دلایل توانمند کردن کارکنان:پایان نامه درمورد مشتری مداری

 

2 دلایل توانمند کردن کارکنان

توانمند کردن کارکنان یک  فرایند دائمی است و اهمیت آن رو به افزایش است. محرک های محیطی متعددی وجود دارد که سازمان ها را به توانمند کردن کارکنان ترغیب می کند. در این میان مهمترین آن ها عبارتند از:
1) افزایش رقابت جهانی که فشارهایی را بر شرکت وارد نموده و آن ها را وادار به تغییر می کند در این شرایط سازمان ها نیازمند افرادی توانمند هستند تا بتوانند به کمک آن ها در رقابت پیروز گردند. افرادی که بتوانند بهترین استفاده را از تکنولوژی پیشرفته انجام دهند، نوآوری ها را به سازمان بیاورند و بتوانند بر روند بهبود محصولات و خدمات گام بردارند(Mohammadi, 2001:186).
2) اثرات فناوری بر محیط کار: فناوری با رشد سریع خود تمامی جوانب سازمان ها را تحت تأثیر قرار داده است و باعث شده است که ماهیت کار تغییر کند و نیاز به کارکنانی توانمند که برخوردار از مهارت های لازم برای رویارویی با این تغییرات باشند، احساس می شود.
3) ضرورت پاسخگویی سریع به نیازهای مشتریان و تقاضا برای کیفیت برتر: افزایش انتظارات مشتریان و توسعه دامنه توقعات آن ها در مورد کیفیت و قیمت و خدمات وسیع تر سازمان ها را وادار کرده است که پیوسته خدمات دهی خود را به مشتریان بهبود بخشند. این بدان معناست که ابتدا باید بدانند مشتری چه میخواهد و سپس در پی بهبود آن باشد. در حال حاضر توجه سازمان ها به کیفیت خدمات به عنوان یک ابزار استراتژیک برای افزایش اثربخشی و کسب مزیت رقابتی جلب شده است(ابطحی و همکاران،34:1386؛47).
4) موفقیت برنامه های مدیریت کیفیت فراگیر: توماس و ولتهوس توانمندسازی را یکی از اجزاء مهم مدیریت کیفیت فراگیر می دانند. توانمندکردن کارکنان با توجه به مسأله کیفیت در محیط کار و تلاش برای بهبود راه هایی که کارکنان کارشان را انجام می دهند، از تلاش های مدیریت کیفیت فراگیر حمایت می کند. در سازمان های امروزی توانمندسازی با تشویق کارکنان و پاسخگویی به مسائل مربوط به کیفیت عملی می شود.
5) نیاز به کارکنان با مهارت بالا: امروز سازمان ها نیاز به افرادی مبتکر دارند تا با بکارگیری توانایی های خود بتوانند موجبات بقای سازمان در محیط رقابتی را فراهم آورند.
6) ضرورت انعطاف پذیری سازمان ها: تغییرات عمده ای در شکل سنتی سازمان ها که دارای ساختار سلسله مراتبی و قدرت متمرکز در راس هرم هستند، در حال شکل گیری است. به عقیده صاحبنظران در محیطی که شدت رقابت جهانی و فناوری های نوین ویژگی آن است، دست برداشتن از کنترل متمرکز باعث افزایش انعطاف پذیری سازمان خواهد شد. در این میان توانمندکردن کارکنان بهترین فلسفه عدم تمرکز است(ابطحی و همکاران، 37:1386؛41).