تئوری های مدیریت دانش:پایان نامه آموزش و اثربخشی سازمانی

تئوری های مدیریت دانش:
مدیریت دانش در سه سطح فردی، تیمی و سازمانی رخ می دهد. یک شیوه کل نگر وجود داد که در برگیرنده دیدگاه های مختلف است که دیدگاه افراد، فرآیند، فرهنگ و تکنولوژی را در بر می گیرد. این دیدگاه ها وزن های یکسانی به مدیریت دانش می دهند(Plessis, 2008).
مدیـریت دانش بر حسب ویژگـی هایی که در یک فرآیند سـاخت یافته یا چرخه زندگـی وجود دارد، می تواند جریان یابد که این چرخه از مفهوم و ایجاد آن شروع شده و تا یک وضعیت سودمند برای به اشتراک گذاری و به کارگیری دانش ادامه می یابد. چندین چرخه حیات مختلف از مدیریت دانش وجود دارد که به شرح ذیل می باشد(اخوان و همکاران، 1389):
جدول2-3 ) انواع چرخه حیات مدیریت دانش
چارچوب مدیریت دانش از دیدگاه سوگوماران و  بوس[1] (2010) شامل چهار فرآیند اساسی شامل شناسایی و تولید دانش، ذخیره سازي و کدگذاري دانش، توزیع و انتشار دانش و بهره برداري و بازخورد گرفتن از دانش می باشد(ابراهیمی, 1392).
گیلبرت[2] و همکاران(2004)، مدیریت دانش را به شش دسته شناسایی دانش، کسب دانش، توسعه دانش، اشتراك گذاري و توزیع دانش، بهره برداري از دانش و نگه داشت دانش تقسیم کرده اند(همان منبع).
حقیقت منش و طاهری زاده با بررسی چارچوب نظری موجود در خصوص مدیریت دانش، یک مدل جـامع مدیریت دانش را برای دانشـکده علم و صنعت پیشنهـاد نمودند که در شکل زیر قابل مشـاهده می باشد(حقیقت منش و طاهری زاده، 1388):(حقیقت منش & طاهری زاده, 1388)
[1] Sugumaran&Bose
[2] تئوری های مدیریت دانش:پایان نامه آموزش و اثربخشی سازمانیGilbert