مدیریت دانش چیست:پایان نامه در مورد رهبری

مدیریت دانش چیست:پایان نامه در مورد رهبری

مدیریت دانش چیست؟

در سال های اخیر، مدیریت دانش به عنوان یکی از جالب ترین و چالش بر انگیزترین موضوعات مدیریت کسب و کار بوده و دایره کاربرد آن همواره با سایر مباحث عرصه مدیریت، گسترده تر می‌شود. مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان ها در شناسایی، سازماندهی، انتشار و انتقال اطلاعات مهم و مهارت هایی که بخشی از سابقه سازمان هستند و عموماً به صورت ساختار نیافته در زمان وجود دارند، یاری می‌رساند (ریاحی، 1386) از آنجا که مدیریت دانش ریشه هایی در سیستم هاي خبره، یادگیری سازمانی و نوآوری دارد، به خودی خود ایده جدیدی نیست. مدیران موفق همیشه سرمایه های فکری بهره برده و ارزش آن را تشخیص داده اند. اما این تلاش ها، سازمان یافته نبوده و تضمینی وجود نداشت که دانش به دست آمده به طور مناسب، برای حداکثر منافع سازمان، به اشتراک گذاشته شده و توزیع گردد (ریاحی، 1386). در حالیکه دانش و سرمایه فکری پایه و اساس شایستگی های اصلی  نیز راهبردی برای عملکرد بهتر می‌باشد. دانش در صورتی نقش راهبردی دارد که سازمان بتواند آن را در فعالیت های ارزش آفرینی استفاده نموده و از دانش ابزاری برای عملی ساختن فرصت های موجود در بازار رقابتی بهره برداری کند زیرا برای شرکت ها دیگر امکان پذیر نیست که با انجام سریعتر و بهتر کارها مزیت رقابتی خود را حفظ کنند، بلکه مزیت رقابتی هنگامی ‌امکان پذیر می‌شود  که کارهایی صورت گیرد و قابل تقلید و توسط دیگران نباشد در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار، هم توجه به دانش موجود و استفاده موثر از آن و هم ایجاد ساختاری برای استفاده از دانش نوین اهمیت بسیار دارد. سازمانها باید به همه امور توجه داشته باشند زیرا مدیریت دانش همچون یک استراتژی کاری همزمان در کل سازمان عمل می‌کند و ابزار پیشرفت برنامه کلی یک سازمان محسوب می‌شود. تعریف مدیریت دانش کار آسانی نیست. نویسندگان مختلف از دیدگاه های مختلف و با رویکردهای متفاوت و انگیزه های گوناگون، به تعریف مدیریت دانش پرداخته اند اغلب، مدیریت دانش به طور کلی تعریف شده و آن را به عنوان هر آنچه که سازمان برای داشتن نحوه ی انجام وظایف و فعالیت هایش نیاز دارد، تعریف کرده اند. این تعریف از مدیریت دانش، شامل دانش رسمی، قوانین برنامه ها و رویه ها و دانش فنی ناملموس، مهارت ها و تجارب افراد است. همچنین تعریف بالا از مدیریت دانش، شامل روش انجام کار توسط سازمان ها، ارتباط، تجزیه و تحلیل موقعیت، ارائه­ی راه حل های جدید برای مسائل و توسعه ی روش های جدید انجام کسب و کار است. علاوه بر آن، تعریف بالا شامل مباحث فرهنگی، قومی و ارزش ها و روابط ارزش ها و روابط با تامین کنندگان و مشتریان نیز هست. ابتدائی ترین تعریف برای مدیریت دانش عبارت است از: یافتن راهی جهت خلق، شناسایی، آشکارسازی، اشتراک و توزیع دانش سازمانی به افراد نیازمند آن (گانت[1] و همکاران، 1379).
مدیریت دانش، يكي از تعريف هايي كه از مديريت دانش به اهل حرفه كتابداري و اطلاع رساني عرضه شده است : از آن به عنوان «عمل مديريتي» ياد مي كند كه «سرمايه فكري يك سازمان را به كار مي گيرد تا آنرا قادر سازد رسالت و ماموريت خود را تحقق بخشند» (افشاری و نوذری، 1383).
