ضوابط حاکم بر سلب آزادی از اطفال در حقوق ایران و انطباق آن با اسناد و معیارهای بین المللی- قسمت ۱۳

۶- آشوری، محمد و دیگران، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۸۳
‌۷- الهی منش، محمد رضا، قرار بازداشت موقت و جایگزین‌های آن در حقوق ایران و فرانسه، انتشارات مجد،۱۳۹۱
۸- امامی نمینی، محمود و ‌صلاحی، جاوید، دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار، نشر میزان، ۱۳۸۹
۹- ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون‌، انتشارات جاودانه جنگل، ۱۳۸۹ ‌
‌‌‌۱۰- بخشی زاده اهری، امین، تحولات و رویکردهای قانون مجازات نوین، انتشارات چراغ دانش، چاپ دوم، ۱۳۹۲
۱۱- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش‌،۱۳۸۸
۱۲- خالقی، علی، نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری، انتشارات شهر دانش، چاپ دوم، ۱۳۹۳
۱۳- دادرسی عادلانه، مترجمین فریده طه- لیلا اشرافی، انتشارات میزان، ۱۳۸۶
۱۴- روشن، محمد، پلیس کودک و نوجوان، انتشارات چکه‌، چاپ اول‌، ۱۳۸۹
۱۵- ساکی، محمدرضا، حمایت کیفری از حقوق بشر، نشر میزان، ۱۳۹۲‌
۱۶- شاملو، باقر، عدالت کیفری و اطفال، انتشارات جنگل، جاودانه، ۱۳۹۱
۱۷- شامبیاتی هوشنگ، بزهکاری اطفال و نوجوانان، انتشارات مجد، ۱۳۹۲ ‌
‌۱۸- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات مجد، ۱۳۸۸
۱۹- صفاری، علی، کیفر شناسی، تحولات، مبانی و اجرای کیفر سالب آزادی، انتشارات جنگل، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۹
۲۰- صانعی پرویز، جامعه شناسی ارزش‌ها، تهران انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۹
۲۱- طباطبایی موتمنی، منوچهر، آزادی‌های ‌عمومی وحقوق بشر، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، ۱۳۹۰
۲۲- عباچی، مریم، حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، انتشارات مجد، ۱۳۸۸
۲۳- عباسی، بیژن، حقوق بشر و آزادی های بنیادین، نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۹۰
۲۴- کمالان، مهدی، منشور سازمان ملل متحد، ۱۳۹۲
۲۵- گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، چاپ سوم، ۱۳۹۳
۲۶- مظفری، احمد، نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در ارتباط با مواد مخدر تهران، جلد اول، انتشارات سلسبیل، بهار ۱۳۸۴
۲۷- آشوری، محمد، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، عدالت و انصاف، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۲
مقالات
۱- آشوری، محمد، سیاست‌های قضایی جدید در خصوص نوجوانان، گزارش کارگاه آموزشی دادرسی نوجوانان تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۹
۲- صابر، محمود، معیارها‌ و تضمین‌های داوری عادلانه در مرحله تحقیقات مقدماتی، زمستان ۸۸ ‌
پایان نامه‌ها
۱- اسماعیلی طاران، سولماز، بازداشت موقت در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بشر، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۶
۲- رئیسی فاقچی، روح ا.. ، اصول بازجویی و بازپرسی از متهم با نگرشی بر اسناد و کنوانسیون‌های بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۷۹
۳- رحیم نیا، جعفر، بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق، زمستان ۱۳۸۲
۴- طوفانی، عبدالرحمان، بررسی تقنینی قرارهای کیفری در حقوق جزای ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه اسلامی واحد نراق، شهریور ۱۳۸۱
۵- عبدالمجید، بهرامی، بازداشت پیش از محاکمه در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد واحد مشهد، ۱۳۸۷
۶- کاشفی، اسماعیل، بررسی وضعیت حقوقی کودکان خیابانی در مشهد، پایان نامه دکترشناسی ارشد حقوق جزا، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۷۹
ماهنامه، فصل نامه
۱- صفاری، علی، انواع زندان و افراد قابل پذیرش در آن‌ها، نشریه الهیات و حقوق، بهار۱۳۸۶، شماره ۲۳
۲- کشفی، سعید، نقش پلیس در دادرسی کودکان و نوجوانان، نشریه علوم اجتماعی، دانش انتظامی، بهار ۱۳۸۷، شماره ۳۸
۳- مرعشی، سید محمد حسن، نظرات فقهی و حقوقی در خصوص قضاوت زن از دیدگاه اسلام، بلوغ و رشد، ماهنامه دادرسی، سال ۴
قوانین و آیین نامه ها

 

 

 

  1. قانون تشکیل دادگاه‌های کودکان بزهکار مصوب ۱۳۳۸٫

 

  1. قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱٫

 

  1. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۰۴، ۱۳۷۰، ۱۳۹۲٫

 

  1. قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳٫

 

  1. قانون آیین‌نامه دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸٫

 

  1. قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و۲ مصوب ۱۳۶۱٫

 

  1. آیین دادرس کیفری مصوب۱۳۹۲٫

 

  1. قانون تشکیل شورای سرپرستی زندان‌ها به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

 

 1. آیین‌نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی۱۳۸۵٫

 

۱۰- آیین نامه سازمان زندان ها مصوب ۱۳۸۴٫
۱۱- آیین نامه کانون اصلاح و تربیت ۱۳۶۷٫
اسناد بین المللی

 

 

  1. کنوانسیون حقوق کودک مصوب مجمع عمومی سازمان ملل ۱۹۸۹

 

  1. میثاق حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶

 

  1. اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل ۱۹۴۸٫

 

  1. اعلامیه حقوق کودکان ژنو ۱۹۲۴

 

 1. اعلامیه جهانی حقوق کودک مصوب مجمع عمومی سازمان ملل ۱۹۵۹
Leave a Reply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *