سامانه پژوهشی – بررسی کارایی روابط عمومی وعوامل موثر بر آن در سازمان تامین اجتماعی از …

عضویت روابط عمومی در ائتلاف حاکم بر سازمان یا گزارش مستقیم
انسجام تمام فعالیت های روابط عمومی در یک واحد مشخص
ماهیت مدیریتی مولفه روابط عمومی(روابط عمومی یک وظیفه مدیریتی است)
قرار گرفتن یک مدیر ( نه یک تکنسین یا کارشناس،در راس امور روابط عمومی )
استفاده از الگوی ارتباطی دوسویه همسنگ (متقارن)در روابط عمومی
استفاده از یک سیستم متقارن در ارتباطات درون سازمانی
داشتن دانش کافی برای ایفای نقش مدیریتی توسط روابط عمومی
تنوع و گوناگونی در برعهده گرفتن نقش های روابط عمومی (هم از زنان و هم از مردان)
مهیا بودن زمینه و فرهنگ سازمانی برای فعالیت روابط عمومی عمومی برتر
(ری ،۲۰۰۴: ۲۰ – ۱۸ به نقل از خنیفر و اسلامی ، ۱۳۸۶ ، ۱۵۵ – ۱۵۴)
روابط عمومی در نظریه های جامعه شناسی سازمان ها:
روابط عمومی ذاتاً امری سازمانی است.بنابراین پژوهشگران که در پی تقویت نظریه های روابط عمومی موجود و ساختن نظریه جدید هستند،تلاش می کنند برای تبیین روابط عمومی از دیدگاه هایی مبتنی بر جامعه شناسی و بعضی از تحقیقات روان شناسی اجتماعی بهره گیرند. در ادامه به نظریه مهم که با ماهیت سازمانی روابط عمومی در ارتباط است اشاره می کنیم.
نظریه کنش متقابل نمادین:
نظریه کنش متقابل نمادین با ریشه هایش در رفتار گرایی برخی تلاش های اولیه جامعه شناسان برای شناسایی کنش های متقابل میان مردم و تاثیر این کنش ها بر جامعه بالیدن گرفت.نظریه کنش متقابل نمادین فرض را بر این میگذارد که واقعیت اجتماعی چیزی است که مردم آن را چنین می پندارند.توضیح آن که معناهای کنش های متقابل اجتماعی با معناهایی تعیین می شود که مردمی که به کنش های متقابل میان خود مشغولند،آنها را وضع کنند.یکی از توانایی های علم نظریه کنش متقابل نمادین این تشخیص است که مردم در کنش های متقابل میان خود از نماد ها استفاده می کنند و این که معناهای آن نماد ها را می توان از طریق گفت و گو به دست آورد (یکی از اصول و ارکان روابط عمومی گفت و گو با مخاطبان برای رسیدن به هم فهمی مشترک)
درواقع نظریه کنش متقابل نمادین فرض را بر این می گذارد که پدیده های اجتماعی به طور مستمر در وضعیت گفت و گو قرار دارند.از دیدگاه،نظریه پردازان کنش متقابل نمادین که بنگریم ،سازمان ها آن چیزهایی هستند که مردم به آن باور دارند.سازمان ها محصول کنش های متقابل اجتماعی هستند.
در واقع روابط عمومی تسهیل گر این فرایند ارتباطی سازمان با مخاطبان و محیط درون وبرون سازمان ها کار می کنند بین رفتار ها و هدف ها و نماد های بدیل سازمانی انتخاب می کنند تا کنش های متقابل سازمانی را با سازمان ها همچنین با دیگر مشتریان شکل دهی و هدایت کنند.
سازمان ها در ارتباط با یکدیگر نقش هایی ایفا می کنند. کار سازمان ها خلق واقعیت های خاص خود است.ساختار های سازمان نتیجه نقش هایی است که به صورت الگو در می آیند.
ارتباط سازمانی فرا گرد معنای بر آمده از گفت و گو است.درگیری سازمانی نتیجه اختلافات در معانی است،تغییر سازمانی نتیجه تعریف دوباره واقعیت ها به حالتی مستمر است.رفتار های سازمانی عقلانی و وضعی اند نه اینکه از پیش تعیین شده باشند.مدیریت سازمانی هم واکنشی و هم پیش کشی است.به این ترتیب ،نظریه کنش متقابل نمادین در اصل شیوه ها و حد و حدود برآمدن ساختارها و فراگردهای سازمانی از تلاش های فردی و جمعی برای یافتن و تعریف واقعیت ها را توضیح می دهد (هزلتون و بوتان ، ۱۳۷۸ ، ۹۰ – ۹۱ )
نظریه مبادله:
فرضیه اساسی نظریه مبادله این است که ساختار های اجتماعی از مبادله های اجتماعی میان افراد بر می خیزد.علاوه بر این ،این نظریه بیان می کند که در مبادله ها افراد (یا سازمان ها) در پی آن هستند که نسبت داده ها و ستانده های خود را متوازن سازند.
