تأثیر فرصت های سرمایه گذاری مراحل چرخه عمر بر سیاست تقسیم سود شرکت  …

تأثیر فرصت های سرمایه گذاری مراحل چرخه عمر بر سیاست تقسیم سود شرکت …

۲-۸ فرصت های سرمایه گذاری پیش روی شرکت ها …………………………………………………… ۳۰
۲-۹ فرصت های سرمایه گذاری و مراحل چرخه عمر …………………………………………………… ۳۱
۲-۱۰ اهمیت فرصت های سرمایه گذاری …………………………………………………………………….. ۳۳
۲-۱۱ نحوه اندازه گیری فرصت های سرمایه گذاری ……………………………………………………… ۳۴
۲-۱۲ پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………… ۳۴
۲-۱۲-۱ تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………….. ۳۵
۲-۱۲-۲ تحقیقات داخلی …………………………………………………………………………………………… ۴۲
عنوان صفحه
۲-۱۳ خلاصه فصل دوم ……………………………………………………………………………………………… ۴۸
فصل سوم : متدولوژی و روش شناسی تحقیق
۳-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰
۳-۲ نوع و روش تحقیق …………………………………………………………………………………………….. ۵۰
۳-۳ مسئله تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… ۵۱
۳-۴ فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. ۵۱
۳-۵ قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… ۵۲
۳-۵-۱ قلمرو موضوعی تحقیق …………………………………………………………………………………… ۵۲
۳-۵-۲ قلمرو زمانی تحقیق ………………………………………………………………………………………… ۵۲
۳-۵-۳ قلمرو مکانی تحقیق ……………………………………………………………………………………….. ۵۲
۳-۶ جامعه و نمونه آماری ………………………………………………………………………………………….. ۵۲
۳-۷ نحوه ی انتخاب نمونه و حجم نمونه …………………………………………………………………….. ۵۲
۳-۷-۱ نمونه اولیه تحقیق ………………………………………………………………………………………….. ۵۳
۳-۷-۲ نحوه طبقه بندی شرکت ها بر اساس مراحل چرخه عمر و تعیین نمونه نهایی ………… ۵۴
۳-۸ متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………. ۵۷
۳-۸-۱ متغیر وابسته تحقیق …………………………………………………………………………………………. ۵۷
۳-۸-۲ متغیرهای مستقل تحقیق …………………………………………………………………………………… ۵۸
۳-۹ مدل تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. ۵۹
۳-۱۰ روش و ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………….. ۶۰
۳-۱۱ روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها …………………………………………………. ۶۰
۳-۱۲ خلاصه فصل سوم ……………………………………………………………………………………………. ۶۰
عنوان فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها صفحه
۴-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………۶۲
۴-۲ تجزیه و تحلیل های آماری …………………………………………………………………………………. ۶۲
۴-۲-۱توصیف شاخص های دموگرافیک( بررسی ویژگی های عمومی)…………………………….. ۶۳
۴- ۲-۱٫ الف: نمره های فرصت های سرمایه گذاری و سود تقسیمی شرکت های رشدی……. ۶۳
۴-۲-۱٫ ب: نمرههایفرصتهایسرمایهگذاریوسودتقسیمیشرکتهای بالغ…………… ۶۴
۴-۲-۱٫ ج: نمرههایفرصتهایسرمایهگذاریوسودتقسیمیشرکتهای مرحله افول…. ۶۵
۴-۳ بررسی فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………… ۶۶
۴-۳-۱ پیش فرض های آزمون های پارامتریک………………………………………………………………. ۶۶
۴-۳-۲ شرایط اساسی استفاده برای کاربرد آزمون های پارامتریک ……………………………………. ۶۷
۴-۴ فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۶۹

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.