بررسی کارایی روابط عمومی وعوامل موثر بر آن در سازمان تامین اجتماعی  …

بررسی کارایی روابط عمومی وعوامل موثر بر آن در سازمان تامین اجتماعی …

ویژگی های انواع روابط عمومی

روابط عمومی تبلیغات گرا (رابطه عمودی)

رابطه عمودی بین سازمان با مخاطبان،انتقال اطلاعات خوشایند سازمان، اکتفا به اعلام و گفتن،مرکزگرایی،مراسم گرایی،توجیه نظام حاکم،یک طرفه بودن فعالیت ها،ایفای نقش مهندسی پذیرش در قالب تکنسین ارتباطات عدم اعتقاد به ارزیابی فعالیت ها،منفعل پنداری مخاطبان،بی اعتنایی به اصول اخلاق حرفه ای،تاکید بر برگزاری مراسم و تشریفات و حل اختلافات

روابط عمومی اطلاع رسانی (رابطه عمودی)

توجیه به اقناع علمی و متقاعد سازی مخاطبان،ارزیابی بازخورد ارتباطات،پذیرش اطلاع رسانی و آگاه کردن مخاطب،مرکز گرایی،یک سویه بودن فعالیت ها ، فعال پنداری مخاطبان،توجه صرف به منافع سازمان،اعتقاد به وجود رابطه فرستنده-گیرنده،ایفای نقش ابزاری به وسیله روابط عمومی ،ایفای نقش تسهیل گر ارتباطات،عدم آمادگی برای تغییر،کنترل افکار عمومی ،تاکید بر اطلاع رسانی و فعالیت های رسانه ای

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

روابط عمومی مردم گرا(رابطه افقی)

توجه متوازن و همسنگ به منافع سازمان و گروه های اجتماعی مرتبط،خدمت به افکار عمومی ، تاکید بر گفتمان،آمادگی برای تغییر اصالت فهم مشترک و درک متقابل در برابر اقناع و متقاعد سازی،مرکز گستر ی و مرکز گشایی، اعتقاد به دوسویگی ارتباط و رابطه گروه-گروه ،اعتقاد به هوشیاری و سرسختی مخاطبان،توجه به اصول اخلاقی روابط عمومی ،توجه به نقش مدیریتی روابط عمومی ،ایفای نقش های تسهیل گری تصمیم گیری و مدیریت ارتباطات،تاکید بر فعالیت های نگرش سنجی،تاکید بر انجام تحقیقات افکار عمومی و ارائه مشاوره به مدیریت و کمک به اصلاح رفتار سازمانی

برخی دیگر انواع روابط عمومی را با عناوین دیگری یاد کرده اند:
روابط عمومی عمومی سنتی: دوره ای که روابط عمومی صرفاً داخل سازمان فعالیت می کند و کاری با محیط خارج از سازمان ندارد و سازمان خود را بی نیاز از ایجاد ارتباط با دنیای بیرونی می داند.
روابط عمومی فنی (تکنیک گرا):روابط عمومی در این مرحله به تصویر سازی مثبت از سازمان می پردازد و نقش او صرفاً فنی است و برای رسیدن به مقصود خود،از تکنیک های مختلف بهره می برد.
روابط عمومی نامتقارن(سازمان گرا):روابط عمومی در این مرحله ،تسهیل گر تصمیم گیری است و خود درجریان اتخاذ تصمیمات نقش ندارد،صرفاً اهداف سازمان را در نظر می گیرد و به نتایج فعالیت های خود آگاهی ندارد.
روابط عمومی متقارن: روابط عمومی در این مرحله ،تکامل بیشتری می یابد و به ماهیت واقعی خود نزدیک می شود و از شیوه هایی بهره می برد که هم منافع سازمان و گروه های مخاطب را تامین می کند و هم آن را در نقش راهبردی متجلی می سازد( سون و همکاران،۱۳۷۶). همچنین روابط عمومی به خاطر استفاده از فناوری ،روابط عمومی الکترونیکی یا آنلاین،سایبر،دیجیتال و… تقسیم شده است.
ویژگی های روابط عمومی :
بر اساس تعاریف یاد شده،می توان ویژگی هایی را که برای روابط عمومی بدین شرح برشمرد:
– انتقال و تجزیه و تحلیل اطلاعات و نظرات مدیریت سازمان به مخاطبان و برعکس
– روابط عمومی بخشی از وظایف مدیریت سازمان است.
– روابط عمومی ،ارتباطات اقناع کننده است.
– روابط عمومی ،فلسفه اجتماعی است.
– روابط عمومی مدیریت ارتباط و کارکرد ارتباطی مدیریت است.
– کوشش آگاهانه و برنامه ریزی شده و سنجیده.
– وسیله نفوذ در افکار عمومی و تغییر آن
– عملیات ارتباطی آگاهانه مبتنی بر برنامه و تحقیق
– وسیله گفت و گو با مخاطبان
– ارتباطات صادقانه در راستای باور پذیری
-وسیله مدیریت اطلاعات و توزیع عادلانه آن در جامعه
– وضوع و انسجام عملکرد ها برای اطمینان و اعتماد
– فعالیت مبتنی بر تحقیق