پایان نامه درباره گزارشگری مالی/اهمیت ارزیابی کیفیت سود

اهمیت ارزیابی کیفیت سود

فرانسیس وهمکاران[1] معتقدند که سرمایه گذاران از کیفیت سود به منظور تشخیص اطلاعات مربوط به سود استفاده می نمایند.” درنتیجه سود، مورد علاقه سرمایه گذاران فعلی و بالقوه   می باشد وهم چنین در فرایند قراردادها نیز مورد توجه قرار می گیرد.” (شیپر و وینسنت، 2003)” مطابق با مفهوم سودمندی تصمیم که توسط FASB ارائه گردید، کیفیت سود و بصورت عام تر کیفیت گزارشگری مالی موردعلاقه کسانی است که از گزارش های مالی برای تصمیم گیری های سرمایه گذاری و انعقاد قراردادهای مختلف استفاده  می کنند. علاوه بر این می توان گفت که از دیدگاه تدوین کنندگان استاندارد، کیفیت گزارش های مالی بصورت غیرمستقیم نشان دهنده کیفیت استانداردهای گزارشگری مالی میباشد. سودگزارش شده وروابط بدست آمده ازآن معمولا در قراردادهای حقوق و پاداش و قراردادهای استقراض استفاده می شوند.
تصمیم گیری در مورد قراردادی که براساس سود با کیفیت پایین باشد، باعث انتقال ناخواسته ثروت می شود. برای مثال سودهای بیش از حد نشان داده شده که معیار ارزیابی عملکرد مدیریت قرارمی گیرد، منجربه تعلق حقوق و مزایای بیش از اندازه به مدیریت خواهد شد. به گونه ای مشابه ، سودهای متورم ممکن است ورشکستگی ناگهانی شرکت را پنهان سازد که این خود باعث اعطای اعتبار نادرست ازسوی اعتباردهندگان می شود.
ازدیدگاه سرمایه گذاران، پایین بودن کیفیت سود مطلوب نمی باشد چرا  که نشانگر وجود ریسک در تخصیص منابع می باشد. از طرفی کیفیت سود پایین باعث انحراف منابع از طرح های با بازدهی واقعی به طرح های با بازدهی غیر واقعی می گردد که کاهش رشد اقتصادی را در پی خواهند داشت (شیپرو وینسنت،2003)

2-13) روش های اندازه گیری کیفیت سود

همان گونه که ذکر گردید، اجماع نظر در تعریف کیفیت سود وجود ندارد و یکی از نتایج آن عدم وجود روشی یکسان برای اندازه گیری کیفیت سود است. در حقیقت روش های مختلفی برای اندازه گیری کیفیت سود مورد استفاده قرار گرفته است. دراین بخش به بررسی روش های موجود در اندازه گیری سود  می پردازیم.
“به نظر میرسد طبقه بندی شیپر و وینسنت از روش های اندازه گیری کیفیت سود، جامع ترین طبقه بندی موجودباشد”(هرمنز،2006) لذا در این قسمت طبقه بندی مذکور، مورد بررسی قرار می گیرد:                                شیپر و وینسنت روش های مختلف اندازه گیری کیفیت سود را در 4 گروه، طبقه بندی نموده اند:
1- اندازه گیری کیفیت سود براساس ویژگی های سریهای زمانی سود (ثبات، تغییرپذیری[2] و قابلیت پیش بینی[3]). لازم به یاد آوریست که معیارهای مذکور، با تعریف شیپر و وینسنت از کیفیت سود مطابقت ندارند چون ازنظر آن ها هرچقدر سود ارائه شده به سود هیکسی نزدیکتر باشد، سود مذکور با کیفیت تر است.
2-بررسی ارتباط بین سود، وجه نقد و اقلام تعهدی به منظور اندازه گیری کیفیت سود.
3- اندازه گیری کیفیت سود براساس خصوصیات کیفی چارچوب مفهومی  FASB
4- تاثیرگذاری تصمیمات به عنوان ملاک اندازه گیری کیفیت سود.

2-13-1) اندازه گیری کیفیت سود براساس ویژگی های سریهای زمانی سود

مفهوم سریهای زمانی مرتبط با کیفیت سود شامل ثبات، قابلیت پیش بینی و تغییر پذیری می باشد. این سه مفهوم با ویژگی های تغییرکردن سود در طول زمان مرتبط می باشند.
ثبات عبارت است از میزان باقی ماندن یک تغییر مشخص در یک آینده قابل تشخیص.
قابلیت پیش بینی تابعی از توزیع این تغییرات (مخصوصاً واریانس این تغییرات) در طول زمان می باشد و تغییر پذیری، انحراف تغییرات را در طول زمان اندازه گیری می کند.
“برخی از محققین ویژگی آگاهی دهندگی[4] را نیز به عنوان یکی از ویژگی های سری های زمانی سود، طبقه بندی نموده اند. ” (هرمنز، 2006) وارفیلد و همکاران[5] آگاهی دهندگی را به عنوان ظرفیت سود برای توضیح بازده سهام تعریف نموده اند. احمد وهمکاران[6] آگاهی دهندگی را محتوای اطلاعاتی سود در ارتباط با سودهای آتی دانسته اند.
[1].  Francis, et al
 
[2]. Variability
[3]. Predictability
[4]. Informativeness
[5]. Warfield, et al
[6]. Ahmed, et al
 
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری