تأثیر فرصت های سرمایه گذاری مراحل چرخه عمر بر سیاست تقسیم سود …

۴-۴-۱ بین فرصتهای سرمایه گذاری شرکت های رشدی و سود تقسیمی رابطه وجود دارد…. ۶۹
۴-۴-۱٫الف: بین نسبت ارزش بازار به دفتری دارایی ها و سود تقسیمی رابطه وجود دارد……. ۷۰
۴-۴-۱٫ب: بیننسبتارزشبازاربهدفتریحقوق وسودتقسیمیرابطهوجوددارد……….. ۷۲
۴-۴-۱٫ج: بیننسبتسود هر سهم به قیمت آنوسودتقسیمیرابطهوجوددارد……………. ۷۳
۴-۴-۲ بینفرصتهایسرمایهگذاریشرکتهایبالغوسودتقسیمیرابطهوجوددارد……. ۷۵
۴-۴-۲٫الف: بیننسبتارزشبازاربهدفتریداراییهاوسودتقسیمیرابطهوجوددارد….. ۷۶
۴-۴-۲٫ب: بیننسبتارزشبازاربهدفتریحقوقوسودتقسیمیرابطهوجوددارد……….. ۷۷
۴-۴-۲٫ج: بیننسبتسودهرسهمبهقیمتآنوسودتقسیمیرابطهوجوددارد……………. ۷۹
۴-۴-۳ بینفرصتهایسرمایهگذاریشرکت هایافولوسودتقسیمیرابطهوجوددارد…… ۸۱
۴-۴-۳٫الف: بیننسبتارزشبازاربهدفتریداراییهاوسودتقسیمیرابطهوجوددارد…… ۸۱
۴-۴-۳٫ب: بیننسبتارزشبازاربهدفتریحقوقوسودتقسیمیرابطهوجوددارد ………. ۸۳
عنوانصفحه
۴-۴-۳٫ج: بیننسبتسودهرسهمبهقیمتآنوسودتقسیمیرابطهوجوددارد……………… ۸۵
۴-۵ بررسی پیش بینی کنندگی مؤلفه های فرصت های سرمایه گذاری………………………………. ۸۷
۴-۵-۱مؤلفه های فرصتهای سرمایه گذاری،تقسیم سود شرکتهای رشدی را پیش بینی میکنند… ۸۷
۴-۵-۲ مؤلفههایفرصتهایسرمایهگذاری،تقسیمسودشرکتهایبالغراپیشبینیمیکنند…. ۹۳
۴-۵-۳مؤلفههایفرصتهایسرمایهگذاری،تقسیمسودشرکتهایافولیراپیشبینیمیکنند… ۹۸
۴-۶ خلاصه فصل چهارم …………………………………………………………………………………………… ۱۰۳
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۵
۵-۲ خلاصه و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………. ۱۰۵
۵-۲-۱ نتایج آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………… ۱۰۵
۵-۲-۲نتایجآزمونفرضیهدوم…………………………………………………………………………………… ۱۱۰
۵-۲-۳نتایجآزمونفرضیهسوم………………………………………………………………………………….. ۱۱۴
۵-۳ محدودیتهای تحقیق …………………………………………………………………………………………. ۱۱۹
۵-۴ پیشنهادهای منتج از تحقیق …………………………………………………………………………………. ۱۲۰
۵-۵ پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………… ۱۲۱
۵-۶ خلاصه فصل پنجم ……………………………………………………………………………………………. ۱۲۱
فهرست منابع
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۲
عنوانفهرست نگاره ها: صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
جدول ۱-۱ : تفکیک مراحل چرخه عمر شرکت ها ( مدل آنتونی و رامش) ………………………… ۱۱
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
جدول ۲-۱ : نسبت های فرصت های سرمایه گذاری در تحقیق فردیناند و کلی …………………. ۳۹
جدول۲-۲ : نسبت های سنجش بدهی ها در تحقیق فردیناند و کلی ………………………………….. ۴۰
جدول ۲-۳ : نسبت های تقسیم سود در تحقیق فردیناند و کلی ………………………………………… ۴۰
جدول ۲-۴ : نسبت های فرصت های سرمایه گذاری در تحقیق آدام و گویال ……………………. ۴۱
فصل سوم : متدولوژی و روش شناسی تحقیق
جدول ۳-۱ : جدول تفکیک مراحل چرخه عمر شرکت ها ……………………………………………….. ۵۵

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.