تعاريف مربوط به سود-پایان نامه در مورد تغییر پذیری بازده سهام

تعاريف مربوط به سود
آدام اسميت، اقتصاددان مشهور اسکاتلندي، نخستين كسي بود که سود را اين گونه تعريف کرد«سود مبلغي است که مصرف آن آسيبي به سرمايه وارد نمي آورد».
فيشر(اقتصاددان)، سود را به عنوان مجموعه اي از رويدادها با وضعيت هاي مختلف از قبيل لذت ناشي از سود ذهني سود واقعي و سود پولي تعريف نمود.
هيأت اصول حسابداري امریکا نيز تعريف زير را ارائه داده است:
«سود (زيان) خالص، مازاد(کسري) درآمد بر هزينه در يک دوره حسابداري است»
کميته واژه شناسی در امریکا (1955) سود را به صورت زير تعريف نموده است.
«سود، مبلغي است که از کسر بهاي تمام شده کالاي فروش رفته، ساير هزينه ها، زيانهاي غير عملياتي يا درآمدهاي عملياتي حاصل مي شود.
هيأت استانداردهاي حسابداري مالي امریکا در 1980 سود را به صورت زير تعريف نموده است:
«سود جامع تغيير در خالص داراييها يک واحد انتفاعي طي يک دوره، بر اثر معاملات و ساير رويدادها و شرايطي است که منشأ آنها مالکان نباشند.»
«سود خالص عبارتست از مازاد درآمد هزينه هاي يک دوره که در نتيجه فعاليتهاي انتفاعي يک واحد تجاري ايجاد و سبب افزايش خالص حقوق صاحبان سهام شده و طبق اصول مورد قبول حسابداري شناسايي و اندازه گيري مي شود ( عالی ور، 1383).
سود جامع مفهومي گسترده تر از سود خالص است زيرا موارد زير را نيز در برمي گيرد:
«برخي از تغييرات ديگر در داراييهاي خالصي که طي دوره مالي شناسايي شده است مانند تغيير ارزش بازار سرمايه گذاري در اوراق بهادار(سهام) که به عنوان دارايي غيرجاري طبقه بندي
شده اند يا تعديل مربوط به تبديل پولهاي خارجي، سود خالص از سوي ديگر، شامل اقلامي نيز هست که ماهيت جاري ندارد.» (هیات تدوین‌ استانداردهای حسابداری، نشريه 113، 1376).
سود اقتصادي براي اولين بار توسط آدام اسميت تعريف شد، وي سود را مبلغي تعريف كرد كه مي توان به مصرف رساند، بدون اينكه سرمايه اوليه كاهش يابد. بعدها اقتصاد دان ديگري به نام هيكس 1939 اين تعريف را بسط داده و سود را مبلغي تعريف كرد كه شخص مي تواند طي يك دوره مصرف كند و در آخر دوره داراي همان رفاهي باشد كه در اول دوره داشته است.كيفيت سود نيز عبارت از اين است كه سود حسابداري تا چه حد سود مورد نظر هيكس را صادقانه ارائه مي دهد (جعفريان، جعفري، 18).