– دسته بندی دانش : پایان نامه ارتباطات سازمانی ومدیریت دانش

– دسته بندی دانش :
نوناکا  معتقد است که همه دانش را می توان بر اساس پیچیدگی و دشواری بر روی یک پیوستار و از صریح تا ضمنی تقسیم بندی کرد و تفاوت بین این دو دانش را چنین مشخص کرد : دانش صریح[1] دانشی است که به زبان رسمی تولید شود و به راحتی در میان افراد به صورت همزمان و غیر همزمان قابل تسهیم باشد مانند دستور العمل ها و برنامه های کامپیوتری . از سوی دیگر ، دانش ضمنی[2] دانشی است که شخصی بوده و در تجارب افراد وجود دارد و شامل مواردی همچون : عوامل غیر محسوس ، اعتقاد شخصی ، دیدگاه و ارزش ها می باشد . در حالی که دانش ضمنی به طور بالقوه ارزش زیادی برای سازمان دارد به لحاظ ماهیت بدست آوردن و نیز تسهیم آن ، بسیار مشکل است . از سوی دیگر دانش ضمنی بیانگر دانشی است که افراد آن را در اختیار داشته ولی غیر قابل بیان کامل (وصف ناپذیر ) است .
سازمان ها در طی چندین دهه ، سرمایه گذاریهای تکنولوژی اطلاعاتی خود را بیش از آنکه بر روی دانش ضمنی متمرکز نمایند ، بر روی دانش صریح متمرکز کرده اند . سه علت عمده در این مورد وجود داشت : اول ، دانش صریح اغلب به صورت بخش استاندارد بیشتر سیستم های اطلاعاتی کسب و کار محور است . دوم ، بدست آوردن و تسهیم دانش صریح از دانش ضمنی آسان تر است . سوم ، ما نسبت به چیزی که به صورت عینی قابل انتقال نباشد (دانش ضمنی) یک بی اعتمادی ذاتی داریم . پولانی دانش ضمنی را دانستن بیشتر از آن چه که می توان بیان کرد تعریف می کند . شکی وجود ندارد که دانش ضمنی نقش اساسی را در تمایز سازمان ها و نیز تثبیت موفقیت آن ها ایفا می کند . به همین دلیل توانایی گسترش سطح دانش ضمنی از طریق یک سازمان و تسهیم موثر آن به عنوان یکی از اهداف مدیریت دانش تلقی می شود و البته یکی از بحث های چالش بر انگیز نیز به حساب می آید .گروه گارتنر[3] در سال 1999 دانش ضمنی را چنین تعریف می کنند : دانش ضمنی ، دانش فردی است که در ذهن ، رفتار و درک افراد جای دارد . دانش ضمنی شامل مهارت ها ، تجربیات ، بینش و بصیرت ، شعور و قضاوت است . دانش ضمنی نوعا از طریق بحث و گفتگو ، داستان پردازی ، قیاس و تعامل فرد به فرد به اشتراک گذاشته می شود . بنابراین تسخیر یا ارائه آن به شکل صریح دشوار است ، چون افراد پیوسته به دانش فردی خود می افزایند و در درک و رفتار افراد تغییر ایجاد می شود (اخوان و همکاران ،1389 ) .

دانش ضمنی [4] دانش صریح [5]
غیر قابل بیان در یک شکل تدوین شده قابل تدوین
ذهنی عینی
شخصی غیر شخصی[6]
ویژه بافت[7] عدم وابستگی
به بافت
مشکل در تسهیم[8] تسهیم آسان تر

جدول 2-2  ویژگی های دانش ضمنی و صریح را نشان می دهد (سیف اللهی و همکار، 1388 )
 
 
 
 
 
 
در مورد دانش ضمنی تلاش بر این است که این دانش به شکلی قابل تسهیم تبدیل شود . اما دانش ضمنی به طور منظم و تدوین شده وجود نداشته و طبق تعریف همیشه در حال تغییر ، رشد ، پیشرفت و شکل گیری مجدد بوسیله آخرین تجارب دارنده دانش است . این وظیفه مدیریت دانش است که دانش تدوین نشده را به صورت تدوین شده و صریح تبدیل کند و یک فرهنگ تسهیم دانش را تقویت کرده و باعث گسترش آن شود .
[1] Explicit Knowledge
[2] Tacit Knowledge
[3] Gartner group
[4] Tacit knowledge
[5] Explicit knowledge
[6] Impersonal
[7] Context specific
[8] Difficult to share