پایان نامه ازدواج غير قانوني/:قوانین مرتبط با ازدواج

قوانین و مقررات مرتبط با ازدواج
در اين گفتار مجموعه عناوين قوانين و مقررات مصوب داخلي در خصوص امر ازدواج با اتباع ايراني و بيگانه آورده شده است.
الف) قانون ازدواج ‌مصوب ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ شمسي
ماده ۱۷ اين قانون همانند ماده 1059 قانون مدني ازدواج مسلمه با غير مسلم را ممنوع مي­داند و در ادامه نيز مضمون ماده 1060 قانون مدني را دارد و در انتها مجازات يک تا سه سال براي مرد خارجي در صورت تخطي از اين حکم در نظر گرفته است.
ب) تعيين مرجع تقاضاي تحصيل اجازه ازدواج اتباع خارجه با زنان ايراني
در تاريخ 24/8/1314 دولت وزارت کشور را مکلف به صدور مجوز ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي نمود، اين مقرره که حدود 8 ماه پس از تصويب ماده 1060 قانون مدني به تصويب رسيده است نشان از وجود تقاضاي ازدواج با زن ايراني به دولت دارد.
ج) تصويبنامه هيئت وزيران راجع به آئين‌نامه زناشوئي بانوان ايراني با تبعه بيگانه
در تاريخ 13/9/1319 به پيشنهاد وزارت کشور آئين نامه زناشويي بانوان ايراني با تبعه بيگانه تصويب شد و شرايطي را براي ازدواج بانوان ايراني با تبعه بيگانه مقرر نمود و حقوق زن ايراني در اين مقرره مراعات شده است.
د) ضوابط و مقررات ازدواج اتباع خارجي با زنان ايراني
در اين بخشنامه که مصوب اجلاس مورخ 16/12/1366 شوراي عالي قضائي است ، دادسراها و دادگاهها مکلف به اجراي دقيق مقررات مربوطه نموده و ثبت ازدواج هاي بدون رعايت ماده 27 قانون ازدواج توسط محاضر ازدواج را قابل تعقيب کيفري دانست.
ه) بخشنامه رئيس قوه قضائيه
بخشنامه اي تحت عنوان بررسي شناسنامه متقاضيان ازدواج با زنان ايراني به هنگام ازدواج با زنان ايراني مصوب 13/10/1379 وجود دارد که اين بخشنامه متعاقب گزارش هاي واصله در خصوص غصب شناسنامه هاي ايراني توسط اتباع خارجه خصوصا افاغنه براي ايراني قلمداد کردن خود و ازدواج با زنان ايراني صادر شده است و سردفتران ازدواج را مکلف به دقت در مدارک ابرازي توسط زوجين و استعلام حسب مورد از ثبت احوال نموده است.
و) آیین‌نامه ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی آواره
اين آئين نامه مربوط به دارنده کارت هويت ويژه اتباع خارجي است و اين مصوبه که در تاريخ 21/1/1382 به تاييد رئيس جمهور رسيده است ، به منظور ساماندهي به ازدواج با زنان خارجي آواره تهيه شده است.
 
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان