مفهوم منطق رادار:پایان نامه درباره توانمندسازی

 
منطق رادار
در مدل EFQM برای ارزیابی وضعیت سازمان در ارتباط با 9 معیار اصلی و 32 معیار فرعی و تعیین میزان امتیاز کسب شده از منطق رادار استفاده می شود. رادار برگرفته از حروفR،A،D،A وR بوده و معنی هر یک از این حروف اختصاری عبارتند از(جلوداری،1385،51):
R: نتايج1
A: رويكرد2
D: تسري(جاری سازی)3
A: ارزيابي4
R: بازنگري5
در مدل EFQM برای هر یک از موارد فوق تعاریفی به صورت استاندارد ارایه شده و ارزیابان را موظف به رعایت این استاندارد در ارزیابی ها نموده است. به صورت کلی در ارزیابی ها می بایست قاعده زیر را که به طور خلاصه در جدول 2- 5 نمایش داده در نظر گرفت.
جدول2-5: اصول منطق رادار

نتایج توانمندسازها
·         روند
·         هدف
·         مقایسه
·         علت و معلول
·         محدوده
·         رویکرد
·         استقرار
·         ارزیابی و بازنگری

مأخذ:( جلوداری،1385)
……………………………..
1-Results     2-Approach     3-Deployment     4-Assessment     5-Review
حال به تشریح هر یک از اصول منطق رادار پرداخته می شود.

 • نتایج

نتايج نشان دهنده اين است كه سازمان در حال دستيابي به چه چيزي است و به چه سمتي حركت مي‌كند. نتايج حاصل از توانمند سازها هستند. نتايج، تعالي و دامنه شمول كارهاي ارزش‌افزا براي ذينفعان و اثر بخشي و كارايي سازمان را اندازه مي‌گيرند. نتايج در سه حوزه كلي برداشت هاي ذي نفعان، اهداف عملکردي داخلي سازمان از لحاظ مالي، فرامالي و عملياتي و مقايسه‌هاي بيروني اندازه‌گيري مي‌شوند(شايق،1384).
در حوزه نتايج مدل EFQM، كه شامل چهار حوزه نتايج مشتري(6)،نتايج كاركنان(7)،نتايج جامعه(8) و نتايج كليدي عملكرد (9) مي‌باشد، با استفاده از مقوله نتايج مورد بررسي و امتيازدهي قرار مي‌گيرد. در نتايج موارد زير مورد بررسي قرار مي‌گيرد:

 • روندها
 • اهداف
 • مقايسه
 • علت ‌ها و ريشه‌ها
 • دامنه شمول
 • توانمندسازها

در حوزه توانمندسازها، پنج حوزه :

 • رهبري
 • خط‌مشي و راهبرد
 • كاركنان
 • شراكت‌ها و منابع
 • فرايندها

با چهار عنصر RADAR يعني رويكرد، تسري، ارزيابي و بازنگري مورد بررسي قرار مي‌گيرند.

 • رويكرد

رويكرد نشان دهنده اين است كه يك سازمان چه چيزي را براي انجام، طرح‌ريزي كرده است و دلايل براي انجام آنها چيست. رويكرد در واقع اهداف و جهت‌گيريها براي هريك از زير معيارها همراه با تعريف و توسعه مؤثرترين فرايندها براي دستيابي به آنها را مدنظر قرار مي‌دهد. بنابراين در سازمان هاي متعالي رويكردها داراي خصوصيات زير هستند:

 • مناسب، صحيح و منطقي هستند.
 • يكپارچه هستند.
 • تسري

تسري نشان دهنده اين است كه يك سازمان چه‌كاري براي تسري و استقرار رويكرد انجام مي‌دهد. در واقع تسري ترجمه عملي رويكرد است. بنابراين در سازمانهاي متعالي(شایق،1384):

 • رويكردها در حوزه‌هاي مرتبط از طريق سطوح و تقسيمات سازماني مناسب مستقر شده‌اند.
 • رويكردها به شكل نظام مند و بخوبي اجرا شده‌اند.
 • رويكردها درك و مورد پذيرش تمامي ذي نفعان قرار گرفته‌اند.
 • رويكردها قابل اندازي‌گيري هستند(كارايي).
 • ارزيابي و بازنگري

