سامانه پژوهشی – بهینه سازی جایگذاری گره ها در محیط های مختلف برای شبکه های حسگر فراپهن باند …

یکنواخت………………………………………………………………………..۶۱
شکل۴-۱۰: منحنی تغییرات ضرایب اهمیت بر حسب مقادیر بایاس متفاوت……………………………………………………۶۴
شکل ۴-۱۱: باند خطای مکانی بر حسب تغییرات مقدار بایاس…………………………………………………………………………۶۵
شکل۴-۱۲: ساختار بستهی اطلاعاتی پروتکل فاصلهیاب در استاندارد IEEE.802.15.4a…………………………..66
شکل ۵- ۱: توزیع منظم گرهها و توزیع نامنظم گرهها……………………………………………………………………………………….۷۱
شکل ۵-۲: تغییرات دقت بر حسب چگالی گرههای مرجع…………………………………………………………………………………۷۲
شکل ۵-۳: اثر چگالی گرههای مرجع برروی دقت………………………………………………………………………………………………۷۳
شکل۵-۴: چیدمان گرههای مرجع برای هدف در مرکز دایره…………………………………………………………………………….۷۵
شکل۵-۵: ضرایب اهمیت متفاوت برای موانع مختلف………………………………………………………………………………………..۷۶
شکل۵-۶: محاسبه ضرایب اهمیت متفاوت برای موانع مختلف………………………………………………………………………….۷۷
شکل۵-۷: اثر فاصله بر باند پایین خطای مکانی…………………………………………………………………………………………………۸۲
شکل۵-۸: جایگذاری گرههای مرجع در محیط ساده به صورت بهینه………………………………………………………………۹۰
شکل۵-۹: جایگذاری گرههای مرجع در محیط باند شده به صورت بهینه………………………………………………………..۹۴
شکل۵-۱۰: جایگذاری گرههای مرجع در محیط دارای مانع به صورت بهینه……………………………………………………۹۶
شکل۵-۱۱: جایگذاری گرههای مرجع در محیط دارای چاله به صورت بهینه……………………………………………………۹۸
شکل۵-۱۲: باند پایین خطای مکانی متوسط بر حسب تعداد گره مرجع با استفاده از الگوریتم بهینه (ب) و مقایسه آن با توزیع تصادفی آنها (الف)………………………………………………………………………………………………………………..۹۹
شکل ۵-۱۳: مکان بهینه نودهای مرجع در محیط ساده با الگوریتم بر مبنای دقت……………………………………….۱۰۲
فهرست نشانه‏های اختصاری

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

AOA Angle Of Receive
CRB Cramer Rao Bound
EIRP Equivalent isotropically radiated power
GPS General Positioning System
FCC Federal Communications Commission