-شخصیت.پایان نامه سوگیریهای رفتاری وتمایل رفتاری سرمایه گذاران

-شخصیت
همچنان که افراد رو به بلوغ می­روند الگوهای عادتی یا پاسخ­های کلیشه­ای نسبت به محرک­های گوناگون نیز در آنان شکل می­گیرد. جمع این الگوهای عادتی آنگونه که دیگران درک و برداشت می­کنند شخصیت آنان را می­سازد. بنابراین شخصیت جمع عادات است و عادات همان رفتارهای ثابت و مکرر است.همین که افراد رفتار مشابهی را در شرایط مشابه از خود بروز می­دهند دیگران فرا می­گیرند که این رفتار را به عنوان نشانه­ای از شخصیت آنان بشناسند، و انتظار انواع معینی از رفتار را از آنها داشته باشند و حتی رفتار آنها را پیش­بینی کنند.
از دیدگاه هرسی و بلانچارد شخصیت برابر با مجموعه­ای از عادات فرد است.
یکی از صاحب­نظران شخصیت را ترکیبی از ویژگی­های فیزیکی و ذهنی تعریف می­کند که به فرد هویت می­بخشد. این ویژگی­ها یا خصلت­ها از جمله منظر،طرز تفکر و احساس آدمی حاصل تعامل عوامل وراثتی و محیطی است.
به بیان دیگر شخصیت عبارت از مجموعه­ای از صفات و رفتارهایی است که فرد را توصیف می­کند. شخصیت در طی زمان از تعامل عوامل وراثتی و محیطی شکل می­گیرد. ژن­ها تا حد زیادی ویژگی­های فیزیکی فرد را شکل می­دهند. برخی بر این باورند که ژن­ها در سایر ویژگی­های عمده شخصیتی مانند هوش، حالت و طبیعت فرد سهیمند. جنسیت، نژاد، اندازه، شکل ظاهر و حتی سلامتی و انرژی فرد را نیز تا حد قابل ملاحظه­ای تحت تاثیر ژنها می­دانند( رضائیان، 1380).
2-3-2-ابعاد پنج­گانه شخصیت
برخی از صاحبنظران ابعاد پنج­گانه­ای برای شخصیت و سبک هر فرد قائلند:
1-سبک ابراز وجود، یعنی چگونگی ابراز وجود کلامی و رفتاری افراد، برای مثال رفتار افراد را از نظر سبک ابراز وجود می­توان بر روی یک پیوستار از آرام و کم­رو تا اجتماعی و پرحرف درنظر گرفت.
2-سبک تعامل یا روابط متقابل شخصی، یعنی چگونگی رفتار افراد در تعامل با دیگران، برای مثال رفتار افراد را از این بعد می­توان بر روی یک پیوستار از سرد و بی­ادب تا گرم و بانزاکت درنظر گرفت.
3-سبک کاری، یعنی چگونگی انجام کار و برخورد افراد با مسئولیت یا به دیگر سخن میزان مسئولیت­پذیری، برای مثال رفتار افراد را از بعد سبک کاری می­توان بر روی یک پیوستار ازمنظم و باتدبیر تا بی­دقت و مسئولیت­گریز درنظر گرفت.
4-سبک احساسی، یعنی چگونگی بروز احساسات در افراد، برای مثال رفتار افراد از این بعد را بر روی یک پیوستار از غیراحساسی و پایدار تا احساسی و ناپایدار می توان درنظر گرفت.
5-سبک ذهنی، یعنی چگونگی یادگیری، اندیشیدن و تصمیم­گیری افراد،برای مثال رفتار افراد را بر روی یک پیوستار از ساده و گنگ تا پیچیده و مبتکرانه می­توان درنظر گرفت.
مدل­های مختلفی درباره ابعاد شخصیت وجود دارد که از بین آنها می توان به مدل پنج­عاملی اشاره کرد. تحقیقات نشان داده است که این مدل، بهترین و جامع­ترین مدل در توصیف ابعاد شخصیت است.
2-3-3-مدل پنج عاملی شخصیت
یکی از مدلهای معروف و برتر در زمینه شخصیت مدل پنج عاملی است. مطالعات و پژوهش­های زیادی در سال­های اخیر اعتبار این مدل را تائید کرده است و آن را مبنای بقیه مدلها می داند( نیچلسون و دیگران،2005).
برونگرایی[1]: برونگرایی به خوشه­ای از صفات اطلاق می­گردد و آن درجه­ای است که شخص، پرانرژی، معاشرتی، فعال، جسور، هیجان­طلب و دارای شور و شوق، دارای اعتماد به نفس و دارای احساسات مثبت هست. افراد برونگرا تمایل به اجتماعی­بودن، احساسی­بودن و صمیمی­بودن داشته و معمولا با افراد متفاوت بهتر کار می­کنند.
تطابق­پذیری[2]: این ویژگی به گرایش افراد به همسان­بودن با دیگران ارتباط می­یابد. افراد با ویژگیهای تطابق­پذیری، قابل­اعتماد، روراست، نوع­دوست، مهربان و دارای خصیصه ازخودگذشتگی، پیرو، متوازن و فروتن و خوش­قلب هستند. این افراد معمولا تیم­ها را هدایت می­کنند.
وظیفه­شناسی[3]: این بعد معیار سنجش قابلیت اطمینان است. فرد با وجدان بالا، فردی شایسته، منظم، وظیفه­شناس، هدف­جو، دارای انظباط شخصی، وقت­شناس و قابل اتکا می­باشد.
روان رنجوری : این بعد به توانایی فرد در تحمل استرس مربوط می­شود.افراد با ویژگی­های روان­رنجوری دارای ثبات عاطفی پایین هستند. این افراد نگران،عصبی، مایوس و ناامید، دارای استرس، خجالتی، آسیب­پذیر و شتابزده هستند.
گشودگی نسبت به تجربه:این بعد میزان علاقه فرد را نسبت به تازگی و کسب تجربه­های جدید نشان می­دهد. افراد با این ویژگی دارای قدرت تخیل، مشتاق به جلوه­های هنری، کنجکاو نسبت به ایده­های دیگران، با احساسات باز، دارای ایده و عملگرا هستند.
[1] -Extroversion
[2] -Agreeableness
[3] -Conscientiousness