پایان نامه بازاريابي و توسعه فروش:مدل هاي استراتژي فروش

برخي از مدل هاي  استراتژي

  1. مدل هاروارد[1]
  2. مدل گروه مشاوره اي بوستون[2]
  3. مدل جنرال الکتريک[3]
  4. مدل رقابتي پورتر[4]
  5. مدل ديويد. آر. فرد و هانگر
  6. ماتريس داخلي و خارجي[5]
  7. ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيک[6]
  8. مدل آنسوف[7]

 
2-8-1- مدل تدوين استراتژي هاروارد
اين ماتريس از ابزارهاي مهمي است که مديران بوسيله آن اطلاعات مورد نياز را مقايسه مي کنند و در نتيجه به چهار نوع استراتژي دست مي يابند. اين ماتريس داراي 9 خانه است، در يک محور نقاط قوت[8]  ,نقاط ضعف[9] و در يک محور  فهرست  فرصت ها [10] و تهديدات [11] محيطي را قرار داده و از تلاقي آنها استراتژي هاي so ،wo ،st ،wt  استخراج مي گردد . مقايسه دو به دوي فرصت ها با نقاط ضعف، فرصت ها با نقاط قوت، تهديدات خارجي با نقاط ضعف و تهديدات خارجي با نقاط قوت و درج نتايج حاصل از اين مقايسه ها در جدول ذکر مي گردد. در مقايسه ها، هدف تعيين استرتژيهاي قابل اجرا است. لذا همه استرتژيهاي که در ماتريس بدست مي آيند، به اجرا در نمي آيند. ماتريس تهديدات، فرصت ها،‌ نقاط ضعف و نقاط قوت.
ماتريس سهم رشد بازار گروه مشاوره اي بوستون[12]
گروه مشاوره اي بوستون که يک مؤسسه مشاوره اي مديريت است ماتريس رشد ـ سهم را براي  ارزيابي ترکيب فعاليت هاي اقتصادي شرکت ارائه کرده است.
اين ماتريس اثر سرمايه گذاري در فعاليت هاي مختلف را بر جريان هاي نقدينگي و عوايد آتي يک شرکت نشان مي دهد. محور عمودي نرخ رشد صنعت را نشان مي دهد و محور افقي سهم بازار نسبي هر فعاليت را نشان مي دهد. نرخ رشد بازار روي محور عمودي، معياري است که نماينده بلوغ و جذابيت صنعت مي باشد. اين مدل نمايانگر فعاليت هاي صنايع در حال رشد بعنوان جذاب ترين فرصت هاي سرمايه گذاري براي رشد آتي و سود آوري است.
سهم نسبي بازار، نماينده قدر رقابتي فعاليت ها در صنعت است. سهم نسبي بازار، از تقسيم سهم مطلق بازار بر حسب دلار يا مقدار بر سهم مطلق بازار رقيب پيشتاز در صنعت بدست مي آيد. اندازه دايره اي که نماينده هر فعاليت مي باشد به حجم فروش آن بستگي دارد.
اصولاٌ شرکت هاي بزرگ و مادر که داراي فعاليتهاي مختلف اقتصادي مي باشند با توجه به وضعيت بازار و رقبا نيازمند تصميم گيري استراتژيک در تخصيص منابع به فعاليتهاي مجزاي اقتصادي و رشد مي باشند. ماتريس رشد ـ سهم به چهار مربع تقسيم شده است و هريک از آنها نشان دهنده نوع فعاليت استراتژيک مي باشد.
[1] SWOT
[2] Boston Consulting Group
[3] General Electric Company
[4] Porter
[5] Internal , External Matrix
[6] Strategic position and action evaluation matrix
[7] I.H.Ansoff
[8]-strength
[9]-Weakness
[10]– Opportunities
[11]-Threats
 
[12] BCG
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
نقش استراتژي بازاريابي بر توسعه فروش شرکت هاي کوچک و متوسط غذايي دريايي( مطالعه موردي شرکت توسعه صنايع شيلاتي ميلاتون جنوب )