دانشجویی

سازمانهای با خاصیت پاسخگوئی سریع

سازمانهای با خاصیت پاسخگوئی سریع [1](FRO)

به شرکتهائی که قابلیت رقابت در تمامی شش بعد رقابتی (هزینه ، کیفیت ، قابلیت اطمینان ، انعطاف پذیری، زمان و خدمات) را دارند اطلاق میگردد.چنین سازمانهایی جهت پاسخگوئی به نیازهای مشتریان در بازارهای مصرف ، قابلیت به کار گیری ترکیب های مختلف از این ابعاد را دارا هستند .

1.قیمت فروش / هزینه محصول[2]: قیمت تابعی از هزینه محصول است . در گذشته به منظور تعیین قینت فروش محصول غالبا” درصد خاصی به هزینه واحد محصول اضافه می کردند .

هزینه + سود مطلوب= قیمت فروش

پر واضح است که برای حفظ حاشیه سود ، با افزایش هزینه ها ، به طور خودکار بر قیمت فروش نیز افزوده میشود . بنابراین مشتریان چنین شرکتهائی هم انتظار افزایش سالیانه قیمت را داشتند و هم این امر را به عنوان یک واقعیت پذیرفته بودند . امروزه بسیاری از شرکتها به جای بازار فروشنده ، در بازار خریدار عمل می کنند . در این بازار ، مشتریان آگاهتر بوده و رقابت بسیار شدیدتر است . البته این بدان معنا نیست که هر کدام تنها بابت ارزانترین اقلام پول می پردازند ، بلکه آنها کالاهائی را می خرند که در ازاء پول پرداخت شده بیشترین ارزش را داشته باشند . بنابراین چالشی که شرکت با آن روبرو می شود عبارتست از فراهم آوردن بهترین ارزش با اطمینان از اینکه کلیه هزینه ها کمتر از قیمتهای دیکته شده توسط بازار است .

قیمت دیکته شده توسط بازار – هزینه =سود

از سوی دیگر خریداران علاوه بر قیمت خرید یک محصول ، به هزینه های آتی مالکیت آن محصول نیز اهمیت می دهند . بنابراین اکثر قیمت ها بازار گرا هستند و مشتریان نیز نسبت به قیمت حساس می باشند . بنابراین قیمتها باید به شدت کنترل شوند .

2.کیفیت [3]

کیفیت دارای بیش از یک بعد است و اهمیت هر بعد متناسب با نوع محصول متغیر است . ابعاد کیفیت از دو فاکتور تشکیل می شوند که عبارتند از : فاکتورهای ملموس و فاکتورهای ناملموس.

ابعاد کیفیت از نظر فاکتورهای ملموس :

  • عملکرد : منظور عملکرد اصلی محصولات است .
  • خصوصیات : خصوصیاتی که مرتبط با عملکرد اساسی محصول هستند.
  • قابلیت اطمینان : احتمال وجود عیب در محصول یا بد عمل کردن آن در یک دوره زمانی مشخص .
  • تطابق : درجه ای که محصول با مشخصاتش مطابقت دارد.
  • طول عمر : بازه عمر اقتصادی محصول.
  • ابعاد کیفیت از نظر فاکتورهای نا ملموس :
  • زیبائی گرائی : ظاهر محصول یا احساس خریدار نسبت به داشتن محصول .
  • همدلی : قابلیت تامین کننده در درک و ارضاء نیازهای انسانی مشتری .
  • حرفه ای بودن : قابلیت تامین کننده در تدارک محصول و خدمات پشتیبانی مادام العمر .

بنابراین مشتریان همیشه خواهان محصولات با کیفیت هستند.

3.قابلیت اطمینان [4]

از آنجائی که مشتریان می خواهند آسوده خاطر باشند ، از شرکتهای غیر قابل اعتماد گریزانند و خواستار تولید کنندگان قابل اعتماد هستند . قابلیت اعتماد به معنای قابلیت یک سازمان در پای بندی به تعهداتش است . توجه به قابلیت اطمینان برای همه شرکتها الزامی است . از جمله ابعاد قابلیت اطمینان می توان به تحویل به موقع ، احترام  و تعهدات قانونی و اخلاقی نسبت به مشتریان و تامین کنندگان اشاره نمود .

4.انعطاف پذیری[5]

انعطاف پذیری عبارتست از قابلیت پاسخگوئی یا تطبیق با شرایط جدید . معنای انعطاف پذیری نیز مثل کیفیت متفاوت است . نمودار 2 حاوی 10 گونه مختلف انعطاف پذیری می باشد . این گونه های متداخل انعطاف پذیری را می توان در سه گروه بزرگتر دسته بندی کر د که عبارتند از : انعطاف پذیری محصول ، انعطاف پذیری فرایند و انعطاف پذیری زیربنائی .

– انعطاف پذیری محصول [6]

به معنای قابلیت شرکت در ارائه محصولات جدید و تغییر سریع محصولات موجود به منظور تامین نیازهای بازار متغیر امروزی می باشد.

-انعطاف پذیری فرایند [7]

به معنای قابلیت شرکت در ارائه تولید محصولات متعدد  و تغییر سریع و آسان از یک محصول به محصول دیگر ، تولید محصولات جدید یا تجدید نظر شده و سروکار داشتن با گستره وسیع مواد اولیه متعدد می باشد.

– انعطاف پذیری زیر بنائی[8]

– به معنای قابلیت شرکت در سازگاری خود و ساختار سازمانی با تغییرات است.

از آنجائیکه احتیاجات و ارجحیت های مشتریان همواره رو به تکامل هستند در شرکتی که بخواهد به سرعت به تغییرات بازار پاسخ گوید ، انعطاف پذیری بسیار مهم خواهد بود.

[1] FAST RESPONSE ORGANIZATION

[2] COST/PRICE

[3] QUALITY

[4] DEPENDENCY

[5] FLEXIBILITY

[6] PRODUCT FLEXIBILITY

[7] PROCESS FLEXIBILITY

[8]

.زمان [1]

زمان بصورت استراتژیک پول است ، مشتریان از یک سو خواهان محصولات به روز و از سوی دیگر خواهان دریافت سریع آنها هستند . شرکتهائی که می توانند طراحی ، تولید و توزیع محصولات خود را با سرعت بیشتر نسبت به رقبا انجام دهند هزینه های تحقیق و توسعه و تولید کمتری را متحمل می شوند . بدین ترتیب چنین شرکتهائی در شرایط یکسان ، سهم بازار بیشتری زا به دست می آورند .در نتیجه زمان برای مشتریان ارزش دارد و محصولات باید به سرعت طراحی ، تولید و تحویل داده شوند .

6.خدمات [2]

خدمات دیگر یک خاصیت جانبی نبوده و یک خاصیت تکمیلی محصول می باشد . امروزه منظور از ارائه خدمات ، تعهد نسبت به مشتریان به عنوان عنصری صنعتی ، کمک به مشتریان در راه اندازی محصولات و ارائه پشتیبانی های پس از فروش است . نتایج بررسی های اخیر حاکی از آن است که خدمات به نحو قابل ملاحظه ای با سهم بازار ارتباط مستقیم دارد .

به طور خلاصه بررسی های حاصل از رفتار خریداران را می توان به شش بعد رقابتی [3]تفکیک نمود : هزینه ، کیفیت ، قابلیت اطمینان ، انعطاف پذیری ، زمان و خدمات (نوری و رادفورد ، 1381، ص ص 121-124).

[1] TIME

[2] SERVICE

[3] COMPETITIVE DIMENSION

INFRASTRUCTURE FLEXIBILITY