دسترسی به منابع مقالات : بهینه سازی جایگذاری گره ها در محیط های مختلف برای شبکه های …

مکانیابی ابزاری

۱ سانتی متر

راهنمای ربات داخلی

۸ سانتی متر

راهنمای عابر پیاده

۱ متر

سرویسهای مکانیابی

۳ متر

اطلاعات قطار- اتوبوس- هواپیما

۳۰ متر

مکانیابی حوادث

۱ متر

درههای شهری

۵۰ سانتی متر

جدول۱-۱: کاربرد و دقت مورد استفاده برای انواع مکانیابی
همانطور که در این جدول دیده میشود اکثر کاربردهای مهم مکانیابی نیاز به دقتهای سانتیمتر تا حداکثر متر دارند.
از ویژگیهای سیگنالهای فراپهنباند، قابلیت تفکیک سیگنالها از مسیرهای مختلف به دلیل باریک بودن پالسها است. قابلیت دیگر نفوذ و عبور از دیوارهها و البته انتقال داده با نرخهای بالا به دلیل پهنای باند وسیع است.
فصل دوم:
سیستمهای فراپهنباند
سیستمهای فراپهنباند
۱٫۲ مقدمه
نیاز به یک مخابرات با قابلیت ارسال اطلاعات با نرخ بیت هر روز در حال افزایش است. یکی از روشهایی که میتوان با استفاده از آن به این مهم دست یافت، استفاده از سیگنالهای فراپهنباند است. اساس مخابرات فراپهنباند برپایهی ارسال اطلاعات توسط پالسهای بسیار باریک (در حوزهی زمان) که سطح انرژی پایینی دارند، میباشد. بنابر ضوابط وضع شده توسط سازمان تنظیم مقررات رادیویی آمریکا[۷]، سیستمهای مخابراتی فراپهنباند میتوانند در باند فرکانسی ۳٫۱ الی ۱۰٫۶ گیگاهرتز (البته این رنج فرکانسی مخصوص کشور آمریکا میباشد و در اروپا پایینترین فرکانس برای سیستمهای مخابراتی فراپهنباند ۲٫۴ گیگاهرتز میباشد) کار کنند. برای اینکه یک سیگنال فراپهنباند نامیده شود، حداقل یکی از خواص زیر را باید دارا باشد:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.