داونپورت (1998)، مديريت دانش را بعنوان جمع آوري، توز يع و استفاده كارا از منابع دانش تعريف كرده است.
اودل و گري سون[2] (1998)، مديريت دانش را به عنوان يك استراتژي كه بايد در يك سازمان ايجاد شود تا اطمينان حاصل شود كه دانش به افراد مناسب در زمان مناسب مي رسد و آن افراد آن دانش را تسهيم كرده و از اطلاعات براي اصلاح عملكرد سازمان استفاده مي كنند تعريف مي كند.
از نظر بت[3] (2001)، مديريت دانش، فرايند خلق، تأييد، ارائه، توزيع و كاربرد دانش مي باشد.
بون فور[4] (2003)، مديريت دانش را به عنوان مجموعه اي از رويه ها، زيرساخت ها و ابزارهاي فني و مديريتي مي داند كه در جهت خلق، تسهيم و بكارگيري اطلاعات و دانش در درون و بيرون سازمان ها طراحي شده اند.
مدیریت دانش یعنی ایجاد فرایندهای لازم برای شناسایی و جذب داده، اطلاعات و دانش های مورد نیاز سازمان از محیط درونی و بیرونی و انتقال آن ها به تصمیم ها و اقدمات سازمان (ابطحی و صلواتی، 1385).
مدیریت دانش مدیریت اطلاعات و داده ها به همراه مهار تجربیات ضمنی و نهایی افراد جهت تسهیم، استفاده و نیز توسعه سازمان است که به بهره وری بیشتر سازمان منجر می‌شود(افرازه، 1386). و این در حالی است که هاینس مدیریت دانش را فرایندی مبتنی بر چهار رکن زیر می‌داند.
1- محتوا که به نوع دانش (آشکار یا نهفته بودن) مربوط می‌شود
2- مهارت دستیابی به مهارت هایی جهت استخراج دانش
3- فرهنگ فرهنگ سازمان ها باید مشوق توزیع دانش و اطلاعات باشد
4- سازماندهی: سازماندهی دانش های موجود (ابطحی و صلواتی، 1385) از دیدگاه رابینز
مدیریت دانش، شامل همه ی روش هایی است که سازمان دارایی های دانش خود را اداره می‌کند که شامل چگونگی جمع آوری، ذخیره سازی، انتقال، بکارگیری، به روز سازی و ایجاد دانش است گراوو و مدهاوم نیز مدیریت دانش را مدیریت صریح و سیستماتیک دانش حیاتی و فرایندهای مربوط به ایجاد، سازماندهی، انتشار و استفاده و اکتشاف دانش تعریف کرده اند مدیریت دانش، کسب دانش درست برای افراد مناسب در زمان صحیح و مکان مناسب است به گونه ای که آنان بتوانند برای دستیابی به اهداف سازمان، بهترین استفاده را از دانش ببرند. مدیریت دانش، خط مشی های اصولی را برای یافتن، درک کردن و استفاده از ارزش و ایجاد ارزش، معین می‌نماید مدیریت دانش، رسمی‌سازی و دسترسی به تجربه، دانش و و دیدگاه های استادانه را که قابلیت های جدید، قدرت کارایی بالاتر، تشویق نوآوری و افزایش ارزش مشتری را در پی داشته باشند. همچنین مدیریت دانش به عنوان یک کاربرد هدفگرا و سیستماتیک پیمانه هایی جهت هدایت و کنترل دارایی های دانش قال لمس و غیر قابل لمس سازمان شناخته می‌شود که با هدف استفاده از دانش موجود داخلی و خارجی این سازمان ها جهت فعال کردن خلق دانش جدید، ایجاد ارزش، خلاقیت و پیشرفت در نظر گرفته می‌شود (یانگ[5]، 2004).
مفهوم مدیریت دانش برای مدت های مدیدی به صورت عملی اما غیر رسمی‌مورد استفاده واقع شده است بنابراین به منظور درک بهتر مفهوم مدیریت دانش ابتدا به بررسی مفاهیم داده، اطلاعات و دانش و تفاوت و ارتباط میان آن ها پرداخته می شود.

[1] Gant
[2] O’dell & Grayson
[3] Bhatt
[4] Bounfour
[5] Yang