مؤلفه های توليد ناب.پایان نامه چابکی سازمانی و رقابت پذيری سازمانی

مؤلفه های توليد ناب.پایان نامه چابکی سازمانی و رقابت پذيری سازمانی

مؤلفه های توليد ناب
 
همان گونه که مطالعه ادبيات تحقيق توليد ناب نشان می دهد بسياری از محققين در تحقيقات خود سعی کرده اند تا تحت عناوين مختلف متغيرها و عواملی را شناسايی نمايند که وجود آن ها در کارخانه موجبات ناب شدن آن را فراهم آورد. آن ها در تحقيقات خود تحت عناويني چون مؤلفه، ابزار، فاکتور و … به معرفي ابزارها، روش ها، اصول و عواملی پرداخته اند که در ناب شدن يک کارخانه اثر گذار هستند. در ادامه به بررسی اين ديدگاه ها از منظر محققين مختلف پرداخته می شود.
دهه پايانی قرن اخير شاهد تحقيقات گسترده ای در زمينه توليد ناب بوده است، به گونه ای که محققين گوناگون در تحقيقات مختلف از زوايای گوناگونی اين نظام توليدی و مؤلفه های آن را بررسی نموده اند. در رساله­ی دکتري دانشگاه جرجيا در سال 1995مهمترين عامل در عدم دستيابي به توليد در سطح جهاني، نداشتن معيار ارزيابي عملکرد است. ارزيابي عملکرد و پيوستگي آن به سيستمهايي از جمله:
توليد؛
فروش؛
انبار و تدارکات؛
تعميرات و نگهداري؛
لجستيک و پشتيباني؛
به عنوان ابزاري مهم براي کاهش قيمت محصولات، افزايش کيفيت کالاهاي توليدي و کاهش زمان انتظار براي تحويل کالا به مشتري شناخته شده است(Lockmay, 1995)(سيد حسيني و بيات ترك، 1384). در مقاله­ي ارزيابي تغييرات در جهت توليد ناب اصول زير به عنوان اصول نابی در مدل طراحی شده ارائه شده اند:
حذف ضايعات؛
بهبود مداوم؛
خرابي صفر؛
تحويل به موقع؛
کشش مواد اوليه؛
تيمهاي چندکاره؛
تمرکز زدايي؛
يکپارچگي فعاليتها؛
سيستمهاي اطلاعاتي عمودي(Ahlstrom & Karlsson, 1996)( (Mieir & Forrester, 2002).
بررسي چالش هاي به کارگيري توليد ناب در مديريت توليد و عمليات 27 شرکت ناب نشان می دهد برخي از حوزه های اين نظام توليد عبارت از فرآيندها و تجهيزات، برنامه ريزي و کنترل ساخت، منابع انساني، طراحي محصول، روابط با عرضه کنندگان و روابط با مشتريان مي باشد. جدول 2-2 حوزه ها و برنامه های نابی مورد استفاده در اين پژوهش را نشان می­دهد. نتايج به دست آمده از اين تحقيق نشان می­دهد که اصلي ترين حوزه ناب شدن شرکتها، مديريت ارتباطات بيروني (تأمين کنندگان و مشتريان) بوده که اين حوزه حتي از عملياتهاي دروني شرکت نيز مهم تر مي باشد(Panizzolo, 1998).