حسابرسي در گزارشگري مالي به هنگام:.پایان نامه نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کار

حسابرسي در گزارشگري مالي به هنگام:.پایان نامه نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کار

2ـ8ـ حسابرسي در گزارشگري مالي به هنگام:
رويکرد سنتي حسابرسي که بر انتخاب نمونه اي از مبادلات و انجام آزمون ها ي مفصل بر روي آن ها، و بر مانده حسابهاي انتخاب شده تمرکز مي کند، مي تواند براي مدل گزارشگري دوره اي مؤثر باشد. ولي در مدل گزارش گري مالي مستمر، انجام آزمون ها بر روي مبادلات و مانده ها به صورت روزانه، با استفاده از رويکرد سنتي حسابرسي امکان پذير نيست. اين نشان مي دهد که تغييراتي بايد انجام گيرد. در فرآيند حسابرسي جديد، دو تغيير اساسي اتفاق افتاده است، اول – حرکت به سمت ارزيابي فرآيندها و رويه هاي تجاري شرکت، و دوم ـ تأکيد بر کنترل ها ي داخلي[1]  ( کنترل سيستم ها ) بيشتر از قابليت اتکاء سيستم هاي اطلاعاتي(اعتمادي و همکاران، 1385). واقعيت اين است که به طور مسلم، محدوديت هايي در رابطه با بررسي فرآيندهاي تجاري و کنترل سيستم ها وجود دارد. به دلايل متعدد، بررسي و حسابرسي مبادلات، به منظور پي بردن به قابليت اعتماد اطلاعات تهيه شده به وسيله سيستم، ضروري است . ولي اين نوع بررسي و حسابرسي نمي تواند به طريق سال هاي گذشته انجام شود و باز هم به تحول محيط نياز است که اين منجر به حسابرسي به هنگام مي شود. فنون حسابرسي ناشي از عوامل هوشمند، به صورت نرم افزار يا روي نرم افزار، بخش ديگري از نياز اصلي است. اين عوامل بايد قادر به کنترل مبادلات باشند وبتوانند مبادلات نامعمول و مشکوک را خارج سازند. به علاوه، نمونه هاي تصادفي مبادلات را بايد فوري انتخاب کند. سرانجام، وقتي که مبادلات انتخاب شدند، عوامل هوشمند بايد به طور ايده آل قادر به انجام آزمون حسابرسي بر روي آن ها باشند. واضح است که همه اينها تا حدي پيچيده هستند و اين مشکلي است که محققان بايد بر آن غالب آيند(تودور[2]،2008). بحث ديگري که در گزارشگري مالي به هنگام بسيار حائز اهميت است و به حسابرسي نيز مرتبط مي شود، امنيت و اطمينان از قبيل : قابليت اعتماد سيستم ها ي اطلاعاتي، قابليت اعتماد پايگاه اطلاعاتي عمومي، امنيت وب سايت براي انجام تجارت، و ديگر حوزه هاي تجارت الکترونيک است. اگر چه امنيت وب سايت به صورت نسبتا خوبي ايجاد شده اما به نسبت آنچه که انجمن حسابداران رسمي آمريکا(AICPA) و انجمن حسابداران خبره کانادا(CICA) اميدوار بوده اند، موفقيت نداشته است (تربان و همکاران[3]، 2006) .
[1] . internal controls
[2] . Tudor
[3] . Turban & et al