تعاریف بازاریابی-/پایان نامه آميخته بازاريابي سبز

تعاریف بازاریابی
پایان گرفتن جنگ سرد در دهه 1990 به آزاد شدن منابع و فزونی گرفتن نیاز به محصولات سرمایه اي براي ایجاد زیر ساخت هاي مناسب اقتصادي انجامید. در این دوران اروپاي غربی به ایجاد بازاري مشترك و اروپاي شرقی به صورت بازاري آماده براي محصولات غربی درآمد. از سوي دیگر بدهی هاي خارجی بسیاري از کشورها را فلج کرد. این کشورها با وجود نیازمندي فراوان، با مشکل قدرت خرید روبرو شدند، ازاین رو کشورهاي پیشرفته براي کسب بازار به رقابت پرداختند. در این زمان استفاده از شیوه ها و فنون بازاریابی مورد توجه قرار گرفت. بررسی ها نشان داده که ناموفق بودن شرکت ها از ناتوانی دربهره گیري از فنون بازاریابی است. این شرکت ها تحولات بازار و تغییرات الگوي مصرف را نادیده گرفتند وکسب سود بیشتر را به رضایت مشتري ترجیح دادند. اما موفقیت های چشم گیر شرکت هاي تري.ام[1] و مک دونالدز [2] در آغاز دهه 1980 که از توجه دقیق آنها به نیاز مشتريان، بازار و انگیزه کارکنان در راستاي افزودن بر کیفیت محصولاتشان سرچشمه می گرفت، سبب شد تا تدوین استراتژي کاراي بازاریابی در اولویت قرار گیرد و اغلب شرکت هاي کوچک و بزرگ رفته رفته از تفاوت بین فروش و بازاریابی آگاه شوند. براي سازمان هاي غیر تجاري، مانند موزه ها، دانشگاه ها، مراکز دینی و نهادهاي دولتی، بازاریابی به منزله روش و وسیله اي براي ارتباط با مردم است.( محرابی، 1381،ص 19)

2-1-1-1- تعاریف قدیم بازاریابی

تعریف ذیل در دهه 1960 میلادی توسط انجمن بازاریابی آمریکا[3] بیان شده است:

بازاریابی[4] عملیاتی است از تجارت، که جریان کالا یا خدمات را از تولید کننده به مصرف کننده یا استفاده کننده هدایت می کند.
تعریف فوق از چند نظر جالب است. اولاً مختصر است و محدودیتی برای بازاریابی قائل گردیده و آن را مختص امور تجاری دانسته است. ثانیاً هدایت جریان کالا را مطرح ساخته که خود شامل کلیه مراحل تولید، توزیع و فروش می گردد.
تعاریف دیگر بازاریابی عبارتند از:
– بازاریابی به ایجاد زمان، محل و بهره برداری از کالا یا استفاده از مالکیت آن اطلاق می گردد.
– بازاریابی کالا را از مکانی به مکان دیگر انتقال می دهد، آنها را انبار می کند و در تغییرات مالکیت آن از طریق خرید و فروش دخالت می کند.
– بازاریابی شامل فعالیت هایی از نظیر خرید و فروش، حمل و نقل و انبار کردن کالا است.
– بازاریابی شامل آن دسته از عملیات تجاری است که گردش کالا و خدمات بین تولید کننده و مصرف کننده را ممکن می سازد. (همان منبع،ص20)
[1] 3M
[2] Mc Donalds
[3] The American Marketing Association)AMA)
[4] Marketing
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسي تأثير آميخته بازاريابي سبز بر تصميم خريد مصرف كنندگان(مطالعه موردي: مصرف كنندگان محصولات لبني شركت پگاه در شهرستان رشت)