مفهوم خوشه­ بندی؛پایان نامه درمورد سهام

مفهوم خوشه­ بندی؛پایان نامه درمورد سهام

– مفهوم خوشه­بندی

جین، مورتی و فیلین(1999)، در خصوص کاربرد خوشه­بندی بیان می­کنند که خوشه­بندی برای انواع الگو­های تحلیل اکتشافی، گروه­بندی و تصمیم­گیری، و موقعیت­های فراگیری ماشینی، شامل: داده­کاوی، بازیابی مدارک، بخش­بندی تصاویر، و طرح رده­بندی سودمند است. نویل و همکاران(2003)، خوشه­بندی را یک فعالیت توصیفی می­دانند که شناسایی گروه­بندی طبیعی داده­ها را مورد کاوش قرار می­دهد. جیونیز(2004)، خوشه­بندی را یک مرحله مهم از فرآیند پردازش تحلیل داده­ها، همرا با کاربردهای آن در حوزه­های متعدد، معرفی می­کند و اظهار می­دارد که براساس تعریفی ساده و اولیه، خوشه­بندی به عنوان مقوله بخش­بندی داده­ها درون گروه­ها یا خوشه­ها تعریف شده، که این داده­های موضوعی در همان گروه مشابه مرتبط هستند; در صورتی که، این عناصر، در گروه­های مختلف دارای مشابهت نیستند. کراسکف و دیگران(2005)، اظهار می­دارند که مقصود از خوشه­بندی، جداسازی عناصر درون دسته­هایی است که صرفاً در بردار مشخصه- مجموعه­ای از اجزا و ویژگی­ها – به کار می رود. روسل(2006)، هدف خوشه­بندی را بخش­بندی یک مجموعه ساختار نیافته از عناصر، درون خوشه­ها یا گروه­های مشخص معرفی می­کند و شرح می­دهد که شخص اغلب می­خواهد اجزای خرد را به عنوان عوامل مشترک در همان خوشه-ای قرار دهد که دارای صفات یکسان هستند; و عناصر غیر مشترک را، تا حد ممکن، در خوشه­ای جای دهد که به آن تعلق دارد. وی همچنین بیان می­کند که خوشه­بندی در بسیاری از حوزه­های موضوعی به کار گرفته شده و انواع زیادی از الگوریتم­های خوشه­بندی برای مقاصد و موقعیت­های متفاوت وجود دارد.
کوالکی(1997)، با طرح کاربرد خوشه­بندی در کتابخانه­ها و مراکز اطلاع رسانی، هدف اصلی فرآیند خوشه­بندی را یاری رساندن به کاربرد در تشخیص محل دقیق اطلاعات می­داند. در مجموع، با بیان نظر متخصصان درباره مفهوم خوشه­بندی می­توان اظهار کرد که خوشه­بندی عبارت است از: مرتب کردن واژه­ها یا مدارک شبیه به هم در یک رده با عنوان کلی. از لحاظ کاربردی، خوشه­بندی سبب بهینه­سازی فعالیت جستجوی اطلاعات شده و زمان جستجوی کاربر را کاهش می­دهد. در یک کاوش نظام­مند و برمبنای استفاده از پرس و جوهای مبتنی بر راهبردهای کاوش، خوشه­بندی سبب ایجاد ارتباط میان خوشه­های مختلف شده و در مجموع به نتایج سودمندی منجر می­شود. از سوی دیگر خوشه­بندی سبب شده تا گروهی از موضوعات مشابه در زیر یک رده، با عنوان کلی سازماندهی شوند. این فعالیت، در دستیابی به اطلاعات مرتبط با موضوع خواسته شده تاثیر بسزایی دارد و باعث دسترسی مطلوب به اطلاعات هم موضوع می­شود.