حق اختراع زیست فناوری و اخلاق- قسمت 12

حق اختراع زیست فناوری و اخلاق- قسمت 12

 • . http:// genetics.persianblog.ir/post/746/. ↑
 • . Iranian Association for Ethics in Science and Technology. ↑
 • . http://iranethics.irost.org/ ↑
 • .Ibid. ↑
 • . www.iums.ac.ir ↑
 • . Peter Drahos,”Biotechnology Patents,Marketing And Morality”,European Intellectual Property Review,vol.1,1(29)1999, P. 441:http://www.anu.edu.au/fellows/pdrahos/articles/pdfs/1999biotechpatentsmorality.pdf ↑
 • 179.Ibid., p. 442. ↑
 • .Id. ↑
 • .Interpretive approach=hermeneutical approach.فهم ارزش ها و معانی نهاد ها و رفتار های اجتماعی مستلزم اتخاذ موضعی درونی ، و نه بیرونی است و این همان شیوه تفسیری یا هرمنوتیکی است که در مقابل شیوه علمی و تجربی قرار می گیرد.برای مطالعه بیشتر در این زمینه رجوع کنید به:دکتر حسن جعفری تبار ،مبانی فلسفی تفسیر حقوقی ،نشر شرکت سهامی انتشار،تهران 1383. ↑
 • تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 • . Ibid., p. 443. ↑
 • .Ibid., p. 444. ↑
 • .عقیده جامعه تفسیری در مباحثات قانونی سال های 1980 پیدا کرد. این عقیده توسط نظریه پردازان برای شرح اینکه چگونه طبیعت زبان به داشتن معنای ویژه ای که بدان نسبت داده شده است منجر می شود، به کار رفته است. ↑
 • .Id. ↑
 • .منوچهر صانعی دره بیدی،فلسفه اخلاق و مبانی رفتار،سروش 1377، ص 77. ↑
 • . دکتر فرشته آهنگری،پیشینه و بنیاد های اخلاق در ایران و جهان ، فصلنامه اخلاق در علوم و فن آوری ، شماره 3و 4 ، سال دوم،1386،صفحه 13. ↑
 • .رابرت ال.هولمز، مبانی فلسفه اخلاق،ترجمه علیا مسعود، ققنوس 1382،ص50. ↑
 • . دکتر فرشته آهنگری، پیشین،صفحه 13. ↑
 • .دکتر ناصر کاتوزیان ، مقدمه علم حقوق، ناشر:شرکت سهامی انتشار ،سال 1380،ص59. ↑
 • . ناصر کاتوزیان ، اخلاق و حقوق ، فصلنامه اخلاق در علوم و فن آوری،شماره های یک و دو ، سال دوم ، بهار و تابستان 86،صص85 و 86. ↑
 • . ناصر کاتوزیان ، اخلاق و حقوق ، پیشین،ص86. ↑
 • . ناصر کاتوزیان ، حقوق و اخلاق، پیشین ،ص87. ↑
 • . ناصر کاتوزیان ، حقوق و اخلاق، پیشین ، ص87. ↑
 • . ناصر کاتوزیان ، مقدمه علم حقوق ، پیشین ، ص61. ↑
 • . ناصر کاتوزیان ، همان ، ص61. ↑
 • . ناصر کاتوزیان ، همان، ص61. ↑
 • .Rafael Capurro, Ethics Between Law and Public Policy, first published in the Journal of International Biotechnology Law (JIBL)Vol.1, Issue 2, 2004.p. 62. ↑
 • .Thomas Hobbes. ↑
 • . Pierce. ↑
 • . Roty. ↑
 • .Ibid., p. 63. ↑
 • .Information Ethics. ↑
 • .Ibid., p. 64. ↑
 • . Thomas Aquinas (1274-1226) خداشناس ایتالیایی. ↑
 • .John Finnis. ↑
 • .Hans Kelsn(1881-1973). ↑
 • .John Austin(1859-1790) حقوقدان انگلیسی. ↑
 • . حسن جعفری تبار،پیشین ،صص 43،53 و 61. ↑
 • . Dr Screenivasulu N.C, Dr B C Raju, op.cit., p. 198. ↑
 • .John Lock(1632-1704) ↑
 • .Jermy Bentham(1742-1832) فیلسوف و حقوقدان بریتانیایی ↑
 • . Dr Screenivasulu N.C, Dr B C Raju, op.cit, p. 195. ↑
 • .Preamble to the Charter of the United Nations,1945:http://www.historyplace.com/specials/calender/docs-pix/june-un-charter.htm. ↑<
  برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

  /li>

 • .Preamble to the Universal Declaration of Human Rights(UDHR),1948:http://www.un.org/en/documents/udhr/ ↑
 • .Ibid., Articles 1 and 4. ↑
 • .International Convention On Civil and Political Rights(ICCPR),1966,Article 7:http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm ↑
 • .Ibid.,Aryicle 8. ↑
 • . Interrnational Covenant on Economical and Cultural Rights (ICECR),1996:http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm ↑
 • .International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR),1966,Article 8. ↑
 • .L.Richmond Wheeler ,Vitalism: Hs History and Validity ( London :H.F . and G.Wither by Ltd .,1939), p. 4. ↑
 • 222. Rebecca Dresser, “Ethical and Legal Issues in Patenting Animal Life,” Jurimetrics Journal 28 (Summer 1988), p. 409:http://heinonline.org/hol/landingpage?collection=journals&handle=hein.journal/jouraba288div=441d=page= ↑
 • .Ibid., p. 410. ↑
 • . Eli Lilly. ↑
 • 225.R.Nowak,”NIH in Danger of Losing Out on BRC1Patent”,science,14 Octobr 1994:vol0226,n0-5183.p.209:http://www.scienceag.org/cgi/content/short/266/5183/209 ↑
 • .Ibid., p. 210. ↑
 • 227.Rebecca Dresser, op.cit., p. 411. ↑
 • . Keith Schneider,”New Animal Forms Will be Patented,” The New York Times, April 17, 1987,p. 1:http://www.nytimes.com/1987/04/17/us/new-animal-forms-will-be-patented.html?pagewanted=all ↑
 • . Mark Sagoff,”Economiv Theory and Environmental Law,”Michigan law Review 79(1981),p.1395:http://www.jstor.org/pss/1288102 ↑
 • .Id. ↑
 • Ibid., p. 1398..231. ↑
 • . Cass Sunstein ↑
 • . subjective welfarism ↑
 • .Mark Sagoff. ↑
 • 235. Ibid., pp. 1399&1400. ↑
 • 236.Ibid., p. 1402. ↑
 • .Philip Leder.237 ↑
 • 238. Daniel J.Kerles,A History of Patenting Life in The United State w ith Comparative Attention to Europe and Canada, p. 91:http:l//ec.europa.eu/European-group-ethics/publication/docs/study-kevels-en.pdf ↑
 • .Id. ↑
 • . Ibid., p. 93. ↑
 • .Bernadine Healy. ↑
 • . Ibid., p. 98. ↑
 • .Indastrial Biotechnology Association. ↑
 • 244.Ibid., p. 99. ↑
 • ..somatotropin: نوعی هورمون رشد ↑
 • . Id. ↑
 • . Ibid, p.100. ↑
 • . Leon Kass. ↑
 • .Heinz Eulau., Riview of Toward a More Natural Science: Biology and Human Affairs, Department of Political Science,Stanford University, p. 259:http://www.jstor.org/pss/4235524 ↑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*