سامانه پژوهشی – تأثیر فرصت های سرمایه گذاری مراحل چرخه عمر بر سیاست تقسیم سود  …

سامانه پژوهشی – تأثیر فرصت های سرمایه گذاری مراحل چرخه عمر بر سیاست تقسیم سود …

آنچه مسلم است با زبان کلمات قادر به سپاس گزاری از ایشان نخواهم بود، چراکه آموزه های گرانقدر و گرمی کلام شان سرمایه جاودانی زندگی من است. از خداوند بزرگ سلامت و سعادت ایشان را خواستارم.
چکیده :
در ادبیات مالی، سیاست تقسیم سود موضوع مهمی محسوب می شود و عوامل متعددی بر آن اثر گذار می باشند. یکی از مهمترین آن ها، فرصت های سرمایه گذاری است. از این رو اتخاذ تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری های سودآور، موضوعی با اهمیت در این زمینه تلقی می شود. لذا در تحقیق حاضر، تلاش نمودیم به بررسی تأثیر فرصت های سرمایه گذاری بر سیاست تقسیم سود شرکت های بورس تهران، با توجه به مرحله ای از چرخه عمرشان که در آن قرار دارند بپردازیم. در این پژوهش، تفکیک شرکت ها به مراحل چرخه عمر بر اساس روش مورد استفاده در تحقیق آنتونی و رامش[۱] (۱۹۹۲)، انجام گرفته است. بنابراین پس از طبقه بندی و حذف برخی از شرکت ها از نمونه ی اولیه ی تحقیق، در نهایت نمونه ی نهایی شامل ۱۲۶ شرکت بین سال های ۱۳۹۱- ۱۳۸۶ گردید که ۴۰ شرکت در مرحله رشد، ۴۷ شرکت در مرحله بلوغ و ۳۹ شرکت نیز در مرحله افول قرار گرفتند. همچنین به منظور ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری، با استناد به تحقیقات انجام شده قبلی در خارج از ایران از سه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی ها ، ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق و نسبت سود هر سهم به قیمت آن استفاده شده است. جمع آوری داده ها از طریق سایت بورس اوراق بهادار تهران، نرم افزارها و بانک های اطلاعاتی معتبر و صورت های مالی حسابرسی شده شرکت ها انجام گرفته و برای آزمون فرضیه ها نیز از روش همبستگی و رگرسیون استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های این تحقیق نشان داد که افزایش فرصت های سرمایه گذاری در شرکت های مرحله رشد، موجب کاهش سود تقسیمی می شود. و در شرکت های مرحله بلوغ و افول، با کاهش فرصت های سرمایه گذاری، تقسیم سود افزایش می یابد. همچنین در هر سه گروه از شرکت ها، نسبتEPبیشترین قدرت پیش بینی کنندگی سود تقسیمی را داشته است.
واژگان کلیدی : فرصت های سرمایه گذاری، مراحل چرخه عمر، سیاست تقسیم سود، بورس اوراق بهادار تهران
عنوان فهرست مطالب :صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………… ۲
۱-۲ بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………….. ۳
۱-۳ فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………… ۶
۱-۴ ضرورت های خاص انجام تحقیق …………………………………………………………………………. ۶
۱-۵ اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۸
۱-۶ روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. ۸
۱-۶-۱ روش و ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………….. ۸
۱-۶-۲ روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………. ۹
۱-۶-۳ جامعه آماری و روش نمونه گیری …………………………………………………………………….. ۹
۱-۷ قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. ۱۱
۱-۷-۱ قلمرو موضوعی تحقیق ……………………………………………………………………………………. ۱۱
۱-۷-۲ قلمرو زمانی تحقیق …………………………………………………………………………………………. ۱۱
۱-۷-۳ قلمرو مکانی تحقیق …………………………………………………………………………………………. ۱۲
۱-۸ واژه شناسی ………………………………………………………………………………………………………… ۱۲
۱-۸-۱ فرصت های سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………. ۱۲
۱-۸-۲ مراحل چرخه عمر …………………………………………………………………………………………… ۱۲
۸-۳ سیاست تقسیم سود ……………………………………………………………………………………….. ۱۳
۱ – ۸-۴ بورس اوراق بهادار تهران ………………………………………………………………………………. ۱۳
۱-۹ ساختار تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. ۱۴
عنوانفصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق صفحه
۲-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶
۲-۲ مفاهیم و کلیات ………………………………………………………………………………………………….. ۱۶
۲-۲-۱ نظریه های مربوط به سود تقسیمی ……………………………………………………………………. ۱۷
۲-۲-۲ نقش و مفهوم فرصت های سرمایه گذاری …………………………………………………………. ۱۹
۲-۲-۳ نقش و مفهوم چرخه عمر شرکت ها …………………………………………………………………. ۲۰
۲-۲-۴ نقش و مفهوم سیاست تقسیم سود ……………………………………………………………………. ۲۱
۲-۳ اهمیت سیاست تقسیم سود ………………………………………………………………………………….. ۲۲
۲-۴ مدیران واحدهای انتفاعی، ارزش شرکت و تصمیمات تقسیم سود …………………………….. ۲۴
۲-۵ سرمایه گذاری، فرآیند و انواع آن ………………………………………………………………………….. ۲۵
۲-۵- ۱ سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………………………. ۲۵
۲-۵-۲ فرآیند سرمایه گذاری ……………………………………………………………………………………… ۲۶
۲-۵-۳ انواع سرمایه گذاری .

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

……………………………………………………………………………………….. ۲۸
۲-۶ مشکلات سرمایه گذاری ……………………………………………………………………………………… ۲۹
۲-۷ ارتباط بین سیاست تقسیم سود و سیاست سرمایه گذاری ………………………………………… ۲۹