پایان نامه درباره هوش اخلاقي/:ابعاد تعهد سازمانی

ابعاد تعهد سازمانی از دیدگاه اتزیونی[1]
ادگارد شاین(1973) انواع تعهد سازمانی را از منظر اتزیونی مطرح می‌نماید که عبارتند از: تعهد توأم با احساس بیگانگی، تعهد مبتنی بر حسابگری، تعهد اخلاقی:
الف- تعهد توأم با احساس بیگانگی، بدین معنی که شخص از نظر روانی متعهد نمی‌باشد بلکه به دلیل اجبار با سازمان باقی می‌ماند.
ب – تعهد مبتنی بر حسابگری، به این معنا که فرد تا زمانی که سازمان محافظ منافع فردی وی بوده و با او منصفانه برخورد نماید با سازمان باقی خواهد ماند.
ج – تعهد اخلاقی، بدین منظور که شخص به‌طور ذاتی فردی متخلق بوده و ارزش ماموریت شغلی خود را به خاطر ارزشی که برای کار و سازمان قائل است، حفظ نموده و به همین جهت با سازمان باقی     می ماند. اتزیونی خاطر نشان می‌کند، نوع تعهد شخص تا حدود زیادی منوط به نوع قدرت و اختیاری است که مورد استفاده سازمان قرار می گیرد(مرزبان، 1389).
 
انواع تعهد سازماني
انواع تعهد سازمانی از نظر هرسی و بلانچارد[2]
هرسی و بلانچارد برای تعهد سازمانی پنج بعد درنظر گرفته‌اند که عبارتند از:
الف- تعهد نسبت به سازمان؛
ب- تعهد نسبت به مردم؛
ج- تعهد نسبت به شغل؛
د-تعهد نسبت به خود؛
ه- تعهد نسبت به مشتری(مدنی و زاهدی، 1384).
انواع تعهد سازمانی از نظر الحسینی
الحسینی(1380) برای تعهد سازمانی انواعی را تعریف می‌نماید که عبارتند از:
الف- تعهد مکتبی: تعهد مکتبی از تعلق به یک جهان بینی به وجود می آید. میزان تقید فرد به الزامات نگرشی و گرایش مکتبی منجر به تعهد اصول گرایانه یا سازش کارانه و یا معتدل و معقول می‌شود.
ب- تعهد ملی: تعهد ملی، همان حس ناشی از وطن دوستی است که فرد طی آن مصالح ملی و میهنی خویش را ملاک رفتار خود قرار می‌دهد.
ج- تعهد خویشتن مدارانه: تعهد خویشتن مدارانه، از علاقه مندی بیش از اندازه فرد به منافع خود ناشی می‌شود و معمولاً افرادی که گرفتار کیش شخصیت و خود برتر بینی و یا بی توجه به منافع دیگران و سازمان هستند از آن برخوردارند، لذا به تناسب محور بودن منافع فردی و ناسازگاری آن با منافع سازمان، ناهنجاری های رفتاری بروز پیدا می کند.
د- تعهد گروهی: تعهد گروهی، وابستگی فرد به گروه و ترجیح اهداف گروه، مشخصه اصلی این نوع تعهد است. تعهد گروهی می تواند در جهت تقویت فعالیت های گروهی و یا پدیده گروه فکری، عمل کند. خاستگاه گروه اندیشی یا تعهد گروهی منفی، نیاز به حرمت داشتن، نیاز به اعتماد، کاهش فشار احساس گناه، نایل شدن به اهداف غیر رسمی و احساس پیروی از شخصیت مافوق است(الحسینی به نقل از باقری و تولایی، 1389).
 
انواع تعهد سازمانی از نظر سامرز و برینباوم[3]
سامرز و برینباوم(1998) نیز برای تعهد سازمانی، تقسیم بندی دیگری ارائه نموده اند از نظر آن‌ها این نوع تعهد یک مجموعه را تشکیل می‌دهد، اما هر یک از آن‌ها متغیرهای نگرشی مجزایی است که به یک کانون خاص مرتبط است(مدنی و زاهدی، 1384). بر اساس دیدگاه سامرز و برینباوم، انواع تعهد سازمانی عبارتند از:
الف- تعهد به شغل[4] ؛
ب- تعهد به سازمان؛
ج- تعهد به گروه کاری[5] ؛
د- تعهد به حرفه[6] ؛
تعهد به ارزش های کار[7](مدنی و زاهدی، 1384).
 
[1]. Etzioni
[2]. Hersey & Blanchard
[3] – Somers&Boinbaum
[4]. Job Commitment
[5]. Work Group Commitment
[6]. Carcer Commitment
[7]. Work Values Commitment
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
رابطه هوش اخلاقي با تعهد سازماني و اعتماد سازماني در بين كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت