پایان نامه درباره چابکی سازمان‌/اهمیت سیستمهاي اطلاعاتی

پایان نامه درباره چابکی سازمان‌/اهمیت سیستمهاي اطلاعاتی

اهمیت فناوري و سیستم هاي اطلاعات براي حمایت از عملکردهاي کنونی و آینده سازمان ها شناخته شده است. تغییرات در محیط تجاري حاصل از رقابت شدید و تنوع نیازهاي مشتري، سازمان ها را به سوي پذیرش مفهوم چابکی سوق می دهد. براي یک سازمان، چابکی یعنی توانایی رشد و موفقیت در محیط با تغییرات مستمر و غیر قابل پیش بینی و تولید محصول و خدمت خاص هر مشتري می باشد.
فناوري اطلاعات از برنامه هاي به هنگام و ایجاد ارتباطات اطلاعاتی وکاهش هزینه ها در سازمان پشتیبانی می کند. فناوري اطلاعات علاوه بر نفوذ مثبت بر کارکرد سازمان، بر پتانسیل کارکرد شرکت اثر گذار بوده و مکانیزمی را براي ذخیره، دسترسی و تقسیم کارآمد اطلاعات ارائه می دهد. کاربرد فناوري اطلاعات در سازمان باعث بهره برداري سازمان از انعطاف پذیري زنجیره ارزش سازمان در نتیجه چابکی و در آخر افزایش مزیت رقابتی سازمان می گردد. چابکی یک سازمان تابعی از یکپارچگی فناوري اطلاعات آن سازمان می باشد (سافورد و همکاران، 2008).  کاربرد فناوري اطلاعات در چابکی، بهبود عملیات تجاري است. فناوري اطلاعات توانمند ساز و تسهیل کننده چابکی می باشد. اساس و بنیان سازمان چابک در یکپارچگی سیستم اطلاعاتی، تکنولوژي ، افراد، فرایندهاي تجاري و  تجهیزات در سازمان هارمونیک براي پاسخگویی سریع به اتفاقات و تغییرات محیط است. چابکی از سازمان می‌خواهد تا با ادغام فناوري و کارکنان با زیر بناي ارتباطی عجله و شتاب کند تا به نیازهاي متغییر مشتریان در محیط بازاري که داراي تغییرات مدام و پیش بینی نشده است واکنش نشان دهد (کورنونادو وهمکاران, 2002).
از این رو سازمان چابک به عنوان پارادایم قرن 21 طرفداران بسیاري دارد و به یک استراتژي موفقیت آمیز در بازارهاي رقابتی با تغییرات سریع نیاز هاي مشتریان، شده است و به طور کلی می تواند باعث کاهش هزینه، افزایش سهم بازار، ارضاي نیاز مشتریان ، آماده سازي براي معرفی محصول جدید و افزایش رقابت سازمان گردد (مهریار و همکاران، 1386).
همچنین فناوري اطلاعات به عنوان یک عامل تسریع کننده تغییرات بنیادي از قبیل ارتقائ بهره وري، کاهش هزینه ها، بهبود تصمیم گیري، موثر تر کردن ارتباط با مشتریان، توسعه برنامه هاي استراتژیک جدید در ساختار عملیات و مدیریت سازمان ها مطرح می باشد ( ریاحی، 1386).
نقش ارزش افزاي فناوري اطلاعات در غنی سازي زیر ساختارهایی است که قابلیت سازمان را براي انجام عملیات رقابتی در بازار افزایش داده و همچنین توانایی تطبیق با محیط دائما متغیر بیرونی را براي سازمان ایجاد می نماید. از طرفی رابطه بین قابلیت هاي پویا و عملیات رقابتی کمک می کند تا واحدهاي سازمانی نیروي فناوري اطلاعات را در عملیات رقابتی خود افزایش دهند. بنابراین یک رابطه دو جانبه از طرف عملکرد سازمانی به سوي فناوري اطلاعات و بالعکس از فناوري اطلاعات به عملکرد سازمانی برقرار است. فناوري اطلاعات به عنوان یکی از کارآمد ترین فناوري هاي مطرح شده از مهمترین اهرم هاي ایجاد قابلیت هاي چابکی براي سازمان ها به شمار می رود که بدون بکارگیري آن چابک سازي سازمان میسر نخواهد بود. در یک بررسی صورت پذیرفته، کارکنان و متخصصان سازمانی، زمینه هاي تاثیر گذاري فناوري اطلاعات در جهت چابکی به شرح ذیل برشمردند:

  • بهبود محصول و خدمات از طریق ارائه خدمات پس از فروش یا تنوع محصول و یا تغییر کیفیت
  • ارتباط موثر با محیط داخل و خارج سازمان از طریق توانایی در کسب و توزیع و مدیریت مناسب دانش، تسهیل ارتباط با شرکاي تجاري و مشتریان و تامین کنندگان، تهسیل ارتباطات در میان واحدهاي درون سازمان.
  • قابلیت توسعه منابع سازمانی از طریق پویایی در جذب و گزینش کارکنان مساعد، قابلیت توسعه سطح دانش نیروي سازمانی، توسعه کارایی و انگیزش نیروي انسانی.
  • پاسخگویی سریع به تغییرات محیط و بازار از طریق بازاریابی فعال محصولات/خدمات جدید، کاهش زمان اعمال تغییرات در روشها و تجهیزات و ماشین آلات، کاهش هزینه اعمال تغییرات در روش ها، تجهیزات و ماشین آلات. از مهمترین مسایل در سازمان که قدرت پاسخگویی به تغییرات را افزایش می دهد تحصیل و سرعت بخشیدن به فرایند تصمیم گیري در سازمان می باشد دو سیستم اطلاعاتی زیر می تواند سازمان را در یک راستا یاري نماید. بر اساس قواعد عصر چابکی چرخه عمر محصولات پایین می باشد که براي توسعه محصولات و تولید محصولات جدید علاوه بر دسترسی به نیاز مشتریان از طریق سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان ، نیازمند مجهز شدن به تکنولوژي هاي نوین، نیروهاي متخصص و مدیریت دانش در سازمان می باشد که متناسب با تولیدات می توان از ابزارهاي فناوري اطلاعات همچون رایانه ها، سیستم هاي خبره ، اینترنت، نرم افزارهاي پیشرفته و… استفاده نمود(کورنونادو وهمکاران, 2002). به منظور بررسی اثر فناوری اطلاعات بر تولید چابک هانگ و ناف[1] اثر فناوری های اطلاعاتی مدرن را در سه بخش تقسیم بندی می نمایند:
  • سرعت بخشی فعالیت ها
  • فرایند تصمیم سازی هوشمند و خودکار
  • – تواناسازی عملیات توزیع با استفاده از همکاری

[1] Hang & Nafe
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر چابکی سازمان‌ها‌ ( مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی کرمانشاه، بزرگترین تولید‌کننده اوره در غرب کشور)