دسته بندي علمی – پژوهشی : 
بررسی کارایی روابط عمومی وعوامل موثر بر آن در سازمان تامین اجتماعی از  …

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی کارایی روابط عمومی وعوامل موثر بر آن در سازمان تامین اجتماعی از …

تغییر دفتر، وظایف یا فعالیتهای نماینده

فرهنگ سازمانی، تکنیکهای مشابه، تحقیق

کاهش مقاومت در برابر تغییر یا تسهیل فرایند تغییر، تضمین نهادهای تحت تأثیر قرار گرفته

مسئولیت اجتماعی

پاسخگویی به اجتماع، تحقیق، افزایش تعداد پروژههای مفید برای مردم، ترغیب به مشارکت مردم، نوع دوستی

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

ایجاد و خلق آبرو و اعتبار، تقویت موفقیتهای اقتصادی از راه جلب اعتماد مردم عادی و کم درآمد

تأثیر گزاری بر سیاستهای عمومی

روابط یا نهادهای اجتماعی، برقراری ائتلاف، رایزنی عملیات اساسی و کاملاً جدید

جذب رضایت عموم نسبت به محصولات وسیاستهای شرکت، رفع فعالیتها، موانع سیاسی موجود

(حبیب زاده، ۱۳۹۰).
بنابراین در این پژوهش الگوی روابط عمومی همسنگ به عنوان الگوی ایده آل از نظریه گرونیک وهانت برای روابط عمومی تامین اجتماعی در نظر گرفته شده است وسعی شده ویژگی های این الگو از پرسش شوندگان مورد پرسش واقع شود.
بودجه بندی ونقش آن در کارایی روابط عمومی:
بودجه روابط عمومی:
تنظیم بودجه، اعمال کنترل دقیق در چگونگی مصرف برای دولت، صاحبان کار و حتی بخشهای خدمات اجتماعی اهمیت زیاد دارد. روابط عمومی به ویژه در جامعه آگاه از بودجه بندی امروز ما از این قاعده مستثنی نیست.
بودجه بندی نتیجه فرآیند برنامه ریزی ساختاری است. به این ترتیب سازمانها برای حمایت از فعالیتها در زمینه برنامه ریزی نیاز به بودجه بندی دارند، ممکن است این کار برای افراد غیر حرفهای پیچیده بنماید اما بودجه بندی در چارچوب یک برنامه رسمی روابط عمومی، کمکی لازم و ضروری محسوب میشود.
معمولاً برنامههای بودجهبندی، جنبههای پویایی فعالیت های روابط عمومی را نادیده میگیرند. نکته حائز اهمیت این است که تنها با توجه به هزینههای جاری و نتایج و تغییر آنها نمیتوان با درصد گیری که ممکن است. مدیر روابط عمومی آنرا برای آینده مناسب بداند، بودجه قابل قبولی ارائه داد. بدین منظور مذاکرات اولیه با کارکنان روابط عمومی در سازمان به جهت حصول اطمینان از در نظر گرفتن تمامی فعالیتهای مهم و همچنین بازبینی کارنامه رسمی در اولویت قرار دارد.
به طور کلی، کنترل بودجه روابط عمومی در برگیرنده موارد زیر است:
طرحی که به لحاظ پولی با اهداف روابط عمومی همنوایی دارد.
طرحی تشریحی که به عنوان ابزاری مدیریتی و نیز روابط عمومی برای تقسیم منابع در طول مدت زمان معین محسوب میشود.
نظام رسمی که امکان بازنگریهای تناوبی در برابر عموم انجام شده و تغییر شرایط واقعی را فراهم میکند.
فراهم کردن مبنایی برای برنامههای موفق روابط عمومی.
توجه مستمر به این امر که راهکارهای بودجه بندی و نتایج آن به شناخت مدیریت از روابط عمومی کمک شایانی میکند.
از این رو تعیین هزینهها در اصل به تهیه سناریوی آینده بر مبنای تجارت گذشته کمک میکند.
افرادی که متخصص بودجهبندی و تعیین هزینهها هستند معتقداند که تردیدهای آینده بودجه را برای آنان غیر کاربردی خواهد کرد. به هر شکل مطلوب آن است که به هنگام بودجه بندی به حوادث غیر قابل کنترل توجه شود. روابط عمومی باید در مقابل سه مورد، نامطلوب در این فرایند، محتاط باشد که این سه عبارتند از:
بودجه بندی اضافی که تخصیص بودجه را امری پیچیده میسازد و زمان و هزینه زیادی در بر دارد. بودجه باید بدون توجه خاص به بخشی از سازمان نسبت به سایر بخشها، امری ساده تلقی شود.
عدم انصراف بودجه مشکلاتی را در محیط در حال تغییر ایجاد میکند. تخصیص بودجه خوب و کافی برای انطباق با تغییرات لازم است.
بودجه فشرده و هزینههای اندک به عنوان سلاحی برای گرفتن فشارهایی است و در حقیقت نوعی ترور در توابع برای آمادهسازی و اجرای درست طرحها محسوب میشود. در تعیین هزینهها از پایین به بالا، هماهنگی متقابل نیاز است و از این رو نسبت به بودجهبندی از بالا به پایین، مقابله با فشارهای پیشبینی نشده را تضمین میکند. (نیک بخت، ۱۳۸۲).
تکنولوژیهای نوین ارتباطی ونقش آنها در کارایی روابط عمومی: