تعریف هیئت مدیره "پایان نامه راجع به هیئت مدیره

 

  • هیئت مدیره

 تعریف هیئت مدیره
در تعريف هيئت مديره مي توان گفت كه مجموعه اي از افراد هستند كه به منظور شكل بخشيدن به فعاليتهاي مختلف به منظور انجام صحيح امور هر سازمان براي رسيدن به اهداف نهايي و اتخاذ تصميمهاي پي در پي و صحيح درباره مسائل متفاوت به منظور فائق آمدن بر مشكلات ضمن مشاركت با هم براي رسيدن به هدفهاي پيش بيني شده همكاري مي كنند .
 
2-2-2- وظایف هیئت مدیره
هيئت مديره جز در مواردي كه اتخاذ تصميم در باره آنها در صلاحيت  مجامع عمومي قرار دارد با رعايت قوانين و مقررات جاري و اساسنامه ، صلاحيت اداره امور تعاوني را داراست و در همين زمينه قانون وظايف و اختيارات هيئت مديره را به شرح ذيل تعيين مي كند .

  • دعوت از مجمع عمومي عادي و فوق العاده
  • اجراي اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي و ساير مقررات مربوطه
  • تعيين و نصب ، عزل و قبول استعفاي مدير عامل و نظارت بر كارهاي وي وپيشنهاد ميزان حقوق و مزاياي مدير عامل و آيين نامه مربوط به وظايف و اختيارات وي به مجمع عمومي عادي براي تصويب.
  • قبول درخواست عضويت داوطلبان
  • اخذ تصميم درباره انتقال سهم اعضاء به يكديگر
  • دريافت استعفاي هر يك از اعضاي هيئت مديره ( قبول استعفاي جمعي اعضاء هيئت مديره در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده است )
  • نظارت بر هزينه هاي جاري شركت و رسيدگي به حسابها و ارائه نتايج آن به بازرس يا بازرسان و تسليم به موقع گزارشهاي مالي و ترازنامه و حساب سود وزيان به مجمع عمومي عادي .

2-2-3- تفکیک وظایف اعضای هیات مدیره :
یکی از محورهای تحولا‌ت اخیر در مباحث نظام راهبری شرکت، تاثیر قانون سربینز اکسلی (به عنوان مکانیزم برون‌سازمانی) در برجسته شدن نقش نظارتی مکانیزم های داخلی آن است. تفکیک دقیق وظایف مدیریت اجرایی از مدیریت غیراجرایی، برجسته‌تر شدن نقش نظارتی مدیریت غیراجرایی و تعیین حوزه‌های مسئولیت آنها و ضرورت داشتن دانش حسابداری و مالی به عنوان یکی از شرایط احراز پست در مورد حداقل یک نفر از مدیران غیراجرایی و آگاهی بقیه اعضا از مسائل حسابداری و مالی، برخی از تحولا‌ت اخیر است. افزون بر این، نقش کمیته‌های هیئت مدیره (شامل مدیران غیراجرایی) در مورد کنترلهای داخلی، ارتباط با حسابرسان داخلی و مستقل و… بسیار برجسته شده و از وظایف مدیران اجرایی کاملا‌ً تفکیک گشته است.
 

   در ایران، قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311، اساس و چارچوب قانون تجارت موجود را تشکیل می‌دهد. نظر به قدمت منابع آن، که دارای نواقص فراوانی بود، قانون اصلا‌ح قسمتی از قانون تجارت مشتمل بر 300 ماده پس از تصویب در تاریخ 24 اسفندماه 1347 جانشین مواد 21 تا 94 قانون تجارت مصوب 1311 شد. به نظر می‌رسد که اصلا‌حیه مذکور نیز تغییر بااهمیتی در چارچوب اولیه قانون تجارت ایجاد نکرده است. همچنین در قانون پیشین و اصلا‌حیه انجام شده به مقوله وظایف هیئت مدیره و تفکیک وظایف توجه چندانی نشده است. امید است در اصلا‌حیه قانون تجارت به این مهم توجه شده و مورد عنایت قرار گیرد و افزون برآن آیین‌نامه حاکمیت شرکتی مورد نظر بورس اوراق بهادار پس از اصلا‌حات لا‌زم، مورد استفاده شرکتهای پذیرفته شده در بورس قرار گرفته و پس از ارزیابی مجدد اجرای آن برای تمام شرکتهای سهامی الزامی شود.