تحلیل فضایی ، سرمایه اجتماعی در سطح شهر داورزن- قسمت ۲

اینجانب ………………………………………………..دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/ دکتری تخصصی
در رشته………………………………………………….که در تاریخ……………………………از پایان نامه/ رساله خود تحت عنوان
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
با کسب نمره………………..و درجه……………………………دفاع نموده ام، بدینوسیله متعهد می شوم:
۱) این پایان نامه/رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران(اعم از پایان نامه،کتاب،مقاله و….) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج نموده ام.
۲) این پایان نامه/ رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
۳)چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و…. از این پایان نامه یا رساله داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
۴) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی:
تاریخ و امضاء:
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست شکل‌‌ها ‌ز
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………و
مقدمه:…………………………………………………………………………………………………………………………۱
فصل اول- کلیات و چارچوب تحقیق……………………………………………………………………………..۲
۱-۱ بیان موضوع (مسئله ): ۳
۱-۲ سوالاتی را که در این تحقیق می توان بیان کرد، عبارتند از : ۵
۱-۳ بیان فرضیه ۵
۱-۴ روش تحقیق ۶
۱- ۵ روش گردآوری اطلاعات: ۷
۱-۶ پیشینه تحقیق ۷
۱-۷ اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق ۹
۱-۸ هدف از تحقیق ۱۰
۱- ۹ مشکلات تحقیق ۱۱
فصل دوم– بیان موضوع………………………………………………………………………………………………۱۳
۲-۱ فضا ………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴
۲-۲ مروری بر دیدگاه های مختلف از تعریف فضا ۱۵
۲-۲-۱ دیدگاه فلاسفه ۱۵
۲-۲-۲ دیدگاه اندیشمندان علوم مختلف ۱۶
۲-۲-۳ دیدگاه معماران ۱۷
۲-۳ بررسی تعاریف فضای شهری از دیدگاه اندیشمندان مرتبط با علوم شهری ۱۸
۲-۴ استنتاجات از نظریات ارائه شده در حوزه های مختلف مفهوم فضا ۲۱
۲-۵ فضای شهری، اندیشه های اجتماعی ۲۲
۲-۵-۱ عملکرد ۲۲
۲-۵-۲ تعامل اجتماعی ۲۳
۲-۵-۳ تعامل بین فرهنگ و اجتماع ۲۴

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است