پایان نامه درباره شهر خلّاق/:بستر زمينه­ ساز شهر خلّاق

پایان نامه درباره شهر خلّاق/:بستر زمينه­ ساز شهر خلّاق

– بسترهاي زمينه­ ساز شهر خلّاق
مهم­ترين بسترهاي ايجاد كننده و ترغيب كننده شهر خلّاق كه مربوط به چند دهه اخير است و تا حد زيادي تحت تاثير جهاني شدن است را مي­توان در موارد زير ديد:
2-5-1-  تغيير پارادايمي از دولت- ملّت به شهر
جامعه جهاني قرن بيستم و يكم دستخوش تغيير پاردايمي مهمي از«دولت- ملت به شهر» است(77 ,2008 , Sasaki). كه به موجب آن شهرها، نه دولت- ملّت ها، به عنوان عاملّين كليدي در جامعه و اقتصاد اطّلاعاتي شناخته مي­شود. شهرها يا تا حدودي شهر- منطقه­ها موتورهاي اقتصاد جهاني هستند، كه صريحاً ارتباطات انساني متّصل از نظر فضايي را كه براي يادگيري، نوآوري و خلّاقيت ضروري است را مهيا مي سازد.
در طريقي نسبتاً متفاوت نقش شهرها در نوآوري و كارآفريني به عنوان محوري از خودجوشي فردي و غيردولتي است. در مقايسه با دولت­هاي ملّي شهرها در انطباق با شرايط متغيرّ بازارها، فناوري و فرهنگ در عصر به اصطلاح جهاني منعطف­ترند. افزايش برتري شهرها و مناطق شهري در عصر اطّلاعات با زوال متقابل اهميّت اقتصادي، اجتماعي و سياسي دولت- ملّت­ها همراه است. اين زوال اجتناب­ناپذير دولت- ملّت پيشينه بيشتري نسبت به فناوري هاي ارتباطي دارد. با اين حال اخيراً توسعه و گسترش فناوري هاي ارتباطي و اطّلاعاتي را عامل تنزّل دهنده دولت- ملّت در واحد سرزميني هم در بعد سازمان اقتصادي و هم تصوير فرهنگي جمعي معرّفي كرده­اند: فرآيند جهاني شدن اقتصادي، توسط شركت­هاي چند ملّيتي قطبي شده است و تا حدودي به وسيله مدل­هاي ارتباطات جهاني تسهيل شده­اند و تقسيم بين­المللي سنّتي كار را به تحليل برده­اند. دوم: اشكال جديد هويت جمعي ايده­هاي شهروندي ملّي را به چالش كشيده است. فناوري­هاي جديد تا حد زيادي امكان براي تفكّر و عمل چند ملّيتي را از طريق ظهور ارتباطات مجازي و هويت­هاي فراسرزميني گسترش داده است. به علاوه شهروندي منعطف و وابستگي مهاجران اقتصادي و اجتماعات محلّي پراكنده در يك جهان در حال تغيير دولت ملّت را دچار تزلزل كرده است. شهرها به عنوان مقصد اصلي مهاجران چند ملّيتي مكان­هايي ممتاز براي مذاكره مجدد شهروندي است. بدين­ترتيب، شهرها به عنوان «دولت هاي درحال جايگزين در ساخت هويت هاي اجتماعي هستند»(28-287 ,2002 , Bunnell). البتّه، زوال دولت ملّت ها براي همه صادق نيست. برخي دولت ملّت ها ممكن است، تحت شرايط شهرنشيني تحليل بروند در حالي كه دولت­هاي ملّي ديگر ممكن است در ارتباط با شهرها بر زندگي اقتصادي، اجتماعي و سياسي شهرنشينان مسلّط شوند(www.gt2030.com).
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
ارزیابی میزان تحقق¬پذیری مولفه¬های شهر خلّاق (نمونه موردی: شهر بناب)