دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی کارایی روابط عمومی وعوامل موثر بر آن در سازمان تامین اجتماعی از …

– وسیله مشاوره مدیران
– مرکز ثقل ارتباطات درون و برون سازمانی
– هنر مردم داری
– روابط عمومی رفتار صحیح ارتباطی است
– وسیله ارتقای روحیه پرسشگری در جامعه
– وسیله توسعه اعتماد و اعتبار اجتماعی سازمان است
– فراهم کننده مشارکت مردم در امور است
– امکان نظارت مستمر مردم بر کارها را ایجاد می کند
– تشکیل،حفظ و استفاده سرمایه اجتماعی است
عناصر روابط عمومی :
به طور معمول روابط عمومی را به سه عنصر تفکیک می کنند.این عناصر عبارتند از:
هنر : اگر به سیر تطور تاریحی روابط عمومی توجه کنیم،خواهیم دید که روابط عمومی در ابتدا به طور مطلق به صورت هنر متجلی شده است که بایستی از آن به نام دوران پیش از تاریخ روابط عمومی یاد کرد که فاصله زمانی ۵ هزار سال پیش از میلاد تا اندکی پس از جنگ جهانی اول را شامل می شود.
تکنیک(فن): از زمانی که از تکنیک در روابط عمومی استفاده شد،در واقع دوران روابط عمومی فنی ظهور کرد.این دوران از حدود سال ۱۹۱۸ تا اندکی پس از جنگ جهانی دوم را شامل می شود.
فلسفه مدیریت: دوران روابط عمومی متکی بر فلسفه مدیریت است که از سال ۱۹۵۰ تا کنون را در بر می گیرد(سفیدی،۱۳۸۵ ، ۲۲ – ۲۱).
بر این اساس،ماهیت فعالیت های روابط عمومی ،آمیخته ای از هنر،تکنیک و فلسفه مدیریت است.
علاوه بر این امینی در کتاب روابط عمومی خود عناصر زیر را برای روابط عمومی ترسیم می نماید:
روابط عمومی بر پایه فلسفه اجتماعی مدیریت استوار است.
اولین عنصر روابط عمومی ،فلسفه اجتماعی مدیران است.مدیران در صورتی که چنین فلسفه اجتماعی برای خود برگزینند،باید در کلیه فعالیت ها و اقدامات مربوط به سازمان خود ابتدا خیر و مصلحت مردم را در نظر بگیرند،زیرا این فلسفه اجتماعی براین فرض استوار است که همه سازمان یا موسسه ای که در یک جامعه پدید می آید برای خدمت به مردم و رفع نیاز از جامعه است خواه این نیاز مادی باشد یا نیاز روحی و معنوی(امینی،۱۳۵۰ ، ۱۶) . بنابراین توجه به مصلحت مردم و قصد و نیت صادقانه برای خدمت به مردم پایه و اساس روابط عمومی را تشکیل می دهد.
بیان فلسفه اجتماعی به هنگام اتخاذ خط مشی یا سیاست سازمان:
دومین عنصر اساسی روابط عمومی متجلی ساختن فلسفه اجتماعی به هنگام اتخاذ هر نوع خط مشی برای موسسه یا سازمان است.هر سازمانی مقرراتی دارد که تکلیف مدیران را در مواجهه با هر نوع مشکل مربوط به موسسه را تعیین می کند. این مقررات در واقع خط مشی یا خط مشی موسسه باید منعکس کننده این فلسفه باشد.تصمیمات سازمان درباره سیاست و خط مشی روابط عمومی خود از جمله تصمیمات بسیار مهم سازمان به شمار می آید (همان ،۱۷).
