تحقیق – 
بهینه سازی جایگذاری گره ها در محیط های مختلف برای شبکه های حسگر  …

تحقیق – بهینه سازی جایگذاری گره ها در محیط های مختلف برای شبکه های حسگر …

که در آن  دورهی سمبل[۲۰]،  دادهی ارسال شدهی  ام (برای دادههای باینری  ) برای  امین کاربر،  اندیس مدولاسیون[۲۱] میباشند و  گسترده شده پالس اولیه میباشد که به صورت زیر تعریف میشود:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

کد گستردهای است که برای هر کاربر یکتا میباشد و دسترسی چندگانه را برای کاربران میسر میسازد (این کد همانند کدهای استفاده شده در CDMA میباشد، ولی طول آن بسیار کمتر است)،  شیفت زمانی برای  و  تعداد پالسها (  ) در یک دورهی سمبل میباشد. هر پالس (در CDMA به آن چیپ[۲۲] گفته میشود) بازهی زمانی  را اشغال میکند، بنابراین:

از آنجاییکه ساخت پالس گوسی و مشتقات آن بسیار آسان است، شکل پالس استفاده شده برای PPM معمولا مشتق مرتبهی اول و یا مشتقات بالاتر تابع گوسی میباشد. از آنجاییکه آنتنها مقادیر DC سیگنال را انتقال نمیدهند، معمولا از مشتقات پالس گوسی که دارای مولفهی DC صفر میباشند، استفاده میشود. مشتق مرتبهی اول تابع گوسی را میتوان به صورت زیر نشان داد:

که در آن  و  به ترتیب دامنه و گستردگی (پهنای) پالس و  پارامتر شیفت زمانی میباشند. مشتق مرتبهی اول پالس گوسی در حوزهی زمان و فرکانس در شکل ۲-۱ نشان داده شده که در آن  و  است. همانطور که در شکل ۲-۱ نشات داده شده، این پالس در حوزه فرکانس، دارای پهنای بسیار بالایی میباشد و دارای مولفهی DC صفر و فرکانس پایین کمی است که آن را برای استفاده در مخابرات فراپهنباند مناسب میسازد [۵] .