پایان نامه درباره تداعی برند:-شاخصهای وفاداری به برند

شاخص های وفاداری به برند

آکر (1996) شاخص های وفاداری به برند را شامل: مقداری که مصرف کننده مایل است تا در مقایسه با سایر نام های تجاری رقیب پرداخته، و رضایت و قصد خرید مجدد محصول یا خدمت معرفی نمود. اشاره به این نکته ضروری است که تکرار خرید نشانه کافی از وفاداری نام تجاری نمی باشد.” وفاداری به نام تجاری یکی از مهمترین مزایای خلق تصویر ذهنی مثبت بوده و جلوه ای از وجود ارزش ویژه نام تجاری می‎‎باشد”(آکر، 1996، ص110 )

2-5-13 سطوح وفاداری به برند

آکر مشتریان وفادار را طبق هرم وفاداری در پنج سطح گروهبندی کرده است (میسیسکو[1]، 2005، ص113)
شرح این سطوح از نظر آکر به صورت زیر است:
1)اولین سطح خریداران غیر وفادار را نشان می‎‎دهد که نسبت به برند ها کاملاً بی تفاوت هستند، هر برند در صورت داشتن قیمت مطلوب، مناسب خواهد بود.
2) سطح دوم خریداران راضی یا غیر راضی را نشان می‎‎دهد که هیچ گونه نا رضایتی ندارند که به تغییر دادن برند بیانجامد اما نسبت به رقیبانی که می‎‎توانند در مورد تغییر برند منافع درک شده ای را ارئه دهند، آسیب پذیرند.
3) سومین سطح را مشتریان راضی تشکیل می‎‎دهند که بر اساس هزینه برند راتغییر می‎‎دهند(پول یا کسب و مزایای وفاداری، اتلاف وقت و غیره) محرک های تغییر برند از سوی رقبا باید هزینه های تغییر برند را جبران کنند.
4)چهارمین سطح از مشتریانی تشکیل شده که کاملاً برند را دوست دارند و تعلق احساسی به آن برند دارند .دلیل این تعلق احساس می‎‎تواند مجموعه ای از تجربیات استفاده از آن، یک نماد، داشتن رابطه بلند مدت با آن، و یا کیفیت بالایی در آن شده باشد.
5)سطح پنجم، مشتریان متعهد را نشان می‎‎دهد که برای آنها برند هم از لحاظ کاربرد و بیان شخصیت آنها بسیار مهم است و به داشتن آن برند و استفاده از آن افتخار می‎‎کنند .ارزش این گروه از مشتریان از طریق توصیه های آنها به دیگران منتقل می‎‎شود.(میسیسکو، 2005، ص114)

[1] misescu
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی تاثیر تداعی های برند بر اعتماد و وفاداری مشتریان مطالعه موردی: صنعت نساجی استان گیلان