مدل 9 عاملی چو:پایان نامه درباره صادرات

 
مدل 9 عاملی چو (1994)
مدل دیگری که توسط چو در ادامه تحقیقات پورتر توسعه یافت و شباهت زیادی با مدل الماس داشت ، مدل 9 عاملی بود. در این مدل 4 عامل متغیرهای انسانی به 4 عامل فیزیکی بیان شده در مدل الماس پورتر افزوده شده بود. منابع طبیعی ، محیط تجاری ، تقاضای داخلی و صنایع مرتبط و پشتیبان در بخش عوامل فیزیکی قرار می گرفتند . بخش دوم که موتور متحرک کشورها محسوب می شوند : گروه های انسانی هستند که برای رشد اقتصادی لازمند. آنها نیز به نوبه خود به 4 دسته تقسیم می شدند. این شاخص ها عبارت بودند از کارگران ، سیاستمداران و دولتمردان ، کارآفرینان و دانشمندان(cho, 1998). انگیزش و حمایت از مردم می تواند باعث ارتقاء ابعاد انسانی یک سازمان را انجام می دهند. سیاستمردان و دولتمردان کسانی هستند که برنامه های اقتصادی را طرح ریزی و اجرا می کنند. کارآفرینان کسانی هستند که علیرغم وجود ریسک با جسارت و دانش خود در موقعیت های مناسب سرمایه گذاری می کنند. مدیران حرفه ای نیز کسانی هستند که مسئولیت مدیریت فعالیتهای تجاری را بر عهده دارند. مهندسان فنآوری های جدید را به کار می گیرند. بخش سوم این مدل نیز در بر گیرنده عوامل خارجی شامل شانس وقایع می باشد. این عوامل در محیط و غیرقابل پیش بینی هستند. این عوامل در عرصه رقابت پذیری بین الملل وقتی که توسط عوامل انسانی حاضر تبدیل به یک فرصت و کسب مزیت گردند، قدرتمند خواهند بود(Cho, 1998). تعاریف و تقسیم بندی های مدل 9 عاملی تا حدود زیادی مشابه 4 عامل مدل الماس هستند. منابع خدادادی ، صنایع مرتبط و پشتیبان ، تقاضای داخلی و وقایع و رخدادها به نوعی تکرار می شوند. در اصل ساختار استراتژی و پویایی صنایع همان محیط تجاری است که تنها در لفظ متفاوتند. مدل 9 عاملی تاکید بیشتر بر روی عوامل انسانی دارد . کارگران از منابع خدادادی تفکیک شده اند. سیاستمداران و دولتمردان از بخش دولت گرفته شده اند. افزودن عامل کارآفرینان ، مدیران حرفه ای و مهندسان عامل جدیدی است که در مدل الماس لحاظ نگردیده است (Cho & Moon, 2000). مدل 9 عاملی دو مزیت نسبت به مدل الماس دارد. اول این که اگرچه مدل الماس پورتر برخی از متغیرهای انسانی را در بخش شرایط عوامل مد نظر قرار می دهند، اما در مدل 9 عاملی نحوه برخورد با متغیرهای انسانی به صورت متغیرهای مجزا و ملموسی که چشم انداز روشنی بر روی منابع رقابت پذیری ارائه می دهند، تقسیم می شود. به خصوص اینکه کشورها در این مورد با موهبتی محدود مواجهند. ثانیا متغیرهای دولتی که در مدل الماس به صورت متغیرهای بیرونی با آنها برخورد می شد. در مدل 9 عاملی به عنوان متغیرهای درونی در نظر گرفته می شوند. شاخص های انسانی در مدل 9 عاملی اقتصاد ملی را بوسیله خلاقیت ، انگیزش و کنترل 4 شاخص فیزیکی در مدل الماس پورتر بهبود می دهد و بنابراین نقش مهمی را در تبیین مزیت های ملی ایفا می کند(cho, 1998).