عوامل تأثيرگذار جهت جلوگيري از تمايل به ترك خدمت

پایان نامه عدالت سازماني و تمايل به ترك خدمت كاركنان
عوامل تأثيرگذار جهت جلوگيري از تمايل به ترك خدمت
عباس غفاری(1389) سه عامل تاثیرگذار مدیر جهت جلوگیری از ترک خدمت را بشرح ذیل بیان نموده است:
-تعیین هدف:ترسیم دیدگاه و چشم انداز شفاف و روشن که توسط کارکنان درک شود و در کارشان بتوانند به عنوان هدف روشن دنبال نمایند.
-دیده شدن و ارتباط موثر:ارتباط موثر و تعاملی مدیر با کارکنان از طریق نظاره کردن بر کارکردشان و در جریان قرار گرفتن علائق آنها و اطلاع مدیر از چالشهای کارکنان و گوش دادن به آنها.
-قدردانی:قدرشناسی باید دقیق و مشخص بوده و همچنین تخصیص پاداش به شکلی ملموس باشد که افراد و اطرافیانش فراموش نکنند و به آن افتخار نمایند(غفاري،1389،ص 26).
همچنین غفاری (1389)پیشنهادات زیر را برای کاهش ترک خدمت بیان نموده است:
-تجدیدنظر در نظام پرداخت ها و جبران خدمات.
-بازطراحی نظام ارزیابی عملکرد با رویکرد رسیدگی دقیق و پایش مستمر با توجه به سطح نیازهای کارکنان در هرم مازلو.
-برقراری روابط اجتماعی مناسب بین کارکنان (توسعه فرهنگ اعتماد و اطمینان).
-جذب واقع بینانه و درست کارکنان متناسب با قابلیتهای فردی و ویژگیهای شغلی.
-توجه به موضوعات افزایش تعهد شغلی و سازمانی در بین کارکنان.
-مطالعه واقعی اثرات رفتار سازمانی بر نحوه کارکرد و توسعه فرهنگ سازمانی(غفاري،1389،ص27).
دبيري(1385)هفت دليل ترك خدمت كاركنان بشرح ذيل بيان نموده است:
۱.شغلو یا محیط کار مطابق انتظار کارکنان نباشد.
۲. کارکنان با شغل احساس تناسب نداشته باشند.
۳. مافوق ما در نقش مربی ظاهر نشده و حرف ها و رفتاری که موجب بهبود ما شود نزده و از خود نشان ندهد.
۴. رشد و پیشرفت کارکنان در سازمان بسیار اندک باشد.
۵. احساس مورد توجه قرار نگرفتن و ارزیابی نادرست به کارکنان دست دهد، به صورتی که حس کنند حق آنها بیش از آن است که به آنها داده می شود.
۶. کارکنان از بابت حجم کاری زیاد و بروز عدم توازن در کار و زندگی دچار تنش و استرس شده باشند.
۷. به مافوق و مدیران ارشد سازمان بی اعتماد و بدبین شده باشند.
همچنين عسكريان(1390) دليل ديگري بشرح زير براي ترك خدمت بيان نموده است:
8.افرادی که در ادارات به صورت قراردادی (و یا قراردادهای فرا قانونی) مشغول به کار هستند و همیشه و در همه حال دچار استرس و نگرانی از تصمیمات و یا تغییرات مقامات بالا دست هستند و نهایتاَ تاب و توان تحمل اینفشارها را نخواهند آورد)عسکریان، به نقل از سایتhr.blogfa.com).