تئوری رفتار برنامه­ ریزی شده

تئوری رفتار برنامه­ریزی شده [1] مدل بسط یافته­ی تئوری رفتار منطقی است که بیان می­کند رفتار نتیجه­ی مستقیم نیت رفتاری است. این تئوری بیان می­کند که قصد فرد تحت تاثیر درک او از چگونگی و سختی انجام رفتار است. این تئوری بر تعیین کننده­های ادراکی رفتاری تمرکز دارد.
نظریه رفتار­برنامه ریزی شده یک الگوی عمومی است که در بسیاری از زمینه­ها ازجمله پذیرش
 
فناوری اطلاعات به کار گرفته شده است. در این نظریه، از عوامل انگیزشی برای پیشبینی یک رفتار ویژه استفاده می­شود و فرض بر آن است که تمایل، انعکاسی از انگیزه­ی شخصی برای یک رفتار مشخص است. براساس نظریه یاد شده تمایل به رفتار حاصل سه عامل نگرش، هنجار ذهنی و برداشت ذهنی از کنترل رفتار است. در این نظریه فرض بر آن است که رفتار یک فرد از طریق تمایل وی به آن رفتار تحریک می­شود و این تمایل را به ترتیب، نحوه نگرش به رفتار، هنجار ذهنی و توانایی فرد در محقق ساختن موفقیت آمیز رفتار تعیین می­کند.
مهمترین مشخصه­ی مدل برداشت ذهنی از کنترل رفتار، از ادراک فرد درباره­ی وجود فرصتها و منابع لازم برای آن رفتار حکایت دارد که آسانی یا سختی ادراک شده از آن را نشان می دهد. به عبارت دیگر برداشت ذهنی از کنترل رفتار به معنی ادراک این موضوع است که منابع درونی و بیرونی در بروز یک رفتار محدودیت ایجاد می کند. با تقویت عامل کنترل رفتاری احتمال انجام رفتار افزایش می یابد.
براساس این نظریه تفاوت­های فردی در برداشت ذهنی از کنترل رفتار، به طور مستقیم بر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر می­گذارد. همچنین آموزش و تجربه تاثیر مستقیم بر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات دارند. (یعقوبی & شاکری, 1387)
 
[1] Theory of planned behavior (TPB)