روابط عمومی عمل و اقدام است نه حرف:
سومین عنصر روابط عمومی عمل و اقدام است که از مقررات و خط مشی اداری موسسه که منعکس کننده فلسفه اجتماعی مدیران است،ناشی شده باشد.اعلام یک خط مشی و بیان اینکه هدف موسسه خدمت به مردم است کافی برای جلب اعتماد عمومی نخواهد بود.بلکه باید چنین سیاستی توام با عمل باشد.باحرف تنها نمی توان حسن نیت و پشتیبانی جامعه را جلب کرد (همان،۱۷) .به طور کلی این وظیفه مدیران است که توجه داشته باشند که خط مشی موسسه شان که بر مبنای خدمت به مردم و تامین خیر و صلاح مردم اتخاذ شده است از سوی کلیه کارکنان سازمان در داخل و خارج از سازمان به دقت اجرا شود.
روابط عمومی مطلع ساختن مردم از نیات و فعالیت های سازمان:
چهارمین عنصر اساسی روابط عمومی شرح و تفسیر و توضیح سیاست ها و اعمال و اقدامات موسسه به مردم و در صورت لزوم دفاع از کارهای موسسه در مقابل مردم است،بدون شرح و تفسیر نمی توان حسن نیت و پشتیبانی مردم را نسبت به موسسه جلب کرد(همان،۱۸).
وظایف روابط عمومی :
به مرور زمان،وظایف (روابط عمومی) دچار تحول و دگرگونی شده است.این تحولات و دگرگونی ها عمدتاً ناشی از تغییرات سیاسی و محیطی،پیچیدگی فناوری و گستردگی ارتباطات و همچنین اهمیت یافتن افکار عمومی نزد مجریان و دست اند کاران دولت بوده است، مدیران سازمان ها به تبعیت از خواسته ها و نیازهای محیطی سازمان،در وظایف محوله به سازمان تجدید نظر کرده اند.البته برخی از این تجدید نظرها از پیشرفت علمی،حرفه ای کارگزاران روابط عمومی نیز بوده است.
میر سعید قاضی (۱۳۷۴) وظایف روابط عمومی را به این ترتیب طبقه بندی می کند:
اقدامات ارتباطی کارشناسانه،طرح ریزی شده و مستمر جهت انتقال پیام مدیریت موسسه به گروه ها و افرادی که به نحوی برای موسسه اهمیت دارند.
مراقبت،نظارت،بررسی و شناخت عقاید،نظرات،خواسته ها و گرایش های افراد و گروه ها در مورد مسائل مربوط به سازمان و ارائه پیشنهاد های کارشناسانه به مدیریت در این زمینه ها ،تا مدیران تصمیمان ،خط مشی ها و سیاست های خود را با توجه به اطلاعات جامعه شناختن ارائه شده از سوی روابط عمومی اتخاذ کنند.
بررسی و کشف اثرات اجرای اقدامات موسسه روی گروه ها و تجزیه و تحلیل پیش بینی واکنش مردم در هنگام اجرای سیاست ها و اقدامات موسسه و آماده سازی بیشتر اقدامات سازمان.
پیشنهاد جهت تصحیح آن بخش از خط مشی ها،سیاست ها و تلاش ها که در تضاد و تقابل با منافع گروه ها و یا عموم مردم قرار دارد و موجب عکس العمل مخرب خواهد شد و ارائه راه حل های عملی همراه با دلایل مستند و کافی.
کشف و شناخت آن دسته از اقدامات موسسه که در جهت منافع همگان است و تبلیغ این اقدامات و محور قرار دادن آنها در متون و
پیام های ارتباطی – تبلیغی.
پیشنهاد برنامه ها و روش های تازه که هم درجهت منافع و علایق همگان و هم در جهت منافع موسسه است.
ایجاد تغییرات مورد نظر در دانش،عقاید ،گرایش ها و رفتار گروه های داخل و خارج سازمان(میر سعید قاضی،۱۳۷۴، ۲۶ – ۲۷ ).
همچنین سید حسین سجادی در مقاله (مشکلات تشکیلاتی و ساختار سازمان) وظایف روابط عمومی را چنین بر می شمارد:
الف – مدیران برای دست یافتن به اهداف موسسات خود باید گرایش ها و علاقه مندی های مخاطبانش را شناسایی و اهداف موسسه را بر اساس محیط خارجی آن موسسه قالب ریزی کنند.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است