مراحل ساخت IIP//پایان نامه درمورد نانو ذرات مگهمايت

مراحل ساخت IIP

1-13-1 – انتخاب آناليت هدف[1]

در همه روش‌هاي قالب زدن یونی، آناليت هدف به دلیل اینکه سازماندهي گروه‌هاي عاملي متعلق به مونومرهاي عاملي را برعهده دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. امروزه پلیمر‌های قالب یونی برای اکثر فلزات سنگین ساخته شده است.

1-13-2- مونومر عاملي

مونومر عاملی مسئول برهمکنش با آنالیت هدف می‌باشد و معمولا در نسبت های مولی بیشتری در مقایسه با آنالیت استفاده می شود که این نسبت متغير بوده و به نظر مي رسد بهينه اين نسبت را ساختار شيميايي مولکول هدف و مونومر تعيين مي کند[69]. نکته اصلی در سنتز پلیمرهای نقش یونی ومولکولی، برهم‌کنش موثر بین مونومر و آنالیت هدف است. بعبارت دیگر باید امکان ایجاد یک کمپلکس و برهم‌کنش مناسب بین مونومر عاملی وآنالیت هدف موجود باشد.که این برهم‌کنش ممکن است از نوع کووالانسی و یا غیر کووالانسی باشد.

1-13-3-  شبكه ساز[2]

شبكه ساز یا اتصال دهنده عرضی ساختار ماتريكس پليمر را در پليمرهاي قالب یونی كنترل مي كند و موجب ايجاد سايت هاي تشخيصي پايدار براي آنالیت هدف مي گردد. همچنين  پايداري مكانيكي خوبي به ماتريكس پليمر مي‌دهد. معمولاً براي ايجاد مواد متخلخل دائمي با پايداري مكانيكي كافي، نسبت بالاي شبكه ساز لازم است. استفاده از نسبت بالايي از اتصال دهنده عرضي موجب کاهش ظرفيت جذبي پليمر مي‌شود. درحالي که نسبت‌هاي پايين‌تر کاهش گزينش پذيري پليمر قالب یونی را در پي خواهد داشت. گزينش پذيري پليمر تحت تاثير مقدار اتصال دهنده عرضي است به طوري که هميشه يک مقدار بهينه در اين مورد وجود دارد. همچنين خواصي مانند قابليت تورم و مشخصات فيزيکي پليمر به شدت تحت تاثير مقدار عامل شبکه ساز قرار مي گيرد. اتيلن گليكول دي متااكريلات، تري متيل پروپان و تري متيل اكريلات از جمله شبكه سازهاي عمومي قابل استفاده مي باشند]70 [.

1-13-4- حلال

حلال مورد استفاده بايستي مونومر هاي عاملي ، آنالیت هدف، اتصال دهنده عرضي و آغازگر را در خود به خوبي حل کند و در عين حال کمترين برهم‌کنش ممکن را با مولکول هدف و مونومرهاي عاملي داشته باشد، به طوري که از برهم‌کنش مناسب بين مونومرها و مولکول هدف ممانعت به عمل نياورد.
حلال همچنين يکي از مهمترين عوامل تعيين كننده ساختار و شكل نهايي پليمر است]69[. علاوه بر نوع حلال ‌مقدار مورد استفاده از آن در طي پليمريزاسيون تاثير تعيين کننده اي در برخي از خواص پليمر نهايي مانند تخلخل، اندازه و شکل دانه هاي پليمري دارد.

1-13-5-  آغاز كننده ها[3]

به طور کلي اگرآناليت هدف از لحاظ نوري، شيميايي يا گرمايي ناپايدار باشد بايدآغاز كننده‌هايي كه داراي اين اثرات نيستند را استفاده نمود. چنانچه كمپلكس توسط پيوند هيدروژني ايجاد شود، دماي پليمريزاسيون پايين تري، لازم است و تحت چنين شرايطي آغاز كننده فعال نور شيميايي مي تواند در دماي پايين تري عمل كند ]71[.

  1. 1. Template
  2. Crosslinker
  3. Intiator

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
حذف فلزات سنگين از فاضلاب‌هاي صنعتي با استفاده از نانو ذرات مگهمايت اصلاح شده با پليمرهاي سنتزي جديد