رویکردهای مختلف برای انتخاب تامین کنندگان

رویکردهای مختلف برای انتخاب تامین کنندگان
گزینش یا ارزیابی تأمین کننده مسئله اي متداول در کسب ملزومات مورد نیاز براي پشتیبانی از خروجی هاي سازمانها است. مشکل سازمانها یافتن و ارزیابی دورهاي بهترین یا مناسبترین تأمین کننده یا تأمین کنندگان بر اساس قابلیتهاي گوناگون آنها است. این مسأله معمولاً هنگامی رخ می دهد که خریدي پیچیده با ارزش ارزي بالا و احتمالاً حساس در پیشرو باشد همچنین فرآیند رسمی براي ارزیابی و رتبه بندي تأمین کنند گان امري ضروري است. در واقع فرآیند گزینش تأمین کننده نوعی فرآیند حل مسأله است، زیر ا فرآیند گزینش تأمین کننده تمامی مراحل حل مسأله از قبیل، تعریف مسأله، فرموله کردن معیارها، ارزیابی بدیلها و گزینش را پوشش می دهد. بسیاري از مقالات به مراحل ارزیابی بدیلها و گزینش که تکنیکهاي مربوط به پژوهش عملیاتی براي آنها سازگار شده است پرداخته اند.
تکنیکهاي تصمیم گیري چند معیاره که از جمله تکنیک هاي کمی در ارزیابی تأمین کنندگان می باشند را می توان به طور تقریبی در پنج دسته تقسیم بندي کرد: تصمیم گیريهاي چند شاخصه (مبناي عمومی مدل هاي وزن دار خطی)، بهینه سازي با اهداف چندگانه (مبناي عمومی از مدلهاي برنامه ریزي خطی/ ریاضیاتی)، رهیافت هاي آماري / احتمالی، رهیافتهاي هوشمند و دیگر روشها. پنج دسته، هر کدام با رهیافتها و مثالهاي مرتبط در جدول 2-12  ذکر شده اند.
دسته اول فرآيند گزينشي است، كه تعداد محدود و قابل شمارشي از گزينه هاي از پيش تعيين شده از طريق معيارها يا شاخصهاي چندگانه مورد بررسي قرار مي گيرند. گزينه برتر با توجه به ميزان ارضاء هر چه بيشتر معيارها يا شاخصها گزينش مي شود. اگر چه هنوز از روي اطمينان نمي توان گفت كه آيا اين تكنيك ها كمي هستند يا خير. شاخصها به عنوان معيارهايي كه بر مبناي آنها گزينش نهايي صورت مي گيرد عمل مي كنند. بيشتر رهيافت هاي به كار رفته همچون، فرآيند تحليل سلسله مراتبي، تحليل توأم [1]، روش وزن دار خطی[2] و روش غير رتبه اي[3] در اين دسته جاي مي گيرند.
جدول 2-12- طبقه بندي رهيافتهاي ارزيابي تأمين كننده

دسته رهیافت
 
 
1-     مدل های MADM
فرآيند تحليل سلسله مراتبي
تحليل توأم
روش وزن دار خطي
روش غير رتبه اي
 
2-     مدل های MODM
روش اپسيلون محدوديت
تحليل پوششي داده ها
برنامه ريزي آرماني
 
3-     رهیافت های آماری / احتمالی
روش طبقه بندي
تحليل خوشه اي
تحليل عدم اطمينان
 
4-     رهيافت هاي هوشمند
استدلال مبتني بر مورد پژوهي
سيستم هاي خبره
الگوريتم ژنتيك
شبكه عصبي
5-     ديگر روشها هزينه بر پايه انجام فعاليتها
مدل سازي ساختار تفسيري

 
دومين دسته با انتخاب بهترين گزينه با در نظر گرفتن تعاملات گوناگون درونِ محدوديتها كه به بهترين شكل خواسته هاي تصميم گيرنده را با كسب چند سطح قابل قبول از مجموعه اي از اهداف قابل اندازه گيري ارضاء مي كند انجام مي شود. گزينه هاي اين دسته به طور ضمني در منطقه موجه يك مجموعه از محدوديت ها بيان مي شوند، تا رضايت بخش ترين گزينه انتخاب شود. تكنيكهايي همچون روش اپسيلون محدوديت[4] ، تحليل پوششي داده ها[5] و برنامه ريزي آرماني در اين دسته جاي مي گيرند.
سومين دسته با محوريت تعداد بزرگي از آزمونها يا بررسي ها و با عدم اطمينان آماري به ارزيابي و انتخاب تأمين كنندگان مي پردازند. روش طبقه بندی[6] ، تحليل خوشه اي[7] و تحليل عدم اطمينان [8] همگي در اين مقوله مي گنجند.
چهارمين دسته با بهره گيري از چند تكنيك هوشمند كه به تازگي توسعه يافته اند، مانند استدلال مبتني بر مورد پژوهي[9] ، سيستمهاي خبره[10] ، الگوريتمهاي ژنتيك[11] و شبكه هاي عصبی[12] به ارزيابي مي پردازد. انتظار مي رود كه گزينه مناسب با استفاده از يكي از رهيافت هاي فوق گزينش شود. از آنجايي كه فرآيند ارزيابي تأمين كننده براي موضوعات و اهداف تأمين مواد گوناگون و خدمات به طور گسترده قابل بكارگيري است، چندين تكنيك خاص ارائه و در دسته پنجم گروه بندي شده اند.
[1] – Conjoint analysis
[2] – Linear weighting method
[3] – Outranking method
[4] – ε-constraint
[5] – Data envelopment analysis
[6] – Categorical method
[7] – Cluster analysis
[8] – Uncertainty analysis
[9] – Case-based reasoning
[10] – Expert systems
[11] – Genetic algorithms
[12] – Neural networks