تفاوت بین DSS و سیستم­های خبره

13 تفاوت بین DSS و سیستم­های خبره
بسیاری از افراد در تشخیص رابطۀ بین DSS و سیستم­های خبره دچار سردرگمی می­شوند. DSS به تصمیم­گیرندگان در پردازش داده­ها و استفاده از فنون تحقیق در عملیات کمک می­کند ولی سیستم­های خبره خودشان تصمیم گیرنده­اند. در عمل سیستم­های خبره به منظور اهداف مشاوره­ای مورد استفاده قرار می­گیرند. یعنی تصمیم­گیرندگان در کار سیستم های خبره در حد کنترل کننده، تنها نقش ارائه مشاوره به سیستم جهت تصدیق و تأیید و یا دادن دستورالعمل اثر خاص را دارد.
خصوصیات دیگر که DSS و سیستم های خبره را از هم جدا می کنند به شرح زیر می باشند:

  • جواب های بدست آمده از سیستم های خبره در مسائل ریاضی بهینه سازی (تحقیق در عملیات) به کار نمی روند، ولی جواب های DSS برای حل اینگونه مسائل به کار گرفته می شوند.
  • سیستم های خبره در مورد مسائلی به کار گرفته می شوند که بیان اهداف و مأموریت­های آن ها در قالب اعداد و ارقام (کمی) امکان پذیر نیست.
  • به خاطر توانایی استدلال سیستم­­های خبره، این سیستم ها برای گزینه­های استنتاجی به عنوان بخشی از فرآیند راه حل مؤثر به کار گرفته می­شوند که ممکن است شامل سناریو­های چه- اگر[1] باشد.

DSS اغلب به فرد تصمیم­گیرنده با ارائه تجزیه و تحلیل­های کمی و کیفی کمک می­کند درحالیکه سیستم خبره سعی در جایگزینی با تخصص انسان یا خود متخصص دارد. تفاوت بین این دو در جدول بیان شده است.
 
 

ویژگی ها سیستم پشتیبان تصمیم گیری سیستم های خبره
اهداف کمک به تصمیم گیری کپی و جایگزینی توانایی فرد
جهت اصلی تصمیم گیری انتقال تخصص
تصمیم گیرنده کاربر و یا سیستم سیستم
حوزه مسأله وسیع، پیچیده محدود
نقطه نظر نسبت به دنیا باز بسته
جهت پرس و جو برس و جوی انسانی سیستم پرس و جو را انجام می دهد
داده ها عددی/ علائم علائم
مدل های ریاضی مشارکت

 
 
[1] What- if