تدابیر پیشگیرانه و سرکوبگرانه اتخاذی توسط قانونگذار راجع به جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات با تکیه بر اسناد بین الملل- قسمت ۲۱

المنشأت المالیه: أی بنک أو شرکه تمویل أو محل صرافه أو وسیط مالی ونقدی أو أی منشأه أخرى مرخص لها من قبل المصرف المرکزی سواء کانت مملوکه ملکیه عامه أو خاصه .
المنشأت المالیه الأخرى والتجاریه والاقتصادیه: المنشأت التی یتم ترخیصها ومراقبتها من قبل جهات أخرى غیر المصرف المرکزی کالتأمین والأسواق المالیه وغیرها .

عکس مرتبط با اقتصاد

 

 

 • .به نقل ازقانون نمونه سازمان ملل درخصوص مبارزه یا پولشویی، تهیه شده توسط دفتر مواد مخدر وپیشگیری از جرم سازمان ملل ۱۹۹۹٫ متن ترجمه این قانون در نشریه مجلس وپژوهش،سال۱۳۸۲،ش ۳۷،ص ۲۰۶ ـ ۱۶۵،درج شده است. ↑

 

 • .William R.Shroeder “Money Laundering” ,Law Enforcemet Bulletin,Vol 70 , No 5,may 2001 , P.2.2 ↑

 

 • .خویی،ابولقاسم،۱۳۹۵ه.ق.،منهاج الصالحین، مطبعه العلمیه،قم،جلد اول،چاپ پنجم،ص۳۳۷ ـ۳۳۵٫ ↑

 

 • .نوربها،رضا،۱۳۸۱،زمینه حقوق جزای عمومی،چاپ ششم،ص ۱۴۸٫ ↑

 

 • ۲٫Nullum Crimen . Nulla poena Sine Lege. ↑

 

 • .اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: «حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» ماده ۲ قانون مجازات اسلامی نیز متاثر از این اصل مقرر می دارد: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود.» ↑
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 • .ژاک بوریکان،بزهکاری سازمان یافته درحقوق کیفری فرانسه،ترجمه:نجفی ابرندآبادی،علی حسین،۱۳۷۸،مجله تحقیقات حقوقی شماره ۲۱-۲۲،انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی، دانشکده حقوق،ص ۳۳۰٫ ↑

 

پایان نامه

 

 

 • . ژاک بوریکان،۱۳۷۸،همان،ص ۲۳۱٫ ↑

 

 • .ژاک بوریکان،۱۳۷۸،همان،ص ۲۹۰٫ ↑

 

 • .بوریکان،ژاک،بزهکاری سازمانیافتهدرحقوق کیفری فرانسه،ترجمه:نجفیابرندآبادی،علی حسین،۱۳۷۸،مجلهتحقیقاتحقوقیشماره۲۱-۲۲ ،انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی،دانشکده حقوق،ص ۱۱۷٫ ↑

 

 • .میرمحمد صادقی،همان،ص ۳۳۲٫ ↑

 

 • .Uae Anti-Money Laundering Law. ↑

 

 • .The Nationa Anti money – Laundering Committee. ↑

 

 • ۳٫Peter J.Quirk. Money Laundering: Mudding the Macro Economy Finance & Development, March 1997. P.7. ↑

 

 • .بوسور،تروون؛سالت مارش،گراهام،پولشویی،ترجمه:امیربشیری،نصرالله،۱۳۷۶،اداره کل آموزش نیروی انتظامی،چاپ اول،ص ۲٫ ↑

 

 • .کمیته معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر پولشویی،۱۳۸۲،چاپ اول،ص ۷۶٫ ↑

 

 • .البته در این بند تعریفی از پولشویی ارائه نشده است، بلکه مصادیق جرایم مرتبط با پولشویی را بر شمرده است. ↑

 

 • .Cees schaap. Id.p9. ↑

 

 • .الماده ۲:

   

  ۱٫یعد مرتکب جریمه غسل الاموال کل من أتى عمدا أو ساعد فی أی من الأفعال التالیه بالنسبه للاموال المتحصله من أیه جریمه من الجرائم المنصوص علیها فی البند (۲) من هذه الماده:
  أ.تحویل المتحصلات أو نقلها أو ایداعها بقصد اخفاء او تمویه المصدر غیر المشروع لها.
  ب.إخفاء او تمویه حقیقه المتحصلات، أو مصدرها، أو مکانها أو طریقه التصرف فیها أو حرکتها أو الحقوق المتعلقه بها أو ملکیتها.
  ج .اکتساب أو حیازه أو استخدام تلک المتحصلات.
  ۲٫لأغراض هذا القانون تکون الأموال هی المتحصله من الجرائم الآتیه:
  أ.المخدرات والمؤثرات العقلیه.
  ب.الخطف والقرصنه والإرهاب.
  ج.الجرائم التی تقع بالمخالفه لأحکام قانون البیئه.
  د.الاتجار غیر المشروع فی الأسلحه الناریه والذخائر.
  هـ.جرائم الرشوه والاختلاس والإضرار بالمال العام.
  و.جرائم الاحتیال وخیانه الأمانه وما یتصل بها.
  ز. أیه جرائم أخرى ذات الصله والتی تنص علیها الاتفاقیه الدولیه التی تکون الدوله طرفا فیها. ↑

 

 

 • .کمیته معاضدت قضایی،همان،ص ۱۷۹ و۱۸۰٫ ↑

 

 • .United Nation, World Drug Report, Id. P 137. ↑

 

 • .United Nation, Global Programme against Money Laundering , p5. ↑

 

 • .عباسی،محمود،۱۳۷۴،پلیس بین الملل،نشرمجمع علمی و فرهنگی مجد،چاپ اول،ص ۱۳۰٫ ↑

 

 • Sterling Seagrave , lord of Rim.1 ↑

 

 • ۲.Money Laundering”, on: www Pctc. gov.ph./edocs/Ipapers money laundering.htm. ↑

 

 • ۳.Histrory , on : www . launderyman u_ net .com. ↑

 

 • ۱.Mayer Lansky. ↑

 

 • .میر محمد صادقی،حسین،پیشین. ↑

 

 • ۱.Security Council Resolution: Sc/7158/1373 (28/9/2001). ↑

 

 • .طاهری،محمد،۱۳۸۲،«چهار راه پولشویی»،روزنامه همشهری. ↑

 

 • .اسعدی،سید حسن،۱۳۷۶،دو مشکل مهم جهانی «فزونی جمعیت و مواد مخدر» در آستانه قرن بیستم،مرکز نشر سپهر،چاپ اول،ص ۱۴۷٫ ↑

 

 • .میرمحمدصادقی،حسین،همان،ص ۳۳۳٫ ↑

 

 • .میرمحمدصادقی،حسین،همان،ص ۱۹۶٫ ↑

 

 • .همان،ص ۱۹۶٫ ↑

 

 • .همان،ص ۳۳۳٫ ↑

 

 • .اسعدی،سید حسن،همان،ص ۱۵۶٫ ↑

 

 • .میرمحمد صادقی،حسین،همان،ص ۳۰۷٫ ↑
Leave a Reply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *