پایان نامه سازگاری زناشویی/:وجدان گرایی

پایان نامه سازگاری زناشویی/:وجدان گرایی

گشودگی نسبت به تجربه (O)

این عامل، بر علایق شخصی افراد تمرکز می کند یعنی علائقی که شخص جذب آن باشد و آن ها را بسیار دنبال می کند. گشودگی نسبت به تجربه، مهم ترین عنصر خلاقیت می باشد. این پیوستار شامل اشخاص کاوشگر [1](O+) میانه رو[2] (O=) و نگه دارنده یا محافظه کار[3] (o) می باشد.
افرادی که در عامل (O) نمرات بالایی می گیرند افراد کاوشگر هستند. آن ها معمولا جذب چیزهای نو می‌شوند. از این افراد به عنوان انسان های روشن فکر نام برده می شود. در طرف دیگر این پیوستار، محافظه کاران (O) قرار دارند. آن ها علائق ضعیف دارند و محیط های آشناتر را ترجیح می دهند. این افراد بیشتر از دیگران پیرو آداب و رسوم هستند و بر نظرات خود تاکید می کنند. مابین کاوشگران و محافظه کاران، میانه‌روها (O=) قرار دارند. این افراد ویژگی هر دو سرپیوستار را دارند یعنی هم دارای ویژگی های تازگی و نوآوری و هم دارای ویژگی کسالت و خسته کننده بودن را دارند (هوارد و هوراد، 1995).

موافقت (A) :

عامل موافقت به گرایش فرد در جهت احترام گذاشتن به دیگران اشاره دارد. این پیوستار شامل چالش گرا[4] (A) مذاکره گر یا سودا گر[5] (A) و سازگار [6](A+) می باشد. اشخاصی که در این عالم (A) نمره بالایی می گیرند اشخاص سازگار می گویند که احترام زیادی را برای دیگران، از جمله شریک زندگی، رهبر و رییس و افراد شاخص در جامعه قائل اند. این افراد به هماهنگی با دیگران اهمیت می دهند. حد نهایی سازگاری که نرم خویی نامیده می شود، شامل شخصیت های وابسته می باشد. در طرف دیگر این پیوستار افراد چالشگر هستند. چالشگران کسانی هستند که نمره کمی در عامل موفقیت می گیرند و بیشتر روی نیازهای خود تاکید می کنند تا نیازهای دیگران. این اشخاص بیشتر به دنبال قدرت عمل و دستیابی به آن هستند. این اشخاص را به عنوان افراد عصبانی و بی احساس می شناسند که می توانند خود شیفته، ضد اجتماعی، سلطه جو و پارانوییدی باشند که احساس خود را نسبت به دیگران از دست داده اند.
در حد میانی پیوستار موافقت، اشخاص مذاکره گر و معامله گر هستند. این افراد بر حسب اقتضای محیط از ریاست به کارمندی تغییر وضع می دهند (هوارد و هوارد 1995).
بنابراین نمره پایین در موافقت (A) ویژگی های خودشیفته، ضد اجتماعی و پارا نوییدی همراه بود در حالی که نمره بالا در موافقت (A+)، با اختلال شخصیت وابسته همراه است (کوستا و مک کری 1990، به نقل از گروسی، 1380).

وجدان گرایی (C) :

این عامل به آن تعداد اهداف اشاره می کند که فرد روی آن ها تمرکز دارد، پیوستار وجدان گرایی (C) شامل اشخاص متمرکز[7] (C+)،متعادل[8] (C)  و انعطاف پذیر[9] (C) می باشد افرادی که در این عامل نمرات بالا می‌گیرند، افراد متمرکز، با روش هایی هدفمندانه، اهداف کلی را دنبال می کنند. اما افرادی که نمرات بالایی می گیرند، افرادی انعطاف پذیر با شیوه های مختلف هدف های جزیی بسیاری دنبال می کند. افراد متمرکز به دنبال پیشرفت های زیادی هستند (هوارد و هوارد، 1995).
نمره بالا در وجدان گرایی (C+)، با موفقیت شغلی و تحصیلی همراه است. نمره پایین در وجدان گرایی (C) ممکن است موجب شود که فرد از باریک بینی لازم، دقت و پاکیزگی زیاد و محتاط کار بودن اجتناب کند. افراد با نمره بالا در وجدان گرایی (C+) یا اشخاص متمرکز بسیار دقیق و خوش قول بوده و افراد قابل اطمینانی هستند. اما افراد با نمرات پایین در وجدان گرایی (C) با اشخاص انعطاف پذیر لزوما فاقد اصول اخلاقی نیستند، اما در به کارگیری اصول اخلاقی زیاد دقیق نبوده و در تلاششان برای رسیدن به اهدافشان بی حال هستند. مدارکی وجود دارد که این افراد بسیار لذت گرا بوده و علاقه زیادی به امور جنسب دارند (مک کری و کوستا، 1986 به نقل از گروسی، 1380).
[1] Eplover
[2] moderat
[3] Preserver
[4] Challenger
[5] Negtiatory
[6] Adapter
[7] Focused
[8] Balanced
[9] Flezible
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با حل تعارض و سازگاری زناشویی