مفهوم گزارشگری به موقع.پایان نامه عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی

به موقع بودن صورت های مالی

گزارشگری به موقع تابعی ازعوامل مرتبط به حسابرسی و ویژگی های شرکت می باشد.عوامل مربوط به حسابرسی آنها هستند که احتمالا در اجرای وظایف حسابرسی دخالت داشته ومانع از صدور گزارش به موقع حسابرسی می گردند.(سرهنگی ،1380)
به موقع بودن يكي از مهمترين ويژگيهاي كيفي اطلاعات مالي محسوب مي شود به موقع بودن به اين مفهوم است كه اطلاعات بايد در كوتاه ترين زمان و به سريع ترين شكل ممكن در دسترس استفاده كنندگان قرارگيرد. هر چه فاصله زماني بين پايان سال مالي و تاريخ انتشار صورتهاي مالي واحدهاي تجاري كوتاه تر باشد، سودمندي حاصل از صورتهاي مالي حسابرسي شده سالانه واحدهاي تجاري افزايش می یابد . افزايش فاصله زماني بين پايان سال مالي و تاريخ انتشار صورتهاي مالي، احتمال فاش شدن اطلاعات به نفع گروهي از استفاده كنندگان و به زيان سايرين را افزايش مي دهد. صورت هاي مالي كه نتيجه سيستم اطلاعاتي حسابداري است، چيزي جز يك كالا نيست. علت وجود حسابداري تقاضاي موجود براي اطلاعات مالي است و افزون بر اين، حسابداران و واحد تجاري نيز است توانايي و علاقه لازم را براي ارائه اين اطلاعات دارند(بلکویی ریاحی[1] ،1381).. پس مفاهيمي نظير كيفيت كه براي كالاها و خدمات ارائه شده توسط شركت ها و واحدهاي اقتصادي مطرح شده است، براي خدمات حسابداري،از جمله محصول نهايي آن؛ يعني گزارش هاي مالي نيز قابل بحث و پيگيري است. كيفيت گزارشگري مالي، ضوابطي است كه اطلاعات مفيد و سودمند را از ساير اطلاعات منفك كرده، سودمندي اطلاعات را افزايش مي دهد(نوروش ،1377).
هرچه تاریخ گزارش حسابرسی به تاریخ پایان سال مالی نزدیکتر باشد،گزارش حسابرسی به موقع تری ارائه شده است.در نتیه مدت زمان ارائه گزارش حسابرسی در تحقیق مزبور فاصله زمانی بین تاریخ سال مالی در شرکت ،تا تاریخ گزارش حسابرسی در نظر گرفته می شود.
به­موقع بودن گزارش هاي مالي، يكي از مهمترين اركان كيفيت ارائه اطلاعات مالي شركت هاست، چرا كه بهنگام بودن اطلاعات است كه مي تواند به استفاده بهتر و مفيدتر استفاده كنندگان اطلاعاتي منجر بشود كه محصول نهايي سيستم حسابداري مخابره مي كند. بنابراين، سرعت گزارشگري به دليل استفاده به موقع تر اطلاعات در اتخاذ تصميم هاي اقتصادي توسط سرمايه گذاران،مي تواند به شفافيت بيشتر اطلاعات مالي شركت ها و به تبع آن، شفافيت بالاتر بازار سرمايه منجر شود كه اين موضوع به نوبه خود مي تواند تأثير بسزايي بر جذابيت بازارهاي مالي و سرمايه داشته باشد. از آنجا كه گزارش هاي مالي، ابزاري براي افشاي  اطلاعات مالي قابل اعتماد و قابل اتكاست كه در دسترس عموم قرار مي گيرد، در صورت بهنگام بودن مي تواند از طريق كاهش اطلاعات خصوصي ومحرمانه باعث كاهش احتمال انتخاب نادرست توسط سرمايه گذاران شود. بنابراين، مي توان چنين پنداشت كه ارائه اطلاعات بموق عتر باعث كاهش عدم تقارن اطلاعاتي ميان سرمايه گذاران خواهد شد. افزون بر اين، ميان كيفيت گزارشگري مالي و کارآيي سرمايه گذاري رابطه منطقي وجود دارد. اين رابطه بدين صورت است كه شركت هاي داراي كيفيت گزارشگري بالاتر در مواجهه با پيامدهاي كلان اقتصادي داراي حساسيت كمتري هستند. اين موضوع بيان مي كند كه ميان ساز و كار گزارشگري و كارآيي سرمايه گذاري ارتباط وجود دارد و وجود كيفيت گزارشگري بالا به كاهش خطر اخلاقي و انتخاب نادرست منجر خواهد شد(بیدل [2]و همکاران ،2009). با توجه به اینکه در تحقیقات گذشته به موضوع تأخير زماني گزارشگري و عوامل مؤثر بر آن توجه  شده است. بنابراين، در پژوهش حاضر سعي بر آن است كه به تعیین وارزایابی مهم ترین عامل در به موقع گزارشگري مالي در طي سال هاي مالي اخير پرداخته شود.
هرگاه تأخیری نابجا در گزارش اطلاعات رخ دهد، اطلاعات ممکن است خصوصیات مربوط بودن خود را از دست بدهد. ممکن است لازم شود که مدیریت نوعی موازنه بین مزیت های نسبی “گزارشگری به موقع” و “ارائه اطلاعات قابل اتکا” برقرار کند. برای ارائه به موقع اطلاعات، اغلب ممکن است لازم شود قبل از مشخص شدن همه جنبه های یک معامله یا رویداد، اطلاعات موجود گزارش شود که این از قابلیت اتکای آن می کاهد. به عکس، هرگاه به منظور مشخص شدن همه جنبه های مزبور، گزارشگری با تأخیر انجام گردد، اطلاعات ممکن است کاملاً قابل اتکا شود، لیکن برای استفاده کنندگانی که باید طی این مدت تصمیماتی اتخاذ کنند بی فایده شود.
برای نیل به موازنه بین خصوصیات مربوط بودن و قابل اتکا بودن، با توجه به الزامات قانونی در مورد زمان ارائه اطلاعات، مهم ترین موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که چگونه به بهترین وجه به نیازهای تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان پاسخ داده شود.
[1] Belkaoui
[2] Biddle