– رابطه تورم و پول-پایان نامه تاثير متغييرهاي كلان اقتصادي بر پيش بيني سود در شركت ها

– رابطه تورم و پول

درتعريف تورم گفته مي‌شود تورم عبات است از افزايش مستمر و همه گير قيمت ها و يا به طور معادل تورم عبارتست از کاهش مستمر ارزش پول. ازاين جهت، اهميت مساله تورم در اقتصاد تا حد زيادي از نقش حساس و اساسي که پول در اقتصاد مدرن بازي مي‌کند ناشي مي‌شود. لذا تورم به عنوان کاهش مستمر ارزش پول در هماهنگ کردن فعاليت‌هاي اقتصادي ايفا مي‌کند. بر سطح رفاه همه افراد تاثير مي‌گذارد؛ اساسا چهار وظيفه براي پول برشمرده شده است:

  1. وسيله مبادله بودن 2. واحد حسابداري و سنجش ارزش 3. ذخيره ارزش‌هاي اقتصادي  4. معيار پرداخت‌هاي تاخيري

تورم و نوسان قيمت ها بطور قابل ملا حضه‌اي ايفاي اين وظايف توسط پول را تحت تاثير قرار مي‌دهد. تورم شديد وسيله مبادله بودن پول را نا کارآمد مي‌سازد و اين خود ملاک سنجش ارزش بودن آن را تحت تاثير قرار مي‌دهد. و همين طور در مورد معيار پول در پرداخت‌هاي تاخيري. لذا مي‌توان گفت که تورم بر کارايي مکانيسم مبادله در اقتصاد بازاري و بازارهاي اعتباري اثرات بالقوه زيادي بر جاي مي‌گذارد. بنابراين از اين جهت مي‌توان اظهار داشت که تورم بطور بنيادي يک پديده پولي است.
بنابراين براي بررسي ماهيت تورم به عنوان اولين گام بايد جنبه‌هاي پولي مرتبط با تورم و ديد گاه‌هاي مختلف و بعضا متضاد در مورد آن را به دقت مورد مطالعه قرار دارد (شاکري، 1379).
 

2-24- عوامل اقتصادي تاثير گذار بر تورم

الف) ايجاد ابهام و عدم اطمينان در تصميم گيري هاي اقتصادي: يکي از عوارض مهم تورم، ايجاد حالت بلاتکليفي و عدم امکان تصميم گيري براي متصديان امور اقتصادي چه در بخش عمومي و چه در بخش خصوصي است. در بخش خصوصي، تورم، محاسبات بنگاه‌هاي اقتصادي را در زمينه برآورد درآمد و هزينه ها با دشواري ها و ابهامات زيادي مواجه مي‌سازد زيرا از يک طرف، بنگاهها به دليل غير قابل پيش بيني بودن سير قيمت‌ها قادر نيستند حجم پولي را که از طريق فروش کالاها ي خود بدست خواهند آورد؛ و نيز ارزش (قدرت خريد) وجوه حاصله از اين طرق راپيش بيني کنند. از طرف ديگر، ميزان هزينه‌هاي توليد بنگاه ها نيز نا مشخص است. بدين ترتيب، بررسي دخل و خرج موسسات اقتصادي در آينده و همچنين اخذ تصميم در مورد گسترش توليد و سرمايه گذاري عملا غير ممکن و يا لااقل دشوار مي‌گردد.
ب) انحراف امکانات توليد به فعاليت‌هاي نا مطلوب : تورم، درآمد حقيقي طبقات و قشرهايي را که داراي عوايد ثابت و يا نيمه ثابت هستند کاهش مي‌دهد. با پايين آمدن سطح درآمد طبقات مذکور، ميزان تقاضاي آنها نيز قهرا تقليل مي‌يابد و به دنبال آن، توليد کالا ها و خدمات مورد نياز و مصرف  اين طبقات که که معمولا از کالاها و خدمات ضروري و لوازم اوليه زندگي تشکيل شده است رو به کاهش مي‌گذارد.
ج) کاهش ارزش خارجي پول برحجم صادرات: در مواردي که تنزيل ارزش خارجي پول شديدتر و سريعتر از کاهش ارزش داخلي آن باشد و يا به عبارت ديگر، نرخ ارزهاي خارجي بيشتر و زودتر از سطح قيمت‌هاي داخلي ترقي کند، احتمال آن مي‌رود که تورم به جاي اينکه موجب تقليل صادرات شود، برعکس سبب افزايش آن مي‌گردد (کتابي،1370).

2-25- نرخ ارز

نرخ ارز به عنوان يکي از عوامل اقتصادي، همواره مورد توجه جامعه اقتصادي و مالي قرار داشته است. در واقع اين نرخ بيانگر شرايط اقتصادي کشور است و عاملي جهت مقايسه اقتصاد ملي با اقتصاد ساير ملت‌هاست.
تعريف نرخ ارز: نرخ ارز عبارت است از ارزش پول يک کشور در برابر واحد پول کشور ديگر.
از آنجا که نرخ ارز برقيمت کالا‌هاي داخلي و خارجي اثر گذار است، داراي اهميت است. افزايش ارزش پول يک کشور باعث مي‌شود که کالاهاي توليدي اين کشور در خارج از کشور براحتي به فروش برسد. همچنين کالاهاي خارجي در آن کشور ارزان‌تر خواهد شد و توليد کنندگان کالاهاي خارجي براي فروش بيشتر کالاهاي خود، در رقابت با يکديگر خواهند بود. برعکس، هنگامي که ارزش واحد پول يک کشور کاهش مي‌يابد کالاهاي آن کشور در خارج ارزان تر و کالاهاي خارجي در اين کشور گرانتر مي‌شود. به طور کلي تغييرات نرخ ارز بر ساختار سرمايه آن دسته از شرکت هايي که از اعتبارات خارجي استفاده مي‌کنند، مي‌تواند اثر گذار باشد: زيرا از آنجا که منابع مالي که از اين طريق وارد شرکت مي‌شوند، بايد به پول داخلي کشور تبديل شوند. لذا افزايش ارزش پول داخلي در مقابل ارز ساير کشورها مي‌تواند منجر به دستيابي شرکت به منابع مالي بيشتر شود. همچنين از سوي ديگر، افزايش نرخ ارز و کاهش ارزش پول داخلي باعث خروج بيشتر وجه نقد و همچنين افزايش نسبت بدهي ها به ارزش ويژه را در پي دارد؛ ضمن آنکه شرکت بايد از ميزان بيشتري بدهي استفاده کند. بر اين اساس بين تغييرات نرخ ارز و ساختار سرمايه يک رابطه مثبت وجود دارد (محمد نوروزي و سيد محسن، مدينه).