قرارداد های اداری از منظر قواعد عمومی قرارداد ها- قسمت ۲

گفتاردوم- ‌مفهوم قرارداد اداری……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲
الف‌- مفهوم عام قرارداد اداری………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳
ب‌- مفهوم خاص قرارداد اداری………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳
گفتارسوم- ‌مشخصات قراردادهای اداری…………………………………………………………………………………………………………………………۱۳
الف‌- وجودیک دستگاه عمومی‌ یا دولتی در یک طرف قرارداد……………………………………………………………………………………….۱۳
ب‌- انجام یک امر عمومی بعنوان موضوع قرارداد…………………………………………………………………………………………………………….۱۴
ج‌- حاکمیت قواعد خاص بر قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴
د‌- قراردادهای اداری و قراردادهای خصوصی اداره………………………………………………………………………………………………………….۱۵
گفتار چهارم‌-اصول حکم بر قراردادهای اداری………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
الف‌- اصل حاکمیت قانون………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
ب‌- اصل تشریفاتی بودن قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶
ج- ‌اصل تامین منافع عمومی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶
د‌-اصل برتری اراده طرف دولتی………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷
مبحث سوم- انواع قراردادهای اداری……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷
گفتارنخست- ‌قراردادهای مربوط به استفاده از نیروهای انسانی……………………………………………………………………………………..‌۱۸
الف‌- قرارداد استخدام……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸
۱ -استخدام پیمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸
۲- قراردادخریدخدمت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹
۳ -استخدام روزمزد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹
ب‌- قرارداد ارائه یک خدمت عمومی……………………………………………………………………………………………………………………………….‌۱۹
۱- قرارداد مربوط به ارائه خدمات مخابراتی وپستی………………………………………………………………………………………………………۱۹
۲- قراردادهای خدمات حراست……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰
۳ -قراردادهای مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز………………………………………………………………………………………………….۲۰
۴- قراردادهای مربوط به ارائه یا مدیریت حمل و نقل عمومی………………………………………………………………………………………‌۲۰
گفتار دوم- ‌قراردادهای ایجاد تاسیسات و بناهای عمومی‌ یا بهره‌‌برداری از ثروتهای ملی……………………………………………..۲۱
الف- ‌قرارداد امتیاز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱
ب‌- قرارداد مربوط به معادن…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱
۱- قرارداد اکتشاف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱
۲- قرارداد استخراج و فروش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲
ج‌- قراردادهای نفتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………‌۲۲
۱- قرارداد امتیاز نفتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….‌۲۲
۲- قرارداد مشارکت در تولید………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳
۳- قرارداد مشارکت در سرما‌یه گذاری…………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳
۴- قرارداد بیع متقابل (قرارداد باز خرید محصول)………………………………………………………………………………………………………..۲۳
د- ‌قراردادهای پیمانکاری(مقاطعه)………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳
مبحث چهارم- ‌تشریفات انعقاد قرارداد اداری………………………………………………………………………………………………………………….۲۴
گفتار اول- ‌تشریفات مزایده (شیوه فروش کالا و خدمات دولتی)…………………………………………………………………………………..۲۴
گفتار دوم‌-تشریفات مناقصه(شیوه تهیه کالا و خدمات در دستگاه‌های دولتی)…………………………………………………………….۲۵