ارزيابي و بازنگري نشان دهنده اين است كه يك سازمان چگونه رويكرد و تسري آنرا مورد پايش و اندازه‌گيري قرار مي‌دهد، چگونه يادگيري انجام مي‌شود و چگونه نتايج اين فعاليت ها براي شناسايي، الويت‌بندي، طرح‌ريزي و اجراي بهبودها مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد. بنابراين در سازمان هاي متعالي:

 • رويكردها و تسري آنها، موضوعي براي اندازه‌گيري قانونمند اثربخشي خواهد بود.
 • با رقبا، متوسط صنعت مورد نظر، بهترين ها در بخش صنعتي يا خدماتي يا بهترين در كلاس جهاني مقايسه شده‌اند.
 • فعاليت هاي يادگيري جزو تعهدات خواهد بود و براي شناسايي و تسهيم بهترين تجربيات و فرصتهاي بهبود مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
 • برونداد اندازه‌گيري و يادگيري مورد تجزيه و تحليل قرارگرفته و از نتايج آن براي شناسايي، الويت‌بندي، طرح‌ريزي و اجراي بهبودها استفاده مي‌گردد. در واقع بهبود به حفظ نقاط قوت و همچنين بهبود زمينه‌هاي بهبود، اشاره دارد و بازتاب دهنده نوآوري و خلاقيت در سازمان نيز هستند.
 • كاربردهاي منطق رادار

منطق رادار داراي كاربردهاي متعددي است، ازجمله اين كاربردها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد(شایق،1384):

 • ماتريس امتيازدهي؛ عمومي‌ترين كاربرد شناخته شده منطق رادار، ارزيابي يا خودارزيابي از طريق ماتريس امتيازدهي است.
 • ايجاد يك سيستم مديريت؛ اجزاي رادار همراه با زير معيارهاي مدلEFQM مي‌توانند براي برانگيختن تفكرات مورد استفاده قرارگيرند. عناصر چرخه رادار سريعاً ما را بسوي سؤالاتي در خصوص نتايج بدست آمده، رويكردهاي مورد استفاده، چگونگي تسري آنها و چگونگي اندازه‌گيري اثربخش رويكردها و تسري آنها و همچنين يادگيري و بهبود هدايت مي‌كنند، و براي ايجاد يك سيستم مديريت به ما كمك مي‌نمايند.
 • تحليل مسايل و مشكلات، اجزاي چرخه رادار ساختاري براي كاركردن يك فرايند، پروژه يا رويكرد از ابتدا تا انتها ارايه مي‌دهد و حوزه مسايل را شناسايي مي‌كند(شايق، 1384، 8).
 • مزاياي استفاده از اين مدل

استفاده از اين مدل داراي مزاياي بسياري است كه به تعدادي از آنها در زير اشاره مي‌شود؛

 • امكان ارزيابي به صورت كمي و تعيين وضعيت موجود آن
 • امكان شناسايي فواصل خالي، فرصت هاي بهبود و نقاط قوت و ضعف سازمان و اولويت بندي براي اجراي پروژه‌هاي بهبود و همچنين نظارت بر روند و سرعت بهبود در مسير تعالي سازماني
 • امكان مقايسه با ساير سازمان هاي پيشرو در مورد هريك از معيارها و مشخص كردن جايگاه سازمان در سطوح مختلف صنعتي و تجاري و ملي و بين‌المللي
 • امكان يادگيري از ديگر سازمان ها از طريق به اشتراك گذاشتن تجربيات برتر
 • امكان دريافت بازخور و يادگيري از مديران، مشاوران و مجريان رده بالاي صنايع و بخش هاي مختلف تجاري و خدماتي و صنعتي از طريق ارزيابي مستقل و رو در رو و همچنين دريافت گزارش از آنها
 • امكان شناخت معيارهايي كه منجر به توانمند كردن سازمان مي‌شوند كه از اين طريق نتايج بهتري عايد سازمان گردد
 • امكان ايجاد تعادل و توازن ميان منافع كليه ذي نفعان از جمله مشتريان، جامعه، كاركنان، شركاي‌كاري، سهامداران، مالكان، قانون‌گذاران و غيره…
 • امكان تشخيص رويكردهايي كه مي‌تواند براي راهبري سازمان در جهت تفوق تجاري مفيد واقع شود (مجله تدبير،1383، شماره 145).