به طور اخص،این دیدگاه فرض می کند که مردم وقتی به ایجاد روابط و حفظ آن اقدام می کنند که باور داشته باشند پاداش های ناشی از آن از هزینه هایش بزرگ تر خواهد بود.نظریه مبادله مثل نظریه کنش متقابل نمادین ریشه های تاریخی اش در رفتار گرایی است.این نظریه بر خلاف کنش متقابل نمادین،ریشه در نظریه اقتصاد خرد دارد و عناصری را از الگوی پوزیتوسیتی به کار می گیرد.
نظریه پردازان اصل این دیدگاه فرد را به عنوان واحد تحلیل گرفته اند.
نظریه مبادله منتقل شده به سطح سازمانی فرض را بر این می گذراد، افرادی که در سازمان ها کار می کنند درباره تصمیم های مربوط به رفتارها و هدف ها ی سازمانی جایگزین آنها برای حفظ برابری در قدرت و مبادله منابع، کنش متقابل سازمانی را با سازمان ها و حوزه های دیگر به طور جمعی قالب ریزی و هدایت می کنند.
ساخت های سازمانی حاصل نیاز به حفظ تعادل در مبادله ها است.برقراری ارتباط سازمانی و ناکامی در برقراری آن زمانی حادث می شود که روابط عمومی حالت تعادل نداشته باشند.تضاد سازمانی زمانی روی می دهد که داده ها و ستانده ها متوازن نباشد و سازمان از اقدام برای اعاده توازن خوداری کنند. تغییر سازمانی از مذاکره دائمی بر سر داده ها و ستانده ها ناشی می شود.مدیریت سازمانی در این مذاکره ها هم واکنشی و هم پیش کشی است.هنگامی که پژوهشگران ابعاد مولفه روابط عمومی در سازمان ها را تحلیل می کنند. شناخت نکات متعدد مربوط به مذاکره ها یا مبادله ها امکان پذیر است.
نظریه مبادله را می توان برای کمک به مطالعه انگیزه های سازمان ها در فراگرد هماهنگی درونی ،اجتماع
ی شدن،تصمیم گیری و ارتباطاتشان به کار گرفت(هزلتون و بوتان ۱۳۷۸)
نقش روابط عمومی در سازمان:
ممکن است از متولیان امر روابط عمومی این انتظار مطرح باشد که با توجه به نقشی که در حوزه تماس سازمان با گروه های اجتماعی بازی می کنند،با توجه به ارائه اطلاعات از محیط به مدیریت و خصوصاً روابط موجود بین سازمان و گروه های کلیدی مخاطب درون محیط-که به سازمان اختصاص دارد-از توان بالقوه در تاثیر گذاری در روند تصمیم گیری استراتژیکی سازمان برخوردار باشند . اگرچه ممکن است این نیروی بالقوه با توجه به نحوه دریافت و فهم، نقش آنان توسط اشخاص درون سازمان آزاد نشود.همان گونه که (کاتلیپ و همکاران) در سال ۱۹۸۴ بیان می کنند،دست اندرکاران و کارشناسان روابط عمومی با اتخاذ نقش های متفاوت در سازمان و با بهره گیری از الگوهای رفتاری،با رخدادهای متفاوت برخورده کرده و انتظارهای سایرین را تعدیل میکنند و شکل منطقی به آنها می دهند.
نظریه الگوی چهار قاعده اسکات کاتلیپ:[۱۴]
چهار الگو از نقش های کارشناسان روابط عمومی که توسط آنها شناسایی شده است عبارتند از:
متخصص اجرایی :
به دست اندرکاران در این نقش همانند متخصصان روابط عمومی نگریسته می شود که قادرند به خوبی با مسائل روابط عمومی برخورد و آنها را شناسایی کنند و راه حل های مناسب را بیابند.
تسهیل گر ارتباطات:
دست اندرکاران روابط عمومی در این نقش همانند شنوندگان حساس و دلالان اطلاعات عمل می کنند و ایجاد ارتباط را آسان می سازند.
تسهیل گر تصمیم گیری :
دست اندرکاران،در این جا سایر مدیران برای شناسایی مشکلات ناشی از ارتباطات سازمانی وصل آنها همکاری می کنند.درحالی که متخصصان روابط عمومی به هنگام ایفای نقش به عنوان متخصصان در روند شناسایی ورفع مشکل از نقش غیر فعالی برخوردار بوده اند،در این جا همگام با مدیران،فعالانه در رفع مشکلاتی که سازمان با آنها مواجه است،شرکت می کنند.
تکنسین ارتباطی:

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.