دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی کارایی روابط عمومی وعوامل موثر بر آن در سازمان تامین اجتماعی از …

دست اندرکاران در این نقش خود خدمات تکنیکی ارتباطی را مانند تهیه گزارش و مقالات ویژه برای رسانه های گروهی،تهیه و تدوین خبرنامه ها و ارتباط با رسانه های گروهی ارائه می دهند.تمامی تصمیمات استراتژیک توسط هیأت مدیره و دست اندرکاران روابط عمومی که نقش در این مورد ندارند و. تنها وظیفه ایجاد ارتباط در خصوص تصمیماتی که توسط هیأت رئیسه اتخاذ شده است به آنها محول می شود(کاتلیپ و همکاران،۱۹۸۴ به نقل از حبیب زاده ۱۳۸۱ ، ۷۱-۷۰).
نقش و جایگاه روابط عمومی در نظریه های مدیریت:
همان گونه که هر انسانی برای استمرار حیات خویش نیاز به همکاری،ارتباط و جلب پشتیبانی انسان هاای دیگر دارد.سازمان ها و موسسات نیز مجبورند برای ادامه زندگی به برقراریرابطه با دیگران- وجلب پشتیبانی و تبلیغ آنان بپردازند تا شرایط ناهموار حرکت خود را به سوی اهدافشان هموار کنند.روابط عمومی به مشابه زبان موسسات و آن اندامی است که سازمان ها برای ترغیب ،تشویق و جلب حمایت دیگران به آن نیاز دارند(اقتداری،۱۳۷۰ ، ۵۱).
جدول شماره۲ : نقش های روابط عمومی وکابرد های استراتژیک آنها

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

کاربرد استراتژیک نقش استراتژیک
در اینجا وقتی که راهبرد های رفع مشکلات را تشریح می کنند راه حل های مناسب را انتخاب می کنند نمود ندارند.کارشناسان و دست اندرکارن روابط عمومی زمینه های ارتباطات را فراهم کرده و برنامه های مربوطه را اجرا می کنند بدون آنکه از اهدف اصلی و نتایج مورد نظر آگاهی داشته باشند. ۱- تکنسین ارتباطات : ایجاد زمینه های ارتباطی سازمان در موضوعات مرتبط
هدف کلی ارائه، اطلاعات مناسب به مدیریت و گروه های مخاطب است تا بر اساس آن در خصوص منافع طرفین تصمیم گیری می کنند ۲-تسهیل کننده ارتباطات:ایفای نقش مرتبط مضر و میانجی بین سازمان و گروه های اجتماعی مرتبط با سازمان با اتخاذ سیستم ارتباط دوجانبه تسهیل
به دست اندرکاران روابط عمومی به عنوان بخشی از سازمانی از گروه مدیرت استراتژیک نگریسته می شود که در تنظیم و کنترل سیاست های استراتژیک دخالت دارند. اینجا نقش کارشناسانی که در حوزه ارتباطی بین سازمان و محیط فعالیت می کنند شکل می گیرد ۳- تسهیل کننده تصمیم گیری:همکاری با سایر مدیران و تشریح و رفع مشکلات سازمان
روابط عمومی عمومی ممکن است به شکل بخش مستقل جدای از جریان،اصل عمل کند.کارشناسان روابط عمومی ممکن است گاهی با مدیران ارشد سازمان همکاری کنند(به عنوان مثال در موقعیت بحرانی) ۴- متخصص اجرایی: به مشکلات و راه حل هایی روابط عمومی همانند مقام عالی سازمان نگاه می کنند. کارشناسان مشکلات روابط عمومی را تشریح کرده برنامه های مرتبط را تدوین و اجرا می کنند مدیران ارشد ممکن است در اینجا نقش غیر اجرایی داشته باشد.

(کاتلیپ ، ۱۹۸۴ به نقل از حبیب زاده ، ۱۳۸۱ ، ۷۲ -۷۱).
نظریه سیستم ها:
در سیستم باز یک بخش موثر مدیریت که به سازمان کمک می کند تا با عوامل خارجی وداخلی هماهنگ و همسویی پیدا کند،تلاش های تطبیقی و ارتباطی سازمان یعنی روابط عمومی آن است فلسفه پیدایش روابط عمومی در مدیریت جدید در حقیقت بر چنین برداشتی از مدیریت استوار است.مدیری که وسعت دید داشته و و مجموعه نگر است و سازمان را به عنوان یک واحد مستقل،کلی ویکپارچه نگاه می کند که متاثر از عوامل خارجی و داخلی است سعی می کند با ارتباط با این عوامل متغیر سازمان را به پیش ببرد.سازمان هر قدر مستقل به نظر برسد در حقیقت در یک رشته ارتباطات مرئی و نامرئی که دارای تاثیرات متقابل بر یکدیگر هستند درگیراست.
از دیدگاه علم ارتباطات گرایش ها و طرز تفکرهای هر یک از این گروه ها نسبت به سازمان و جلب پشتیبانی و تفاهم آنها در تقویت احساس همبستگی و علاقه مندی که از طریق اجرای یک رشته تدابیر ارتباطی و فنون و روش های تبلیغی دیگر کسب می گردد برای ادامه حیات سازمان موثر است.
نیروهای خارجی و عوامل بیرونی سازمان عبارتند از:
ارائه کنندگان مواد اولیه
خریداران محصولات یا استفاده کنندگان خدمات سازمان
رقبا