تحلیل محتوای برنامه های رادیویی شبکه فرهنگ صدای جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۱ پیرامون موضوع کتاب و کتاب خوانی- قسمت ۱۱

تحلیل محتوای برنامه های رادیویی شبکه فرهنگ صدای جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۱ پیرامون موضوع کتاب و کتاب خوانی- قسمت ۱۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پدیدآورندگان

 

 

مترجم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳-۴ ابزار و روش گردآوری پژوهشها
برای گردآوری اطلاعات پژوهش کاربرگ (پیوست یک) و سیاهه وارسی (پیوست دو) طراحی شد. اطلاعات مربوط به هر برنامه، پس از شنود آن در کاربرگ وارد شده است. اطلاعات وارد شده در کاربرگ مربوط به زمان پخش برنامه، مدت زمان آن، تعلق گروهی(گروه فرهنگ و دانش – گروه فرهنگ و جامعه – گروه فرهنگ و اندیشه – گروه مطالعات فرهنگی – گروه فرهنگ و ادب – گروه فرهنگ و هنر و اداره کل نمایش)، ساختار برنامه (کلامی پیامی – نمایش – ترکیبی نمایشی – کلامی پیامی آوایی – روایی آوایی – مسابقه – پیامی – کلامی آوایی – کلامی- پیامی آوایی) و مشخصات کلی برنامه ساز است.
سیاهه وارسی مربوط به تعداد واژه های مرتبط با کتاب و کتابخوانی به کار رفته در عنوان و متن برنامهها در برنامههای رادیویی مورد بررسی است. برای تهیه سیاهه وارسی، واژه‌های مورد نظر در سرعنوان موضوعی فارسی، اصطلاحنامه اصفا، دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی و دانشنامه کتابداری و اطلاع رسانی برای مشخص شدن دامنه کار، جستجو و مستند شدند. در پایان کار واژه های مستند شده یک بار هم در دو اصطلاحنامه بین المللی اریک و یونسکو جستجو شدند تا میزان انطباق واژههای مستند شده با این منابع بینالمللی کنترل شود.
خط مشی انتخاب واژه‌های مرتبط با کتاب و کتابخوانی در این پژوهش به این شکل بود. ابتدا موضوع یا مقوله های مورد پژوهش در منابع فوق الذکر مستند شدند. سپس واژههای اخص و مرتبط هر یک از
واژه های مستند شده نیز به سیاهه وارسی افزوده شدند. منبع اصلی برای مستندسازی سرعنوان موضوعی فارسی بوده است.
ترتیب مستند سازی به شرح زیر بوده است:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

  1. جستجوی مقوله های اصلی پژوهش با توجه به تعاریف عملیاتی آنها، در “سرعنوان موضوعی فارسی” و مستند کردن آنها.

 

  1. استخراج واژه‌های اخص و مرتبط با مقوله های اصلی و افزودن آنها به سیاهه وارسی. به این ترتیب برای مقوله اصلی کتابخوانی، واژه های تندخوانی، خواندن، خواندن سریع، خواندن نوجوانان، خوانندگان و کتابخانه ها، درس خواندن، روشهای مطالعه، شیوه مطالعه، علاقه به خواندن، فراگیری و مطالعه، فن مطالعه، کتاب و مواد خواندنی، مشارکت والدین در خواندن، مشارکت والدین در خواندن کودکان، مطالعه و فراگیری، مهارت‌های آموزشی، مهارت‌های فراگیری و مهارت‌های مطالعه استخراج شد. برای مقوله اصلی کتاب، کتاب درسی و توزیع کتاب اضافه شد.

 

  1. استفاده از “اصطلاحنامه سه زبانه اصفا” برای تکمیل واژههای مورد نظر در سیاهه وارسی. به این ترتیب که ابتدا واژههای اصلی و هم چنین واژههایی که به عنوان ارجاع آنها در سرعنوان آورده شده بودند در این اصطلاحنامه جستجو و مستند شد و واژه های اخص و مرتبط آنها نیز استخراج شد. به مقوله کتاب خوانی واژههای ترویج مطالعه، روش های یادگیری، قصهگویی، معرفی کتاب، نقد کتاب، مطالعه، کتاب درمانی و کتاب غیردرسی افزوده شد.

 

  1. مراجعه به “دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی”، البته تعداد کمی از واژه های مورد بررسی در آن وجود داشتند و فقط واژه کتاب الکترونیکی ذیل کتاب به سیاهه وارسی اضافه شد.

 

  1. با مراجعه به “دانشنامه کتابداری و اطلاع رسانی”، نیز تعداد کمی از واژه های مورد بررسی در آن وجود داشتند. برای مقوله کتاب خوانی فقط واژه خواندن تفننی استخراج شد. برای مقوله کتاب، کتاب گویا، کتاب مرجع و کتاب مصور به سیاهه وارسی اضافه شد.

 

 1. انطباق کاربرگ با اصطلاحنامههای بینالمللی. به این منظور معادل انگلیسی واژه های سیاهه وارسی ابتدا در “اصطلاحنامه یونسکو” و سپس در “اصطلاحنامه اریک” جستجو و یافت شدند. هنگام جستجو در اصطلاحنامه یونسکو برای مقوله کتابخوانی، واژه های آمار فرهنگی، آموزش فرهنگی، توسعه کتابخوانی و کتاب خوانان استخراج شد و برای مقوله کتاب، واژه های توسعه کتاب، کتاب جیبی، کتاب فروشی و کتاب کودکان اضافه شد.

 

کل برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ مورد نظر براساس سال، ماه و روز پخش برنامه، بررسی و آمار و اطلاعات لازم بر روی کاربرگ یادداشت، سپس کلیه برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ شنود گردید و واژه های تعیین شده در برنامه ها، اطلاعات مورد نظر در سیاهه وارسی وارد شد.
۳-۵ شیوه تجزیه و تحلیل داده ها
پس از جمع آوری داده ها، ابتدا بانک داده در نرم افزار اس. پی. اس. اس.۱ ( SPSS) نسخه ۱۹ تشکیل شد و سپس تجزیه و تحلیل داده ها متناسب با پرسش ها و فرضیه های تحقیق صورت گرفت. نتایج به دو صورت آورده شد: بخش اول نتایج توصیفی که از جداول و نمودار و تفسیر بهره گرفته شد و سعی شد به پرسش های تحقق پاسخ داده شود. در بخش دوم نتایج تحلیلی برای آزمون دو فرضیه تحقیق آورده شد که در این بخش از آزمون دو جمله ای و آزمون تحلیل واریانس یکطرفه( F) بهره گرفته شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*