شرایط اقتصادی و سرمایه در گردش: پایان نامه در مورد سیاست های مدیریت سرمایه

۳D render of medical background with virus cells

شرایط اقتصادی و سرمایه در گردش

بحران های مالی، یکی از پدیده­های رایج در طول حیات اقتصادی کشورها بوده­اند. نحوه مقابله با بحران و کاهش تبعات منفی آن، از مهمترين دغدغه­های کشورهای درگیر بحران بوده است. سایر کشورها نیز، اقدامات پیشگیرانه از وقوع بحران و جلوگيري از سرایت آن به اقتصادشان را اساس تلا شهای خود قرار داده­اند (برخورداری و فرزین وش 1389، 117).

البته در تحليل نتايج بایستي به شرايط اقتصادي جامعه و فضاي حاكم بر شرايط كسب و كار نيز توجه گردد. زيرا مسائلي مانند شرايط استفاده از اعتبارات و وام ها و نرخ هاي تامين مالي و همچنين مسائل اقتصادي از قبيل تورم، نرخ سپردهاي بانكي و غيره مي تواند بر سياست هاي سرمايه در گردش اثر بگذارد (زهدی  و همکاران 1389، 208). به دلیل وجود تحریم­های اقتصادی و ارتباط اندک بانک­های ایرانی با بانک های بین المللی، بحران مالی جهانی (حداقل در کوتاه مدت) اثرات مستقیمی بر بانک­های داخلی و بخش پولی ايران ندارد. اما سیاست کاهش دستوری نرخ سود بانکی یکی از سیاست­های رایج طی چند سال اخیر به شمار           می­آید. هر چند که بررسی تجارب جهانی نشان می­دهد کاهش نرخ بهره یکی از سیاست­های رایج در دوره بحران بوده است، اما شرایط اقتصادی ایران، از اجرای این سیاست نتایج متفاوتی را به بار خواهد آورد (برخورداری و فرزین وش 1389، 135).

در حال حاضر اكثر كساني كه دست اندركار صنايع كشورند، پي به اهميت سرمايه در گردش برده اند، ولي در مرحله چاره جويي بيشتر به دنبال راه حل­هاي بيروني و مقطعي براي حل مشكلات مي باشند. به عبارت ديگر چاره را در اعطاي وام و تسهيلات ارزان و كافي به شركت­ها مي­دانند، در حالي كه با بهره گيري مناسب از سرمايه در گردش و اتخاذ سياست­هاي مرتبط با آن مي توان از طريق راه­حل­هاي درون سازماني، در جهت بهبود وضعيت نقدينگي و پشتيباني از سرمايه هاي اوليه اقدام نمود (مالکی نیا و همکاران 1390، 143).

از مهمترين مسائل اقتصادي بحث تورم است. نااطميناني تورمي به عنوان يكي ازهزينه­هاي مهم تورم بحساب مي آيد و بر بخش هاي مختلف اقتصادي مثل، سرمايه گذاري،پس انداز، بازار كار، بازارهاي مالي و اعتباري تاثيردارد. زيرا نااطميناني دربارة تورم آتي منجر به انحراف تصميمات پس انداز و سرمايه گذاري مي شود همچنين با تاثير گذاري بر هزينه هاي بانكي مي­تواند بر ميزان اعتباردهي آنها اثرگذار باشد (عباسی و همکاران 1388، 124). نااطميناني اقتصادي به صورت نوسانات و تغييرات شاخص­هاي اقتصاد كلان در نظر گرفته شده است. شاخص نااطميناني اقتصادي به صورت تجميع سه شاخص تورم، نرخ بهره واقعي و رشد اقتصادي به دست می آید (شمس الاحرار فرد و جهانگرد 1390، 39).

نا اطمینانی اقتصادی در ایران به رکود اقتصادی منجر می شود که با توجه به نقش تورم در ایجاد نااطمینانی اقتصادی کشور با رکود تورمی روبرو خواهد بود و از یک سو نااطمینانی اقتصادی نقدینگی را به سمت دارایی­های حقیقی سوق می دهد که تعادل در بازار دارایی­های موردنظر را برهم می زند و افزایش قیمت دارایی­های حقیقی از جمله مسکن وطلا را به همراه خواهد داشت و از سوی دیگر با کاهش سرمایه­گذاری نقدینگی را از بخش تولید خارج می کند که به کاهش تولید، رشد اقتصادی و اشتغال در آینده می­انجامد (پور افشین و پور شهابی1391، 141).

نوآوري فعالیتی فراگیر است که در تمامی بخش­ها علیرغم نوع فناوري آنها اتفاق می افتد. انجام مطالعات گسترده و “خاص”  در مورد سیستم نوآوري در سطوح ملی و منطقه اي و نیز در بخش­هاي مختلف صنعت و درك پایه­هاي دانشی هرکدام، تشخیص­گذارها و تغییرات در حال انجام، نقاط کلیدي تولید و توزیع دانش و نهادهاي موثر بر آنها و نیز تشخیص جریان­هاي دانش ملموس و غیرملموس که در هرکدام اتفاق می افتد، براي درك روشن از مسائل و چالش­هاي نوآوري در آنها ضروري است (خدادادحسینی و همکاران 1391، 113).