 83
۴-۶- جدول آزمون آماره دوربین واتسون ۸۴
۴-۷- جدول نتیجه آزمون همبستگی ساختار سرمایه و سودآوری ۸۶
۴-۸- جدول نتیجه آزمون همبستگی ساختار سرمایه و بازده دارایی ها ۸۷
۴-۹- جدول نتیجه آزمون همبستگی ساختار سرمایه و بازده حقوق صاحبان سهام ۸۸
۴-۱۰- جدول نتیجه آزمون همبستگی ساختار سرمایه و نسبت سود به فروش ۸۹
۴-۱۱- جدول نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه ۹۰
۵-۱- جدول فرضیات تحقیق ۹۶
۴-۱۳- جدول خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها ۱۰۰
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
۱-۱-نمودار مدل تحلیلی تحقیق ۱۳
۲-۱-نمودار شیوه های تامین مالی (کشاورز ۱۳۸۹) ۲۹
۴-۱- نمودارپراکنش مقادیر پیش بینی شده و باقیمانده های استاندارد شده ۸۲
۴-۲-نمودار نرمال بودن آزمون رگرسیون ۹۱
مقدمه:
سودآوری هدف نهایی هر فعالیت اقتصادی به شمار می رود و اصولاً به عنوان یک عامل کلیدی در تعیین میزان موفقیت بنگاه ها است که به تنهایی و یا ترکیب با سایر پارامترها به کار گرفته می شود.
عکس مرتبط با اقتصاد
بررسی تاثیر و میزان تاثیر عواملی که بر این فاکتور اثر می گذارند برای هر پژوهش و پژوهشگری جدا از ظرف مکان و زمان موجه و جذاب است.

یکی از پرکاربردترین موضوعات در حوزه تامین مالی بحث ساختار بهینه سرمایه می باشد. تئوریهایی از قبیل موازنه ایستا و دیدگاه سنتی ، همچنین شواهد تجربی از تمایل شرکتها برای فعالیت در دامنه بهینه ای از ساختار سرمایه همگی موید این واقعیت اند.
نگارنده در این تحقیق کوشیده است علی رغم برخی محدودیتهای دستیابی به اطلاعات مالی شرکتهای مورد مطالعه به این سوال پاسخ دهد که آیا بین عوامل موثر بر ساختار سرمایه و تاثیر آن بر سودآوری شرکتها ارتباط معنی داری وجود دارد؟
برای رسدن به پاسخ این سوال به بررسی همبستگی سودآوری با پارامترهای بازده دارایی ها ،بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت سود به فروش در مقابل ساختار سرمایه و با بهره گرفتن از روش های آماری پرداخته شده است و نهایتاًبررسی هایی که در قلمرو مکانی شرکتهای تولیدی استان آذربایجانشرقی بر اساس مدل تحقیق صورت گرفته ، مورد تحلیل و نتیجه گیری قرار گرفته است.
فصل اول :
کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه:
تعیین ساختار بهینه سرمایه، یکی از مسائل اساسی تأمین مالی شرکتها به شمار میرود. این مهم، کاربرد با اهمیتی در زمینه تصمیمگیری راجع به تأمین مالی عملیات جاری و طرحهای سرمایه ­گذاری شرکتها دارد. به دلیل کمتر بودن ریسک اوراق بدهی، بازده مورد انتظار اعتباردهندگان نیز کمتر از بازده مورد انتظار سهامداران است. بنابراین، تا سقف معینی هر چه میزان استفاده از بدهی برای تأمین مالی بیشتر باشد، هزینه سرمایه کل شرکت کمتر و درنتیجه سودآوری بیشتر میشود. با این وجود، با افزایش بدهی، ریسک مالی شرکت افزایش مییابد و در نتیجه اعتباردهندگان نرخ بهره بالاتری را مطالبه میکنند. در این وضعیت، هزینه سرمایه کل افزایش مییابد. در نتیجه، ساختار بهینه سرمایه باید بین دو حد تأمین مالی (سهام و بدهی) وجود داشته باشد(کردستانی و نجفی، ۱۳۸۷).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*