پایان نامه ارزیابی عملکرد HSE/پايش و HSE

پايش
شركت بايستي نسبت به نگهداري روش‌های‌اجرایی براي پايش جنبه‌هاي مرتبط با عملكرد HSE و ایجاد و نگهداري سوابق نتايج، اقدام نمايد. براي هر فعاليت يا ناحيه مرتبط، شركت بايستي:

 • اطلاعات پایش بدست‌آمده را شناسایی و مستند کند و دقت مورد نیاز نتایج را مشخص نماید.
 • روش‏هاي‌اجرایی پايش و موقعيت ها و دفعات اندازه‌گیری را مشخص و مستند نمايد.
 • روش‌‏هاي‌اجرایی اندازه‌گیری کنترل کيفيت را ایجاد، مستند و نگهداري نمايد.
 • روش‌‏هاي‌اجرایی را براي تبادل داده ها و تفسير آنها ایجاد و مستند كند.
 • اقداماتي كه باید هنگام نقض معیارهای عملکرد انجام گیرد را ایجاد و مستند نماید.
 • صحت داده‌هاي واصله را هنگامي كه سيستم‏هاي پايش، معيوب تشخيص داده مي‏شوند، ارزيابي و مستند نماید.
 • سيستم‏هاي اندازه‌گیری را از تنظيمات يا صدمه توسط افراد غير مسئول محافظت نماید.

روش‌های‌اجرایی براي هر دو نوع پايش کنشی و واکنشي مورد نياز مي باشند. پايش کنشی، اطلاعاتی را پیش از وقوع هر رويداد، بیماری يا صدمه به محيط‌زيست، فراهم مي کند. این پایش شامل کنترلي است که با الزامات سیستم مدیریت HSE (يعني روش‌های‌اجرایی) تطبیق داده مي‏شود، براي تعيين اینکه آیا اهداف و معیارهای عملکرد برآورده شده‌اند. پايش واکنشي اطلاعاتي را درباره رويدادهايي (شامل رویدادهایی كه به خير گذشته، بيماري يا صدمه به محيط‏زيست) که اتفاق افتاده‏اند ايجاد و نگرشی برای راه‌های پیشگیری از رویدادهای مشابه در آينده فراهم مي‏كند.
3-6- سوابق
شركت بايستي نسبت به نگهداري يك سیستم ثبت سوابق به منظور اثبات ميزان انطباق خود با خط‌مشي HSE و الزامات آن اقدام نمايد. اين اقدام همچنين بمنظور ثبت ميزان برآورده شدن اهداف برنامه‌ريزي شده و معيارهاي عملكرد، انجام مي‌گيرد.
روش‌هاي‌اجرايي براي اطمينان از يکپارچگي، قابليت دسترسي و کنترل چنين سوابقي بايستي نگهداري شوند، چنين سوابقي بايستي شامل سوابق مرتبط با پيمانکار و خريد، نتايج مميزي‌ها و بازنگري‌ها (بخش 7 را ببينيد)، سوابق آموزشي و سوابق پزشکي کارکنان ‌باشد.
مدت‌زمان‌هاي نگهداري سوابق بايستي ايجاد و ثبت شوند و روش‌هاي‌اجرايي بايستي به‌ منظور در دسترس بودن يا محرمانه بودن آنها، نگهداري شوند.
4-6- عدم انطباق و اقدام اصلاحي
شركت بايستي مسئوليت‌ و اختيارات را براي شروع تحقيق و اقدام اصلاحي در مورد رویدادهای نامنطبق با الزامات مشخص مرتبط با سیستم مدیریت HSE و عمليات يا نتايج آن تعريف نمايد. موقعيت‌هاي عدم انطباق ممكن است بوسيله برنامه‌هاي پايش، در قالب ارتباط با كاركنان، پيمانكاران، مشتريان، نهادهاي دولتي يا جامعه یا از تحقيق پيرامون رویدادها (بخش 5-6 و 6-6 را ببينيد) شناسایی شوند.
شركت بايستي روش‌هاي اجرایی براي چنين تحقيقاتي و اقدامات اصلاحي را نگهداري نمايد، كه اين كار با مديريت وظايف و فعاليت‌هاي‌ افراد مرتبط، در مشورت با نماينده مديريت برای انجام موارد ذیل صورت مي‏پذيرد:

 • آگاه کردن طرف‌هاي مرتبط.
 • تعیین سلسله عوامل و علت ريشه‌اي محتمل.
 • ایجاد يك طرح اجرايي يا يك طرح بهبود.
 • شروع اقدامات پيشگيرانه متناسب با نوع عدم انطباق.
 • اعمال كنترل‌هاي لازم براي اطمينان از اينكه همه اقدامات پيشگرانه مؤثر واقع شده‌اند.
 • تجدیدنظر روش‌هاي‌اجرایی به‏منظور يكپارچگي اقدامات جهت پيشگيري از تكرار مجدد، انتقال تغييرات به كاركنان مربوطه و اعمال آنها.

5-6- گزارش وقايع
سازمان بايستي روش‌هايي را براي ثبت و گزارش‌دهی داخلي رويدادهايي كه از عملكردHSE  متاثر شده‌اند يا مي‌توانستند متأثر شوند، نگهداري نمايد، به‌طوريكه درس‌هاي عبرت مربوطه، فرا گرفته شده و اقدامات مناسب صورت گيرد. (بخش  6-6 را ببينيد)
بايستي يك سازوكار معين براي گزارش رويدادها به مراجع قانوني تا حدي كه قانون معين كرده است تعریف شود و یا برای حدی فراتر از آن، چنانچه خط‌مشی شرکت در ارتباطات خارجي الزام کرده باشد.
6-6- پيگيري وقايع
هم شرايط فوري رويداد و هم نقاط ضعف بنيادي سيستم مديريت HSE كه سبب پديد آمدن رويداد مي‏گردد، بايستي‌ شناسايي گردد تا قضاوت توسط افراد مسئول را امكان‏پذير سازد و اقدامات پيگيرانه لازم انجام گيرد.
سازوكار و مسئوليت‌ها براي پيگيري حوادث بايستي بوضوح تعريف شود. اين سازوكار بايستي بصورت گسترده‏اي شبيه به روش‏هاي‏اجرايي پياده‏سازي اقدام اصلاحي در موارد عدم انطباق با سيستم مديريت HSE باشد.
مسئوليت‌هاي تعريف شده براي پيگيري يك رويداد بايستي متناسب با شدت وقوع يا نتايج بالقوه آن باشد.
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی (با مطالعه موردی پیمانکاران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران))