مدل فرهنگ سازمانی دنیسون:"پایان نامه درباره فرهنگ سازمانی"

مدل فرهنگ سازمانی دنیسون
هرچه اختیارومسئولیت بیشتری به یک کارمندتفویض نماییدبه همان اندازه بازدهی سرمایه­گذاری بیشتری خواهیدداشت. یکی ازجدیدترین ومنحصربه فردترین ودرعین حال کامل­ترین مدل­های فرهنگ سازمانی مدل دنیسون (DOCS)است.”دانیل آردنیسون[1]“پروفسوررفتارسازمانی دانشگاه میشیگان آمریکا درسال1984مطالعات گسترده­ای رادرزمینه فرهنگ سازمانی آغازنموده است.ثمره مطالعات وی کتاب­های«فرهنگ واثربخشی سازمانی(1990)»،«تغییرفرهنگ سازمانی(1997)»ومقالاتی ازجمله:«فرهنگ سازمانی واثربخشی سازمانی:آیاآسیامتفاوت ازسایرنقاط جهان است؟(2003)»،«نقش رهبران درشکل­دهی فرهنگ سازمانی(2005)»،«سرمایه اجتماعی درسازمان­ها(2007)»وده­هامقاله است که درمجلات معتبردنیابه چاپ رسیده است.دنیسون هم­اکنون پروفسورسازمان مدیریت درمؤسسه بین­المللی توسعه مدیریت[2] (IMD) درلوزان سویزرلند[3]ومسؤول «شرکت مشاوره فرهنگ سازمانی دنیسون[4]»درآن­اربورمیشیگان[5] است(دنیسون وهمکاران،2007) نتایج پژوهش­های مختلف انجام گرفته توسط دنیسون و همکاران وی،روشن­گراین موضوع است که فرهنگ سازمانی اثرمستقیمی برمقیاس­های مختلف اثربخشی و عملکردسازمان­ها دارد و در نتیجه داشتن شناختی عمیق از فرهنگ­ موجودسازمان جهت بهبود اثربخشی آن  از اهمیت بالایی برخوردار است (اسمرک ودنیسون،2007).
ویژگی­ها، شاخص­هاوابعادفرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون: دنیسون برای به تصویرکشیدن فرهنگ سازمان از یک مدل استفاده نموده است. این مدل(نمودار2-1) دربرگیرنده چهارویژگی[6]اصلی فرهنگ سازمانی یعنی: درگیرکارشدن[7]، سازگاری[8]و یکپارچگی [9]و مأموریت [10]است. (دنیسون و فیشر،2005 دنیسون و میشرا،1995). این چهار ویژگی در قالب عبارت­هایی از مجموعه فعالیت­های مدیریت[11] بیان می­شوند. فعالیت­های مدیریت شامل عملکردهای روشنی هستند که با چهارویژگی فرهنگ سازمانی مرتبط می­باشند و از اعتقادات، ارزش­ها و مفروضات مسلط برسازمان نشأت گرفته و به وسیله آن­ها نیزتقویت می­شوند. این فعالیت­های مدیریتی به وسیله استفاده از 12شاخص[12] که مدل راتشکیل می­دهند اندازه­گیری می­شوند (دنیسون وهمکاران،2006). به عبارتی دیگرهریک ازویژگی­های فرهنگ به وسیله سه شاخص فعالیت مدیریتی موردسنجش قرارمی­گیردودرشاخص­هاازیک پرسشنامه36موردی استفاده می­شود.پس از سنجش تمامی ویژگی­هاوشاخص­هاوقراردادن امتیازهریک ازآن­ها درمدل شکل حاصل را«شمای سازمانی» می­نامند.مدل فرهنگ سازمانی دنیسون درنمودار(2-1)به تصویرکشیده شده است.

[1].Daniel R. Denison
[2].International Instude forManagement Development
[3].Lausanne,Switzerland
[4].Denison Consulting
[5].Ann Arbor,Michigan
[6].Trait
[7] .Involvement
[8].Adaptability
[9].Consistency
[10].Mission
[11] .Management Practices
[12].Index
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
رابطه رهبری تحول­آفرین وفرهنگ سازمانی بامدیریت دانش معلمان ابتدایی زن آموزش وپرورش ناحیه3شیراز